Polityka antyplagiatowa

Definicja plagiatu

Plagiat to, według Słownika języka polskiego PWN, „przywłaszczenie cudzego pomysłu twórczego, wydanie cudzego utworu pod własnym nazwiskiem lub dosłowne zapożyczenie z cudzego dzieła opublikowane jako własne; też: taki przywłaszczony pomysł, wydany utwór lub zapożyczenie”.

Co Redakcja uznaje za plagiat?

Za plagiat uznaje się:

 • przedstawienie cudzej pracy jako własnej;
 • kopiowanie cudzych fragmentów tekstu lub koncepcji bez podania nazwiska autora (pominięcie powołania na pracę, z której tekst lub koncepcja zostały zaczerpnięte);
 • kopiowanie fragmentów własnych, opublikowanych wcześniej prac z pominięciem powołania na publikacje źródłowe (autoplagiat);
 • pominięcie znaku cudzysłowu w cytowanych fragmentach tekstu (także w przypadku, gdy powołanie na cytowaną pracę zostało zamieszczone);
 • podanie nieprawidłowych informacji o cytowanym źródle;
 • kopiowanie fragmentów cudzych prac z wprowadzeniem do nich niewielkich zmian (np. zmiana szyku zdania czy pojedynczych słów) bez powołania się na oryginalną publikację;
 • kopiowanie fragmentów cudzych prac i komponowanie z nich tekstu tak, że zapożyczenia stanowią większą część opracowania, niezależnie od tego, czy umieszczono w tekście powołania na oryginalne teksty, czy je pominięto.

Całkowitą odpowiedzialność za plagiat ponosi autor, który dopuścił się tego rodzaju nadużycia.

 1. Przypominamy autorom, że zgodnie z przyjętą etyką publikacyjną, artykuły powinny być oryginalne, zawierać wyniki badań własnych lub oryginalne stanowisko autora w odniesieniu do przedstawianej problematyki.
 2. Autor zobowiązany jest ujawniać źródła informacyjne, w tym publikacje innych autorów wykorzystane podczas pisania pracy przez ich dokumentowanie, zgodnie z przyjętymi zasadami.
 3. Oświadczenie o oryginalności pracy i nienaruszaniu praw autorskich osób trzecich jest składane podczas rejestracji artykułu (zaznaczenie właściwego okna) oraz, dodatkowo, w zawieranej z autorem umowie o wydanie utworu.
 4. W przypadku współautorstwa artykułu współautorzy zobowiązani są do ujawnienia wkładu w jego powstanie (w ujęciu procentowym) odpowiednio dla: koncepcji pracy, opracowania założeń, wyboru metodologii badań, przeprowadzenia badań, analizy wyników i sformułowania wniosków, napisania artykułu. Oświadczenie współautorów stanowi załącznik do umowy wydawniczej.
 5. Autor jest zobowiązany do rzetelnego opisu przeprowadzonych prac badawczych i przedstawienia obiektywnej interpretacji uzyskanych wyników.
 6. Autor powinien być przygotowany do przedłożenia redakcji nieprzetworzonych danych źródłowych, w szczególności na potrzeby recenzji i oceny pracy pod względem jej oryginalności.
 7. Wszystkie artykuły składane do publikacji są sprawdzane programem antyplagiatowym. Redakcja korzysta z systemu Plagiat.pl, stosując w ocenie tekstu metodologię przyjętą przez twórców oprogramowania. Pozytywna ewaluacja oryginalności artykułu jest podstawowym warunkiem dopuszczenia pracy do dalszego postępowania w procesie redakcyjnym.
 8. Pełny raport z systemu antyplagiatowego jest umieszczany w systemie zarządzania procesami redakcyjnymi i udostępniany redaktorom uczestniczącym w procesie publikacyjnym; raport może być także, na wniosek, udostępniony recenzentowi.
 9. W razie ujawnienia plagiatu redakcja podejmuje decyzję o natychmiastowym wycofaniu artykułu z procesu wydawniczego na każdym jego etapie. W przypadku artykułu już opublikowanego, redakcja usuwa go ze strony internetowej, oznacza powód wycofania i umieszcza stosowną adnotację w drukowanych egzemplarzach czasopisma.
 10. W uzasadnionych przypadkach (jeśli działanie autora wydaje się celowe) redaktor naczelny podejmuje decyzję o powiadomieniu instytucji zatrudniającej Autora.
 11. Członkowie zespołu redakcyjnego są gotowi do zamieszczania krytycznych komentarzy do opublikowanych artykułów, umożliwiając jednocześnie autorom kwestionowanych prac udzielenie odpowiedzi na forum czasopisma.
 12. Zespół redakcyjny w razie potrzeby jest gotowy zamieszczać odpowiednie wyjaśnienia i sprostowania w odniesieniu do opublikowanych artykułów, w razie stwierdzenia naruszenia praw osób trzecich.