O czasopiśmie

Szanowni Państwo!

Ze względów ekonomicznych zmuszeni jesteśmy z dniem 1 października 2022 r. zawiesić wydawanie kwartalnika „Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie”.

Zeszyty MWSE zaczęły się ukazywać w 1999 roku. Przez ten cały czas Uczelnia pokrywała wszystkie koszty związane z funkcjonowaniem Wydawnictwa. Jedynie raz w 2019 roku uzyskaliśmy systemowe wsparcie finansowe. Mimo, iż w tym roku przyznano nam również takie wsparcie, nie są to środki wystarczające, aby w tych trudnych finansowo czasach nadal wydawać nasze Czasopismo.

Jest nam tym trudniej, iż przez ten czas w Zeszytach ukazały się prace pracowników naukowych i praktyków, reprezentujących instytucje i ośrodki naukowe z całego kraju i z zagranicy. W Wydawnictwie współpracowaliśmy z wieloma wybitnymi pracownikami nauki, którzy recenzowali artykuły pojawiające się w Zeszytach. Z tego miejsca dziękujemy za tą owocną współpracę. Za wieloletnią współpracę dziękujemy także Wydawnictwu Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, Pani Korektor Anastazji Oleśkiewicz, całemu Zespołowi, który przez lata tworzył jakość Wydawnictwa oraz Władzom MWSE w Tarnowie, która zainicjowała i wspierała działalność Wydawnictwa.

W dalszym ciągu zachęcamy studentów oraz pracowników nauki do korzystania z wieloletniego dorobku Wydawnictwa.

Redakcja

 

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie ukazują się od 1999 roku. Początkowo wydawane były nieregularnie, potem jako półrocznik, a od drugiej połowy 2015 r. ukazują się jako kwartalnik. Wydawcą czasopisma jest Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.

Zamierzeniem redakcji jest, aby Zeszyty Naukowe były forum dyskusyjnym umożliwiającym prezentację wyników badań oraz oryginalnych koncepcji, wymianę poglądów i refleksji. Staramy się prezentować naszym czytelnikom problemy teoretyczne i rozwiązania praktyczne dotyczące szeroko pojętych nauk o zarządzaniu i jakości, w tym problemów zarządzania organizacjami, struktur organizacyjnych, zarządzania procesami, zarządzania strategicznego, kryzysowego, zarządzania ryzykiem, zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa, zarządzania projektami, jakością, informacjami i komunikacją czy też systemów logistycznych, zarządzania produkcją, informatycznych narzędzi wspomagających zarządzanie, ergonomicznych uwarunkowań procesu pracy, zagadnień nadzoru korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu, etycznych i kulturowych aspektów zarządzania.

Profil wydawniczy czasopisma obejmuje także zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów, w tym problemy mikro- i makroekonomiczne, przedsiębiorczości, problemy związane z polityką finansową, instrumentami finansowymi, rynkami kapitałowymi, finansami publicznymi, gospodarką finansową samorządów terytorialnych i instytucji publicznych, finansami i rachunkowością przedsiębiorstw.

Czasopismo jest wydawane w formie elektronicznej i drukowanej – publikacja elektroniczna jest wersją pierwotną. Teksty wszystkich artykułów są zamieszczane na stronie internetowej w otwartym dostępie (w formacie pdf). Do 2019 r. numery 1–3 kwartalnika ukazywały się w języku polskim, a numer 4 był publikowany w języku angielskim. Od 2019 r.  (nr 2) wszystkie artykuły ukazują się w języku angielskim, a do tekstów dołączane są polskie tytuły, streszczenia i słowa kluczowe.

„Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” zostały objęte dofinansowaniem w pierwszej edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych” (wniosek nr 424868, umowa nr 137/WCN/2019/1 z dnia 9.07.2019 r.) i umieszczone w „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów” (Załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9.02.2021 r., poz. 29931, identyfikator czzasopisma w wykazie 200140). Na tej podstawie publikacje zamieszczone w Zeszytach otrzymują 20 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w bazach DOAJRePEc, EconPapaers, BazEkon, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Index Copernicus,  (ICV 2020 – 97,38), ERIH PLUS, POL-index.

Artykuły opublikowane w czasopiśmie udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND) 4.0 Licencja Międzynarodowa.

Zapraszamy do współpracy pracowników naukowych i praktyków, reprezentujących instytucje i ośrodki naukowe z całego kraju. Pragniemy zaznaczyć, że publikacja artykułów uwarunkowana jest pozytywnymi recenzjami wydawniczymi. Recenzje wykonywane są na zlecenie wydawcy. Redakcja nie pobiera żadnych opłat za publikację artykułów. 

Autorów składających prace w naszej redakcji prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjmowania prac do druku i opracowywanie tekstów zgodnie z wskazówkami redakcyjnymi.

Zasady polityki wydawniczej kształtowane są w oparciu o Kodeks etyki wydawniczej.