Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Doświadczenia Polski i Ukrainy
Okładka tom 43
PDF (English)

Słowa kluczowe

społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa
regulacje prawne raportowania CSR
raportowanie zintegrowane

Jak cytować

MartyniukT., & RomanchukK. (2019). Raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu. Doświadczenia Polski i Ukrainy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 43(3), 13-29. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.1329

Abstrakt

W Polsce zaobserwować można coraz większe zainteresowanie spółek społeczną odpowiedzialnością przedsiębiorstwa. Zmiany prawne w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/95/UE oraz w polskiej ustawie o rachunkowości z 15 grudnia 2016 roku, dotyczące raportowania informacji niefinansowych oraz w zakresie różnorodności, zwiększyły świadomość i celowość odpowiedzialności społecznej wśród spółek. Celem artykułu jest przedstawienie sposobu prezentacji danych finansowych i niefinansowych z zakresu społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (ang. corporate social responsibility – CSR) w raporcie rocznym przez spółki polskie i ukraińskie. Z przeprowadzonych badań wynika, że podstawowym źródłem informacji o działaniach CSR w polskich spółkach jest sprawozdanie finansowe. Niewielki udział w tworzeniu informacji o CSR mają raporty zintegrowane. Zarysowuje się jednak trend wskazujący na odchodzenie od raportowania działań o CSR w raportach dedykowanych na rzecz raportów zintegrowanych. Natomiast w spółkach ukraińskich większość firm informacje o działaniach CSR prezentuje w sprawozdaniach dedykowanych. Po nowelizacji ustawy o rachunkowości na Ukrainie w 2018 roku coraz więcej przedsiębiorstw zaczyna prezentować informacje o CSR w sprawozdaniu finansowym, w części dotyczącej sprawozdania z działalności.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.1329
PDF (English)

Bibliografia

Badura-Mojza, A. (2017). Zmiany w raportowaniu CSR w Polsce – studium przypadku. Zarządzanie Finansami i Rachunkowość, 5 (3), 5–17.
Zobacz w Google Scholar

Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2014). Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a finansowe miary dokonań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 137–151.
Zobacz w Google Scholar

Bek-Gaik, B., Rymkiewicz, B. (2016). Tendencje rozwoju sprawozdawczości zintegrowanej w praktyce polskich spółek giełdowych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 79 (1), 767–783.
Zobacz w Google Scholar

Dixi Group. (2018). Матеріали круглого столу: нові вимоги до формування фінансової та нефінансової звітності компаній [online, accessed: 2019-01-09]. Київ: Аналітичний центр DiXi Group. Retrieved from: https://drive.google.com/file/d/12WVP1plHH2ljFYch4pO9NlziTdGLWW4M/view.
Zobacz w Google Scholar

Forum Odpowiedzialnego Biznesu. (2019). Konkurs Raporty Społeczne. Biblioteka Raportów [online, accessed: 2019-01-08]. Warszawa: Forum Odpowiedzialnego Biznesu. Retrieved from: http://raportyspoleczne.pl/.
Zobacz w Google Scholar

Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 4 stycznia 2018 w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia aktualizacji Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 9 Sprawozdanie z działalności. Dz.Urz. MRiF z dnia 9 stycznia 2018, poz. 4.
Zobacz w Google Scholar

KPMG (2008). KPMG International Survey of Corporate Responsibility Reporting 2008. Amstelveen: KMPG International.
Zobacz w Google Scholar

Krasodomska, J. (2014). Informacje niefinansowe w sprawozdawczości spółek. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ISBN 9788372526717.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztofek, A. (2013). Respect Index – inicjatywa Giełdy Papierów Wartościowych w procesie wdrażania zasad społecznej odpowiedzialności na polskim rynku kapitałowym. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu, 49 (4), 481–494.
Zobacz w Google Scholar

Krzysztofek, A. (2018). Zintegrowane raportowanie na przykładzie spółek Respect Index. Zarządzanie i Finanse, 16 (2), 133–154.
Zobacz w Google Scholar

Marcinkowska, M. (2004). Raport roczny z działań i wyników przedsiębiorstw: nowe tendencje w sprawozdawczości finansowej. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355418.
Zobacz w Google Scholar

Martyniuk, T. (2016). Funkcja informacyjna rachunkowości w outsourcingu usług finansowo-księgowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 80 (2), 151–157. DOI: 10.18276/frfu.2016.2.80/2-16.
Zobacz w Google Scholar

MSSF. (2011). Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) obejmujące Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) oraz Interpretacje według stanu na dzień 1 stycznia 2011 r. Cz. A. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. ISBN 9788372282842.
Zobacz w Google Scholar

Nesterowicz, R. (2014). Sprawozdawczość finansowa i jej rola w ocenie wyników działalności przedsiębiorstw. Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy, 39 (3), 320–329.
Zobacz w Google Scholar

Niemiec, A. (2017). Jak dobrać dane niefinansowe, aby prezentowały istotne cechy działalności. Rachunkowość, 3, 15–23.
Zobacz w Google Scholar

Pierścionek, Z., Jurek-Stępień, S. (eds.). (2006). Czynniki sukcesu polskich przedsiębiorstw na rynkach Unii Europejskiej. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa. ISBN 9788373782617.
Zobacz w Google Scholar

Samelak, J. (2013). Zintegrowane sprawozdanie przedsiębiorstwa społecznie odpowiedzialnego. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788374177559.
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas, W. (2016). Zarządzanie dokonaniami przedsiębiorstw. In: A. Niemiec (ed.). System pomiaru dokonań w przedsiębiorstwach (pp. 15–28). Warszawa: CeDeWu.pl. ISBN 9788375567939.
Zobacz w Google Scholar

Sroka, R., Grzymisławski, A., Kustra, A. (2013). Raportowanie danych pozafinansowych: przewodnik dla przedsiębiorców. Ekspertyza przygotowana dla Ministerstwa Gospodarki przez Crido Business Consulting oraz Akademię Górniczo-Hutniczą. Warszawa: Ministerstwo Gospodarki.
Zobacz w Google Scholar

Świderska, M. (2010). Sprawozdawczość finansowa jako źródło informacji dla oceny efektów działalności gospodarczej. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 29 (85), 101–121.
Zobacz w Google Scholar

Tsentr Rozvytok KSV = Центр Розвиток КСВ. (2016). Шостий індекс прозорості і ксв українських компаній [online, accessed: 2019-01-12]. Retrieved from: http://csr-ua.info/csr-ukraine/wp-content/uploads/2017/05/Transparency-Index-2016_final.doc.
Zobacz w Google Scholar

Układ o stowarzyszeniu między Unią Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a Ukrainą, z drugiej strony [online, accessed: 2019-01-13]. Dz.Urz. UE z 2014 r., L161/3. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:22014A0529(01)&from=PL.
Zobacz w Google Scholar

Verkhovna Rada Ukrayiny = Верховна рада України. (2017). Закон України. Про внесення змін до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо удосконалення деяких положень [online, accessed: 2019-01-08]. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, no. 44, ст. 397. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2164-19.
Zobacz w Google Scholar

Verkhovna Rada Ukrayiny = Верховна рада України. (2018). Закон України. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні [online, accessed: 2019-01-08]. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, no. 40, ст. 365. Retrieved from: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14/print1509545497138212.
Zobacz w Google Scholar

Walińska, E. (2015). Zintegrowany raport – początek końca sprawozdania finansowego? Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 82 (138), 151–165.
Zobacz w Google Scholar

Walińska, E., Gad, J. (2015). Sprawozdanie finansowe jako fundament sprawozdawczości przedsiębiorstwa. In: E. Walińska, B. Bek-Gaik, J. Gad, B. Rymkiewicz. Sprawozdawczość przedsiębiorstwa jako narzędzie komunikacji z otoczeniem. Wymiar finansowy i niefinansowy (pp. 33–62). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788379696208.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski, T. K. (2012). Respect Index – spółki odpowiedziane społecznie na giełdzie. In: L. Anam, E. Szul-Skjoeldkrona, E. Zamościńska. Jak zyskać na odpowiedzialności? CSR w strategiach spółek giełdowych: przewodnik dla CEO i executives (pp. 15–16). Warszawa: CSRinfo. ISBN 9788363187040.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne