Audyt strategiczny jako narzędzie kontroli wydatkowania środków publicznych na Ukrainie
Okładka tom 43
PDF (English)

Słowa kluczowe

środki publiczne
kontrola finansowa
audyt strategiczny
zadania audytu strategicznego
audyt
Izba Księgowa (Ukraina)

Jak cytować

RudnickiW., SarakhmanO., & ShurpenkovaR. (2019). Audyt strategiczny jako narzędzie kontroli wydatkowania środków publicznych na Ukrainie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 43(3), 47-57. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.4757

Abstrakt

Prowadzona przez instytucje państwowe kontrola wydatkowania środków publicznych odgrywa we współczesnych systemach zarządzania finansami ogromną rolę, zapewniając zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i efektywne wykorzystanie środków budżetowych. W gospodarce rynkowej kontrola środków publicznych stwarza potrzebę przeprowadzenia audytu strategicznego, w celu znalezienia sposobów na zwiększenie wydajności i skuteczności państwa we wszystkich obszarach jego działalności. Utworzenie instytucji audytu strategicznego finansów publicznych na Ukrainie pokazuje wzrost roli tego narzędzia w rozwoju gospodarki narodowej, a także podnoszenie poziomu życia społecznego i politycznego w tym kraju. W artykule zaprezentowano prawne uwarunkowania audytu strategicznego na Ukrainie, zdefiniowano pojęcie audytu strategicznego, poddano analizie główne elementy strategicznego audytu środków publicznych, sformułowano jego cele i znaczenie dla skutecznej kontroli wydatkowania środków publicznych. Na podstawie analizy przyjętych w innych krajach rozwiązań w zakresie kontroli finansowej zaproponowano kierunki rozwoju audytu strategicznego na Ukrainie.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.4757
PDF (English)

Bibliografia

Alekseeva, Y. V., Bohataya, Y. N. = Алексеева, И. В., Богатая, И. Н. (2012). Стратегический аудит в системе аудиторско-консалтинговых услуг. Вестник Ростовского государственного экономического университета «РИНХ», 1 (37), 51–61.
Zobacz w Google Scholar

Anhelyna, Y. A. = Ангелина, И. А. (2013). Стратегический аудит в системе государственного финансового контроля. Теория и практика общественного развития, 3, 5.
Zobacz w Google Scholar

Arsanukaev, A. Kh. = Арсанукаев, А. Х. (2015). Исследование эволюции стратегического аудита. Учёт и статистика, 2 (38), 38–45.
Zobacz w Google Scholar

Audit Chamber of Ukraine official website = Офіційний сайт Аудиторської палати України. (2019). [online, accessed: 2019-09-15]. Retrieved from: www.apu.com.ua.
Zobacz w Google Scholar

Bazyuk, V. R, Lahdan, A. V. = Базюк, В. Р., Лагдан, А. В. (2018). Вітчизняний та зарубіжний досвід здійснення державного фінансового аудиту. Актуальні проблеми сьогодення, 5, 24–30.
Zobacz w Google Scholar

The European Confederation of Institutes of Internal Auditing. (2019). [online, accessed: 2019-09-15]. Retrieved from: http://www.eciia.eu/what-we-do/.
Zobacz w Google Scholar

The Institute of Internal Auditors. (2019). [online, accessed: 2019-09-15]. Retrieved from: https://global.theiia.org/.
Zobacz w Google Scholar

Metodychni rekomendatsiyi z provedennya Rakhunkovoyu palatoyu finansovoho audytu = Методичні рекомендації з проведення Рахунковою палатою фінансового аудиту. (2015). No. 5-5 [online, accessed: 2018-10-01]. Рахункова палата України. Retrieved from: http://www.ac-rada.gov.ua/doccatalog/document/16746274/Metod_rek_fin_audit.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Mukoyid, I. L., Shevchuk, O. D. = Мукоїд, І. Л., Шевчук, О. Д. (2012). Особливості проведення державного аудиту в Україні. Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки, 4 (70), vol. 2, 230–234.
Zobacz w Google Scholar

Polishchuk, V. V. = Поліщук, В. В. (2014). Напрямки вдосконалення системи державного фінансового контролю: впровадження стратегічного аудиту. Публічне управління: теорія та практика, 145–149.
Zobacz w Google Scholar

Synytsyna, D. H., Nalbandyan, N. A. = Синицина, Д. Г., Налбандян, Н. А. (2017). Анализ аудиторской деятельности в зарубежных странах. Молодой ученый, 50, 180–183.
Zobacz w Google Scholar

Verkhovna Rada Ukrayiny = Верховна рада України. (2018). Закон України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» [online, accessed: 2018-10-01]. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2018, no. 9, ст. 50. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2258-19.
Zobacz w Google Scholar

Verkhovna Rada Ukrayiny = Верховна рада України. (2019). Electornic database of legislative acts of Ukraine = Електронна база законодавчих актів України: офіційне інтернет-представництво [online, accessed: 2019-09-15]. Retrieved from: www.zakon.rada.gov.ua.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne