Publikowanie prac

Przyjmowanie prac do publikacji w czasopiśmie "Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie" odbywa się według przyjętych przez redakcję zasad:

 1. Redaktor naczelny czasopisma ustala zasady formalne, którymi kierować się powinni autorzy przygotowujący artykuły. Zasady te publikowane są na stronie internetowej czasopisma.
 2. Obieg dokumentów w procesie wydawniczym nadzoruje sekretarz wydawnictwa.
 3. Zasady rejestracji użytkowników w elektronicznym systemie zarządzania czasopismem ustala redaktor naczelny. Zasady te są udostępniane na stronie internetowej czasopisma.
 4. Artykuły do publikacji są przyjmowane wyłącznie w formie zgłoszeń elektronicznych dokonanych przez użytkowników zarejestrowanych w systemie. Zgłaszane do publikacji artykuły powinny być przygotowane zgodnie z wymogami redakcyjnymi.
 5. Redaktor naczelny dokonuje wstępnej oceny zgodności tematyki artykułu z celami i profilem wydawniczym czasopisma. Artykuł, którego tematyka wykracza poza przyjęty zakres, może być na tym etapie odrzucony.
 6. Artykuł zaakceptowany wstępnie przez redaktora naczelnego zostaje poddany weryfikacji formalnej oraz sprawdzeniu programem antyplagiatowym. Sekretarz redakcji informuje autora o zauważonych brakach lub nieprawidłowościach formalnych w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania artykułu do weryfikacji.
 7. Artykuł przygotowany zgodnie z obowiązującymi w wydawnictwie zasadami formalnymi zostaje przekazany redaktorowi naczelnemu, który wyznacza redaktora tematycznego (prowadzącego), posiadającemu dorobek naukowy z obszaru odpowiadającego tematyce artykułu.
 8. Jeżeli w artykule wykorzystane zostały metody statystyczne, redaktor naczelny kieruje pracę jednocześnie do redaktora statystycznego.
 9. Redaktor tematyczny przedstawia redaktorowi naczelnemu pisemną opinię o pracy, sporządzoną na przyjętym w redakcji formularzu oceny.
 10. Redaktor statystyczny przedstawia redaktorowi naczelnemu pisemną opinię dotyczącą wykorzystanych w pracy metod statystycznych, sporządzoną na stosowanym w redakcji formularzu oceny.
 11. Jeżeli co najmniej jedna wstępna ocena, o której mowa w pkt. 9–10, jest negatywna, praca jest zwracana autorowi, a jej ponowne przyjęcie do oceny jest warunkowane wprowadzeniem zaleceń opiniującego.
 12. Jeżeli artykuł uzyska wstępną ocenę pozytywną w przypadku obu oceniających wymienionych w pkt. 9–10, redaktor naczelny podejmuje decyzję o przekazaniu pracy do recenzji zewnętrznej.
 13. Redaktor naczelny kieruje pracę jednocześnie do dwóch recenzentów, z zastrzeżeniem, że reprezentują oni różne ośrodki akademickie (naukowo-badawcze).
 14. Recenzja jest sporządzana na obowiązującym w wydawnictwie formularzu recenzji. Formularz ten zawiera ocenę punktową pracy (zawartą w przedziale 0–35) oraz ocenę opisową.
 15. Jeżeli co najmniej jedna recenzja jest negatywna (recenzent wnioskuje o odrzucenie artykułu) lub ocena punktowa w przypadku co najmniej jednej recenzji jest niższa niż 20, artykuł jest odrzucany (zwracany autorowi).
 16. Jeżeli obie recenzje zawierają rekomendację do publikacji, nie zawierają uwag szczegółowych, a ocena punktowa każdej z nich wynosi co najmniej 20, artykuł jest przekazywany do publikacji.
 17. Jeżeli obie recenzje zawierają rekomendację do publikacji, oceny punktowe są nie niższe niż 20, ale przynajmniej jedna z recenzji zawiera uwagi szczegółowe (rekomendowane małe lub duże zmiany), praca jest zwracana Autorowi, który jest zobowiązany uwzględnić wszystkie uwagi i sugestie recenzenta. Autor przedkłada poprawioną i uzupełnioną pracę wraz z opisem wprowadzonych zmian (odpowiedzią na uwagi zawarte w recenzji).
 18. Poprawiony i uzupełniony artykuł jest weryfikowany przez redaktora tematycznego (prowadzącego), który opiniuje czy wprowadzone zmiany są właściwe i wyczerpująco odpowiadają na uwagi recenzenta lub recenzentów; swoją opinię przedkłada redaktorowi naczelnemu, który podejmuje decyzję o przyjęciu artykułu do publikacji bądź jego odrzuceniu.
 19. W przypadku przyjęcia artykułu do publikacji wydawnictwo zawiera z autorem umowę o wydanie utworu.
 20. Po zawarciu z autorem umowy wydawniczej artykuł jest przygotowywany do druku.

Zobacz schemat obiegu dokumentów