O czasopiśmie

Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie ukazują się od 1999 roku. Początkowo wydawane były nieregularnie, potem jako półrocznik, a od drugiej połowy 2015 r. ukazują się jako kwartalnik. Wydawcą czasopisma jest Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.

Zamierzeniem redakcji jest, aby Zeszyty Naukowe były forum dyskusyjnym umożliwiającym prezentację wyników badań oraz oryginalnych koncepcji, wymianę poglądów i refleksji. Staramy się prezentować naszym czytelnikom problemy teoretyczne i rozwiązania praktyczne dotyczące szeroko pojętych nauk o zarządzaniu i jakości, w tym problemów zarządzania organizacjami, struktur organizacyjnych, zarządzania procesami, zarządzania strategicznego, kryzysowego, zarządzania ryzykiem, zarządzania zasobami ludzkimi i kapitałem intelektualnym przedsiębiorstwa, zarządzania projektami, jakością, informacjami i komunikacją czy też systemów logistycznych, zarządzania produkcją, informatycznych narzędzi wspomagających zarządzanie, ergonomicznych uwarunkowań procesu pracy, zagadnień nadzoru korporacyjnego, społecznej odpowiedzialności biznesu, etycznych i kulturowych aspektów zarządzania.

Profil wydawniczy czasopisma obejmuje także zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów, w tym problemy mikro- i makroekonomiczne, przedsiębiorczości, problemy związane z polityką finansową, instrumentami finansowymi, rynkami kapitałowymi, finansami publicznymi, gospodarką finansową samorządów terytorialnych i instytucji publicznych, finansami i rachunkowością przedsiębiorstw.

Czasopismo jest wydawane w formie elektronicznej i drukowanej – publikacja elektroniczna jest wersją pierwotną. Teksty wszystkich artykułów są zamieszczane na stronie internetowej w otwartym dostępie (w formacie pdf). Do 2019 r. numery 1–3 kwartalnika ukazywały się w języku polskim, a numer 4 był publikowany w języku angielskim. Od 2019 r.  (nr 2) wszystkie artykuły ukazują się w języku angielskim, a do tekstów dołączane są polskie tytuły, streszczenia i słowa kluczowe.

„Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie” zostały objęte dofinansowaniem w pierwszej edycji programu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Wsparcie dla czasopism naukowych” (wniosek nr 424868, umowa nr 137/WCN/2019/1 z dnia 9.07.2019 r.) i umieszczone w „Wykazie czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych wraz z przypisaną liczbą punktów” (Załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9.02.2021 r., poz. 29931, identyfikator czzasopisma w wykazie 200140). Na tej podstawie publikacje zamieszczone w Zeszytach otrzymują 20 punktów.

Czasopismo jest indeksowane w bazach DOAJRePEc, EconPapaers, BazEkon, The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (CEJSH), Index Copernicus,  (ICV 2020 – 97,38), ERIH PLUS, POL-index.

Artykuły opublikowane w czasopiśmie udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND) 4.0 Licencja Międzynarodowa.

Zapraszamy do współpracy pracowników naukowych i praktyków, reprezentujących instytucje i ośrodki naukowe z całego kraju. Pragniemy zaznaczyć, że publikacja artykułów uwarunkowana jest pozytywnymi recenzjami wydawniczymi. Recenzje wykonywane są na zlecenie wydawcy. Redakcja nie pobiera żadnych opłat za publikację artykułów. 

Autorów składających prace w naszej redakcji prosimy o zapoznanie się z zasadami przyjmowania prac do druku i opracowywanie tekstów zgodnie z wskazówkami redakcyjnymi.

Zasady polityki wydawniczej kształtowane są w oparciu o Kodeks etyki wydawniczej.