Ergonomiczne aspekty kształtowania nowych form pracy
Okładka tom 33
PDF

Słowa kluczowe

kapitał ludzki
ergonomia
formy zatrudnienia
elastyczny czas pracy
praca tymczasowa
praca rotacyjna

Jak cytować

Budniak, E, Grzybowski, W, & Olszewski, J. (2017). Ergonomiczne aspekty kształtowania nowych form pracy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 33(1), 39-53. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.01.3953

Abstrakt

W skład artykułu wchodzi dziewięć części: wstęp, siedem rozdziałów oraz uwagi końcowe. We wstępie wskazano, że wzrost znaczenia wiedzy, potencjału technologicznego oraz kapitału ludzkiego stanowi wyzwanie dla każdej organizacji. Odejście od tradycyjnego systemu pracy i wdrożenie elastycznego czasu pracy przyniosło wiele korzyści natury ergonomicznej, co wyraża się między innymi we wzroście satysfakcji pracowników, podniesieniu ich kompetencji, jak również w poprawie organizacji pracy. Podobnie niepełnowymiarowe zatrudnienie w krajach Unii Europejskiej cieszy się coraz większym zainteresowaniem i dominuje zwłaszcza wśród kobiet w Holandii, Niemczech oraz Wielkiej Brytanii. Ma to swoje uzasadnienie, ponieważ pracownicy dysponują większą ilością czasu dla rodziny, wykonują pracę z mniejszym stresem, uzyskując za jednostkę czasu wyższe zarobki. Kolejną formą zatrudnienia są umowy terminowe, które nie sprzyjają pełnej satysfakcji pracowników, gdyż zmniejszają ich bezpieczeństwo socjalne. Niemniej dominują one w przedsiębiorstwach zajmujących się handlem, usługami, a także w administracji publicznej. Podobnie w przypadku pracy na wezwanie stajemy się uzależnieni od pracodawcy organizacyjnie i dochodowo. Telepraca jako nowy sposób organizowania pracy zawiera w sobie kilka istotnych cech elastycznej formy zatrudnienia. Poza pozytywnymi konsekwencjami natury ekonomicznej (zwiększenie przychodów firmy, spadek rotacji etc.) niesie ze sobą wiele rozwiązań natury ergonomicznej (wzrost satysfakcji pracowników, lepsze warunki pracy, korzystniejsze dostosowanie czasu pracy). Kolejną formą jest zatrudnienie tymczasowe, określane w literaturze przedmiotu jako leasing pracowniczy. Przynosi ono korzyści przede wszystkim pracodawcom i jest pozbawione walorów ergonomicznych. Ostatnią z omawianych form jest praca rotacyjna (ang. job rotation), którą zaliczamy do nowoczesnej techniki organizacji pracy w firmach. Model ten łączy ze sobą dwie polityki: szkoleniową i zatrudnieniową, przynosząc korzyści zarówno pracodawcy, jak i pracownikowi. Każdy pracownik może wykonywać swoje czynności zmiennie, co w znacznym stopniu eliminuje monotonię i monotypię, przyczyniając się do uatrakcyjnienia pracy.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.01.3953
PDF

Bibliografia

Bąk, E. (2006). Elastyczne formy zatrudnienia. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 8374832800.

Bednarski, M., Machol-Zajda, L. (2003). Telepraca. W: E. Kryńska (red.). Elastyczne formy zatrudnienia i organizacji pracy a popyt na pracę w Polsce. Warszawa: IPiSS. ISBN 8387890421.

Bombol, M. (2005). Ekonomiczny wymiar czasu wolnego. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.

Elastyczne formy zatrudnienia – skutki społeczne i ekonomiczne: raport końcowy. (2013). Badanie w ramach projektu „Obserwatorium Dolnośląskiego Rynku Pracy i Edukacji” realizowanego w ramach poddziałania 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Wrocław: CMSiKO – Instytucja Kultury Samorządu Województwa Dolnośląskiego.

Głogosz, D. (2007). Kobiety zatrudnione w niepełnym wymiarze czasu. Skutki dla życia rodzinnego i zawodowego. Warszawa: IPiSS. ISBN 9788387890827.

GUS. (2014). Informator GUS [online, dostęp: 2015-12-20]. Dostępny w Internecie: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/inne-opracowania/inne-opracowania-zbiorcze/informator-gus-2014-r-folder,15,2. html.

Kwiatkowski, E. (2009). Bezrobocie: podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301145609.

Łukasiewicz, G. (2009). Kapitał ludzki organizacji: pomiar i sprawozdawczość. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301157685.

Machol-Zajda, L., Głogosz, D. (2007). Elastyczne formy pracy: poradnik dla pracowników. Białystok: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku. ISBN 9788387981624.

Nilles, J.M. (2003). Telepraca: strategie kierowania wirtualną załogą. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne. ISBN 8320427819.

Olszewski, J. (2013). System pracy w warunkach globalnego społeczeństwa informacyjnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788374177757.

Piotrowski, B. (2007). Elastyczne zatrudnienie, czyli jak pogodzić aktywność zawodową z obowiązkami macierzyńskimi. Warszawa: Departament ds. Kobiet, Rodziny i Przeciwdziałania Dyskryminacji w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Polskie Forum HR. (2015). Rynek agencji zatrudnienia w 2014 roku [online, dostęp: 2016-12-28]. Warszawa: Polskie Forum HR. Dostępny w Internecie: http://admin.polskieforumhr.pl/dir_upload/site/70c12353731d477c8cda0204c7564695/raport/RAPORT_2015.pdf.

Stroińska, E. (2012). Elastyczne formy zatrudnienia: telepraca, zarządzanie pracą zdalną. Warszawa: Poltex. ISBN 9788375611199.

Zawadzka, L., Badurek, J., Łopatowska, J. (2012). Inteligentne systemy produkcyjne: algorytmy, koncepcje, zastosowania. Gdańsk: Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej. ISBN 9788373484092.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.