Przesyłanie tekstów
Przejdź do logowania lub Zarejestruj aby zgłosić tekst.

Sprawdzenie tekstu przed wysłaniem

Autorzy proszeni są o sprawdzenie czy tekst spełnia poniższe kryteria. Teksty, które nie spełniają wymagań redakcyjnych mogą zostać odrzucone.
 • Artykuł nie był dotąd nigdzie opublikowany ani nie jest przedmiotem postępowania w innym czasopiśmie.
 • Artykuł nie narusza praw autorskich innych osób.
 • Tekst jest zapisany w formacie Microsoft Word.
 • W artykule wymieniono wszystkich autorów, którzy przyczynili się do jego powstania, podano ich afiliacje i identyfikatory ORCID.
 • W artykule ujawniono wszystkie źródła finansowania prac badawczych i analitycznych.
 • Tekst został sformatowany zgodnie z wytycznymi wydawnictwa, w tym także w odniesieniu do stylu cytowań i zasad opracowania bibliografii.
 • Do tekstu dołączono streszczenia w języku polskim i angielskim (150-200 słów) i słowa kluczowe.
 • Wszystkie rysunki oraz tabele są umieszczone w tekście w odpowiednich miejscach.

Wytyczne dla autorów

Szanowni Autorzy,

Artykuły do publikacji są przyjmowane wyłącznie w formie zgłoszeń elektronicznych dokonanych przez użytkowników zarejestrowanych w systemie. Zgłaszane do publikacji artykuły powinny być zgodne z profilem wydawniczym czasopisma i spełniać wymogi formalne dotyczące przygotowania prac do publikacji w czasopiśmie „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”.  Redakcja nie pobiera żadnych opłat za publikację artykułów.

Informujemy, że w 2021 r. wszystkie artykuły będą publikowane w języku angielskim. Dopuszcza się tłumaczenie artykułu po uzyskaniu akceptacji do druku, redakcja jednak nie zapewnia tłumaczenia i nie pokrywa jego kosztów.

W celu poprawnego przygotowania artykułu prosimy o zapoznanie się z przygotowana przez redakcję instrukcją.

Uwagi ogólne

 1. Objętość artykułu wraz z materiałem ilustracyjnym i bibliografią powinna mieścić się w przedziale 8-15 stron.
 2. Włączony do pracy materiał ilustracyjny (tablice, rysunki) powinien zostać umieszczony we właściwych miejscach w tekście.
 3. Oryginalne pliki, zawierające dane prezentowane w tabelach oraz wykresy i rysunki należy przesłać dodatkowo w formatach: .xls, .xlsx, .jpg, .png, .tif, .gif. Pliki te powinny być opisane i ponumerowane zgodnie z numeracją nadaną im w tekście (np. Tablica 1, Rysunek 2, itd.). Każdy element graficzny należy przesłać w oddzielnym pliku.

Tekst pracy i układ elementów tekstu

 1. Imię i nazwisko Autora, tytuł/stopień naukowy/zawodowy (czcionka Times New Roman, 12 pkt, wyrównanie do lewej).
 2. Nazwa instytucji reprezentowanej – tzw. afiliacja – uczelnia, wydział/instytut (czcionka Times New Roman, 12 pkt, wyrównanie do lewej).
 3. Numer ORCID (czcionka Times New Roman, 10 pkt, wyrównanie do lewej).
 4. Adres do korespondencji z autorem zgłaszającym: nazwa instytucji reprezentowanej, ulica, kod pocztowy, kraj, telefon, e-mail (czcionka Times New Roman, 10 pkt, wyrównanie do lewej).
 5. Tytuł artykułu (czcionka Times New Roman, 12 pkt, pogrubienie, wyśrodkowanie).
 6. Streszczenie w języku pracy (150–200 słów), skonstruowane tak, aby odzwierciedlało strukturę tekstu (cel, problem badawczy, materiał i metody, wyniki, wnioski) oraz słowa kluczowe – co najmniej 3 słowa/frazy niebędące powtórzeniem tytułu pracy (czcionka Times New Roman, 10 pkt).
 7. Tekst właściwy artykułu (czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5 wiersza, marginesy 2,5 cm z każdej strony, tekst wyjustowany obustronnie, pojedyncze spacje między wyrazami, wyłączona funkcja dzielenia wyrazów, wcięcia akapitowe 1,25 cm).
 8. Bibliografia (czcionka Times New Roman, 12 pkt).
 9. Streszczenie (150-200 słów) i słowa kluczowe w języku polskim (dla artykułów przygotowanych w języku angielskim) lub angielskim (dla artykułów opracowanych w języku polskim) odzwierciedlające streszczenie w języku pracy zamieszczone na wstępie (czcionka Times New Roman, 10 pkt).

Uwagi szczegółowe

 1. W tekście należy wprowadzić zasadniczy podział logiczny. Poszczególne partie tekstu należy oznaczać numerami (cyfry arabskie) i śródtytułami. Numeracja powinna obejmować także WprowadzeniePodsumowanie. Dopuszczalna jest dwupoziomowa struktura zagłębienia śródtytułów (1, 2, 3, … 1.1, 2.1, 3.1). Śródtytuły pierwszego stopnia należy podawać czcionką 12 pkt pogrubioną, śródtytuły drugiego stopnia czcionką 10 pkt pogrubioną.
 2. Należy wprowadzić numerację stron – ciągłą w obrębie całej pracy, a numer podawać w prawym dolnym rogu strony.

Wyróżnienia w tekście

Kursywa. Użycie kursywy jest zalecane w przypadku:

 • przytaczania tytułów artykułów, tytułów książek i ich rozdziałów;
 • przytaczania śródtytułów wprowadzonych w pracy;
 • wprowadzania ważnych pojęć i terminów wyrazów i wyrażeń w językach obcych (z wyjątkiem tych, które zostały przyjęte i są powszechnie stosowane w języku polskim);
 • symboli we wzorach matematycznych, symboli statystycznych.

Cudzysłów. W przypadku dosłownego przytaczania tekstu innej pracy stosowany jest podwójny cydzysłów apostrofowy. Dla wyróżnienia tekstu cytowanego w przytaczanym fragmencie używany jest cudzysłów ostrokątny: „Cytat cytat cytat  «cytat cytat»  cytat” (Nazwisko, rok, s. 50–51).

Dopuszcza się stosowanie list numerowanych oraz punktowanych. Dopuszczalne punktory: ―, • (stosowane jednolicie w całej pracy).

Uwaga! Nie należy stosować w tekście:

 • spacji przed znakami interpunkcyjnymi,
 • automatycznego podziału wyrazów,
 • twardego podziału wierszy (Shift i Enter),
 • wielokrotności spacji w celu uzyskania wcięcia pierwszego wiersza akapitu lub przejścia do kolejnego wiersza,
 • spacji do uzyskania tekstu rozstrzelonego,
 • kropek po śródtytułach, tytułach tabel i rysunków.

Przypisy i cytowania

 1. Rekomendowanym standardem jest standard APA. (w Programie MS Word można korzystać z automatycznych funkcji cytowań i formatowania bibliografii w tym standardzie: Odwołania ― Zarządzaj źródłami/Styl).
  Uwaga! Wprowadzane do tekstu nazwy osobowe powinny składać się z pełnego imienia i nazwiska osoby, zwłaszcza gdy pojawiają się po raz pierwszy.
 2. Przypisy rzeczowe (objaśniające i komentujące fragmenty tekstu głównego) oraz słownikowe (podające znaczenie terminów np. obcojęzycznych) powinny być zamieszczone w dolnej części tej samej strony, na której zostały przywołane i umieszczone ich cyfrowe odsyłacze. Stosowanie tego rodzaju przypisów nie jest zalecane i należy je ograniczyć do niezbędnego minimum. Ich układ powinien być ciągły dla całego tekstu pracy.
 3. Przypisy bibliograficzne (cytowania). Powołania na literaturę w tekście należy zaznaczać poprzez umieszczenie w nawiasach okrągłych nazwiska autora (bez imienia lub jego inicjałów) i roku wydania publikacji. Jeśli nazwisko autora cytowanej pracy pojawia się w tekście, w nawiasie podać należy wyłącznie rok publikacji pracy. Jeśli fragment tekstu innego autora przytaczany jest dosłownie, należy ująć go w cudzysłów, a w nawiasie obok nazwiska autora i roku wydania publikacji umieścić także numer strony, z której pochodzi tekst.
  Tekst tekst tekst (Nazwisko, rok); „Tekst tekst tekst” (Nazwisko, rok, s.).
 4. Jeśli praca ma wielu autorów stosuje się następujące zasady:
  W przypadku dwóch autorów w powołaniu podać należy obydwa nazwiska oddzielone przecinkiem: Tekst tekst tekst (Nazwisko1, Nazwisko2, rok).
  W przypadku trzech, czterech lub pięciu autorów przy pierwszym powołaniu w tekście wymienić należy wszystkie nazwiska, oddzielając je przecinkami. W kolejnych powołaniach tej samej pracy należy podać tylko nazwisko pierwszego autora, a następne nazwiska zastąpić skrótem i in.: Tekst tekst tekst  (Nazwisko1, Nazwisko2, Nazwisko3, Nazwisko4, rok). Tekst tekst tekst  (Nazwisko1 i in., rok)
  W przypadku publikacji, która ma sześciu i więcej autorów należy podać wyłącznie nazwisko pierwszego z nich, a pozostałe zastąpić skrótem: i in. zarówno w przypadku pierwszego, jak i następnych powołań.
  Przy powoływaniu prac różnych autorów o tym samym nazwisku należy poprzedzić nazwiska inicjałami imion autorów (nawet jeśli daty publikacji są różne). Pomoże to uniknąć niejednoznaczności i pozwoli odesłać czytelnika do właściwego zapisu w bibliografii załącznikowej: Tekst tekst tekst (Kowalski, A., rok). Tekst tekst tekst (Kowalski, B., rok).
  W wypadku powołania w tym samym fragmencie tekstu więcej niż jednej publikacji należy umieścić wszystkie powołania w jednym wspólnym nawiasie, oddzielając je średnikami i porządkując powołania w kolejności alfabetycznej według nazwisk autorów (pierwszego autora w przypadku pracy zbiorowej): Tekst tekst tekst (Abramowicz, 2019; Beksiński, 2012; Celińska, Kowalski, 2017).
  Jeżeli dwa lub więcej dokumentów powoływanych w tekście ma tego samego autora (pierwszy element opisu) i rok wydania, rozróżnia się je poprzez dodanie małych liter (a, b, c itd.) po roku wydania (bez spacji). W bibliografii załącznikowej należy zamieścić rok uzupełniony załączoną w powołaniu literą: Tekst tekst tekst (Kowalski, 2019a). Tekst tekst tekst (Kowalski, 2019b).
  Uwaga! Należy unikać cytowania pośredniego. Cytowanie takie jest dopuszczalne, gdy praca jest trudno dostępna lub dostępna tylko w nieznanym autorowi języku. W takim wypadku w tekście należy powołać pracę oryginalną oraz źródło wtórne poprzedzone przyimkiem za: (z dwukropkiem). W bibliografii załącznikowej podać należy wyłącznie źródło wtórne:  Tekst tekst tekst (Nazwisko, rok, za: Nazwisko, rok).

Cytaty dosłowne z prac innych autorów

Cytaty muszą być przytaczane dokładnie z zachowaniem oryginalnej pisowni i interpunkcji. Pierwsza litera pierwszego słowa cytatu może zostać zmieniona na wielką lub małą w zależności od kontekstu. Wszelkie wyjaśnienia niepochodzące z cytowanej pracy (np. uwagi autora) lub oznaczenie pominięcia części tekstu należy umieszczać w nawiasach kwadratowych: „Cytat cytat cytat […] cytat cytat cytat” (Nazwisko, rok, s.).

Bibliografia załącznikowa

 1. Bibliografia powinna być przygotowana w układzie alfabetycznym według nazwisk autorów. Imię autora należy zastąpić jego inicjałem. Nazwisko autora i inicjał imienia należy oddzielić przecinkiem.
 2. Data wydania publikacji powinna być zamieszczona po nazwisku/ach autora/ów pracy w nawiasie okrągłym.
 3. Tytuł publikacji powinien być wyróżniony kursywą; w opisie artykułu w wydawnictwie zwartym kursywą należy wyróżnić tytuł dokumentu macierzystego; w przypadku artykułu w czasopiśmie kursywą należy wyróżnić tytuł czasopisma.
 4. Obowiązkowe elementy opisu bibliograficznego:
 • Wydawnictwo zwarte (książka)
  Nazwisko, I. (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. ISBN.
  Nazwisko, I. (red.). (rok). Tytuł książki. Miejsce wydania: Wydawnictwo. ISBN.
 • Artykuł z czasopisma
  Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, rocznik(nr), strony od-do.
  Przykład: Leszczyński, M. (2003). Kapitał ludzki w budownictwie. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 54(10), 28‒40.
 • Artykuł w pracy zbiorowej
  Tytuł pracy zbiorowej (dokumentu macierzystego) należy poprzedzić określeniem W:
  Zakres stron, na których opublikowana została praca, podaje się po tytule pracy zbiorowej w nawiasach okrągłych i poprzedza skrótem
  Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu w pracy zbiorowej. W: I. Nazwisko (red.). Tytuł pracy zbiorowej (książki) (s. strony od-do). Miejsce wydania: Wydawnictwo. ISBN.
  Przykład: Kondratowicz, A. (2008). Samorząd lokalny a wolność gospodarcza i demokracja. W: J. Kleer (red.). Samorząd lokalny – dobro publiczne (s. 25‒45). Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788375560640.
 • Dokument elektroniczny
  W wypadku dokumentów elektronicznych na końcu opisu bibliograficznego należy podać numer identyfikacyjny dokumentu elektronicznego (Digital Object Identifier – DOI).
  Nazwisko, I. (rok). Tytuł artykułu. Tytuł czasopisma, rocznik(nr), strony od-do. DOI:
  Jeżeli tekst zamieszczony na stronie internetowej nie posiada numeru DOI należy podać autora, datę publikacji (jeśli jest znana), tytuł, datę dostępu [w nawiasach kwadratowych] i adres strony, z której tekst został pobrany.
  Nazwisko, I. (rok publikacji). Tytuł [online, dostęp: rrrr-mm-dd]. Pobrane z: adres strony internetowej.
 1. Po każdym opisie stawiana jest kropka.
 2. Nie należy wprowadzać podziału na rodzaje publikacji (np. książki, artykuły z czasopism).
 3. Nie należy włączać do bibliografii aktów prawnych – informacje o tego typu dokumentach należy zamieszczać w tekście pracy.

Tabele

 1. Dla zestawień słowno-liczbowych należy przyjąć nazwę tabela.
 2. Tabele powinny być ponumerowane cyframi arabskimi (numeracja ciągła w obrębie pracy) i opatrzone tytułami. W przypadku artykułów w języku polskim tytuły te powinny być polskie i angielskie. Po tytułach nie stawia się kropek.
 3. Każdą kolumnę (także pierwszą) należy opatrzyć nagłówkiem pisanym z dużej litery (opisy kolumn i wierszy w artykułach w języku polskim należy podawać dodatkowo także w języku angielskim).
 4. Nagłówki kolumn powinny być wyśrodkowane.
 5. Prezentowane dane liczbowe powinny być wyśrodkowane, a informacje słowne wyjustowane do lewego marginesu.
 6. W tabelach nie należy zostawiać pustych komórek. W przypadku braku danych należy stosować następujące znaki umowne:
  • kreska (―) – zjawisko nie występuje;
  • zero (0)  – zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicy znakami cyfrowymi;
  • kropka (.)  –  zupełny brak informacji lub brak wiarygodnych danych;
  • (X) –  wypełnienie rubryki ze względu na układ tablicy jest niemożliwe lub niecelowe.
 7. Adnotacje dotyczące zawartości tabeli umieszcza się bezpośrednio po jej treści, przed informacją o źródle. Jeśli w tabeli użyto skrótów lub skrótowców należy je wyjaśnić w adnotacji głównej. W przypadku, gdy użyte skróty powtarzają się w kolejnych tabelach, adnotacja z wyjaśnieniem powinna znaleźć się pod każdą tabelą.
  Informacja o źródle powinna być zamieszczona pod każdą tabelą. W przypadku tabel zawierających wyniki badań autora należy podać: Źródło: opracowanie własne.

Rysunki

 1. Dla rysunków, wykresów, diagramów, schematów należy przyjąć nazwę rysunek.
 2. Rysunki powinny być ponumerowane cyframi arabskimi (numeracja ciągła w obrębie pracy) i opatrzone zamieszczonymi pod rysunkami  podpisami. W przypadku artykułów w języku polskim tytuły te powinny być polskie i angielskie. Po tytułach nie stawia się kropek.
 3. Pod każdym rysunkiem, podobnie jak w wypadku tabel, należy zamieścić informację o źródle.
 4. Ze względu na prawa autorskie oraz małą rozdzielczość nie należy włączać do pracy ilustracji importowanych z Internetu. Minimalna dopuszczalna rozdzielczość dla ilustracji i fotografii to 300 dpi.

Uwaga! Jeżeli prezentuje się nie więcej niż trzy wartości liczbowe należy wpisać je w tekst pracy, unikając przedstawiania ich w formie rysunku (diagramu kołowego, wykresu słupkowego itp.). Jeśli wartości liczbowych jest więcej niż trzy, należy wziąć pod uwagę tabelę lub rysunek.

Wzory matematyczne powinny być ponumerowane liczbami arabskimi, umieszczonymi w nawiasach okrągłych po prawej stronie wzoru. Zmienne należy wyróżnić kursywą. Stałe i liczby – czcionką prostą. Tekst objaśniający znaczenie użytych symboli należy umieścić bezpośrednio pod wzorem w oddzielnych wierszach.

Przypominamy, że zasady etyki w pracy naukowej zobowiązują autorów do ujawniania informacji o podmiotach które przyczyniły się do powstania artykułu (poprzez wkład merytoryczny, ale też rzeczowy, finansowy itp.). Podobnie przypisywanie współautorstwa artykułu osobom, których udział w jego powstaniu nie miał miejsca lub był znikomy, traktowane jest jako przejaw nierzetelności naukowej. Wszelkie działania ze strony autorów składających prace do publikacji w „Zeszytach Naukowych Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”, które naruszają przyjęte w nauce zasady etyczne, będą przez redakcję dokumentowane, a w uzasadnionych przypadkach redaktor naczelny podejmie decyzję o powiadomieniu instytucji zatrudniającej Autora.

Polityka prywatności

Administratorem Państwa danych osobowych jest Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna z siedzibą: ul. Waryńskiego 14, 33-100 Tarnów, kontakt: mwse@mwse.edu.pl.

Wprowadzone do systemu dane będą wykorzystywane wyłącznie do celów wydawniczych czasopisma. Ich podanie jest dobrowolne, jednak konieczne do realizacji procesu wydawniczego.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych, w szczególności Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych; wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy, w przypadku zleceniobiorców.

Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone innym podmiotom w celu obsługi i utrzymania infrastruktury informatycznej, w której są przetwarzane.

Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w zakresie określonym przepisami Ogólnego rozporządzania o ochronie danych osobowych (RODO). Wycofanie swoich danych jest równoznaczne z zakończeniem procesu publikacyjnego (w przypadku Autora) lub współpracy (w przypadku Recenzenta, Redaktora, Korektora). W celu realizacji swoich praw należy skontaktować się z Redakcją czasopisma: redakcja@mwse.edu.pl

Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do prezesa UODO, jeśli uznacie, że przetwarzanie Państwa danych narusza aktualnie obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.