Kto oczekuje wysokich płac? Badanie pilotażowe oczekiwań płacowych i dokonań akademickich studentów rachunkowości i controllingu
Okładka tom 44
PDF (English)

Słowa kluczowe

oczekiwania płacowe
osiągnięcia akademickie
średnia ze studiów
certyfikat językowy

Jak cytować

KurekB., & GórowskiI. (2019). Kto oczekuje wysokich płac? Badanie pilotażowe oczekiwań płacowych i dokonań akademickich studentów rachunkowości i controllingu. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 44(4), 53-64. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.5364

Abstrakt

Absolwenci studiów wyższych oczekują adekwatnego wynagrodzenia do uzyskanych przez nich wiedzy i umiejętności, które różnią się pomiędzy studentami. Studenci różnią się także pomiędzy sobą oczekiwaniami płacowymi. Celem tego artykułu jest zbadanie zależności pomiędzy oczekiwaniami płacowymi studentów rachunkowości i controllingu a ich osiągnięciami akademickimi. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza i krytyka piśmiennictwa, testy statystyczne (test Shapiro-Wilka oraz test znakowanych rang Wilcoxona, korelacja rang Spearmana), modelowanie ekonometryczne (modele są estymowane metodą OLS, a statystyczna istotność parametrów jest określana z wykorzystaniem odpornych błędów Hubera-White’a). Przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród dziennych studentów kierunku rachunkowość i controlling z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nasza pilotażowa próba badawcza obejmuje 59 respondentów, którzy są studentami drugiego roku. Analiza modeli ekonometrycznych ujawniła, że średnia ze studiów i fakt posiadania certyfikatu językowego są istotnie związane z oczekiwaniami płacowymi. Ciekawe jest jednak, że występuje negatywna współzależność pomiędzy oczekiwaniami płacowymi a średnią ze studiów, nawet przy zastosowaniu zmiennej kontrolnej, jaką jest posiadanie certyfikatu językowego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.5364
PDF (English)

Bibliografia

Arshad, M., Zaidi, S. M. I. H., Mahmood, K. (2015). Self-esteem and academic performance among University students. Journal of Education and Practice, 6(1), 156–162.
Zobacz w Google Scholar

Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., Vohs, K. D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public Interest, 4(1), 1–44.
Zobacz w Google Scholar

Dobija, M. (2011). Labor productivity vs. minimum wage level. Modern Economy, 2(5), 780–787. DOI: 10.4236/me.2011.25086.
Zobacz w Google Scholar

Drago, F. (2011). Self-esteem and earnings. Journal of Economic Psychology, 32(3), 480–488. DOI: 10.1016/j.joep.2011.03.015.
Zobacz w Google Scholar

Hołda, A., Renkas, J. (2015). Fair wage and the size of pension contributions in the theory of human capital measurement. Актуальні проблеми економіки, 12, 302–311.
Zobacz w Google Scholar

Hoyt, D. P. (1965). The relationship between college grades and adult achievement: A review of literature. Research Reports, ACT-RR-7, September.
Zobacz w Google Scholar

Jakubiak, M. (2012). Oczekiwania studentów kierunków ekonomicznych wobec rynku pracy. Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia, 5(2), 265–288.
Zobacz w Google Scholar

Kozioł, W. (2011). Ekonomiczne aspekty procesu edukacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 18(1), 185–194.
Zobacz w Google Scholar

Koziol, W., Mikos, A. (2019). The measurement of human capital as an alternative method of job evaluation for purposes of remuneration. Central European Journal of Operations Research, 1–11. DOI: 10.1007/s10100-019-00629-w.
Zobacz w Google Scholar

Oehrlein, P. (2009). Determining future success of college students. Undergraduate Economic Review, 5(1), 7.
Zobacz w Google Scholar

Poteralski, J. (2008). Oczekiwania płacowe absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim w świetle badań ankietowych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 3, 178–183.
Zobacz w Google Scholar

Renkas, J. (2013). Wage expectations in light of human capital measurement theory. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 9, 29–42.
Zobacz w Google Scholar

Renkas, J. (2018). Pomiar i sprawozdawczość kapitału ludzkiego w gospodarce Ukrainy. Użgorod: Wydawnictwo BREZA. ISBN 9786177344628.
Zobacz w Google Scholar

Rosli, Y., Othman, H., Ishak, I., Lubis, S.H., Saat, N. Z. M., Omar, B. (2012). Self-esteem and academic performance relationship amongst the second year undergraduate students of Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur Campus. Procedia—Social and Behavioral Sciences, 60, 582–589. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.09.426.
Zobacz w Google Scholar

Roth, P. L, BeVier, C. A., Switzer III, F. S., Schippmann J. S. (1996). Meta-analyzing the relationship between grades and job performance, Journal of Applied Psychology, 81(5), 548–556. DOI: 10.1037/0021-9010.81.5.548.
Zobacz w Google Scholar

Stańdo-Górowska, H. (2014). Oczekiwania płacowe studentów a model kapitału ludzkiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 928(4), 51–59.
Zobacz w Google Scholar

Sulich, A. (2015). Oczekiwania płacowe studentów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej wobec pierwszego pracodawcy. E-mentor, 59(2), 24–27.
Zobacz w Google Scholar

Thibadoux, G. M., Scheidt, M. A., Teffeteller K. (2014). What happens to accounting graduates with lower grade point averages? The impact of GPA on the life course of Accounting undergraduates. American Journal of Business and Management, 3(3),143–160. DOI: 10.11634/216796061403559.
Zobacz w Google Scholar

Trapmann, S., Hell, B., Hirn, J. O. W., Schuler H. (2007). Meta-analysis of the relationship between the big five and academic success at university. Zeitschrift für Psychologie, 215(2), 132–151.
Zobacz w Google Scholar

WUP Kraków. (2018). Barometr zawodów 2019 [online, accessed: 2019-11-05]. Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy. Retrieved from: https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne