Kto oczekuje wysokich płac? Badanie pilotażowe oczekiwań płacowych i dokonań akademickich studentów rachunkowości i controllingu
Okładka tom 44
PDF (English)

Słowa kluczowe

oczekiwania płacowe
osiągnięcia akademickie
średnia ze studiów
certyfikat językowy

Jak cytować

Kurek, B, & Górowski, I. (2019). Kto oczekuje wysokich płac? Badanie pilotażowe oczekiwań płacowych i dokonań akademickich studentów rachunkowości i controllingu. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 44(4), 53-64. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.5364

Abstrakt

Absolwenci studiów wyższych oczekują adekwatnego wynagrodzenia do uzyskanych przez nich wiedzy i umiejętności, które różnią się pomiędzy studentami. Studenci różnią się także pomiędzy sobą oczekiwaniami płacowymi. Celem tego artykułu jest zbadanie zależności pomiędzy oczekiwaniami płacowymi studentów rachunkowości i controllingu a ich osiągnięciami akademickimi. W artykule zastosowano następujące metody badawcze: analiza i krytyka piśmiennictwa, testy statystyczne (test Shapiro-Wilka oraz test znakowanych rang Wilcoxona, korelacja rang Spearmana), modelowanie ekonometryczne (modele są estymowane metodą OLS, a statystyczna istotność parametrów jest określana z wykorzystaniem odpornych błędów Hubera-White’a). Przeprowadziliśmy badanie ankietowe wśród dziennych studentów kierunku rachunkowość i controlling z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Nasza pilotażowa próba badawcza obejmuje 59 respondentów, którzy są studentami drugiego roku. Analiza modeli ekonometrycznych ujawniła, że średnia ze studiów i fakt posiadania certyfikatu językowego są istotnie związane z oczekiwaniami płacowymi. Ciekawe jest jednak, że występuje negatywna współzależność pomiędzy oczekiwaniami płacowymi a średnią ze studiów, nawet przy zastosowaniu zmiennej kontrolnej, jaką jest posiadanie certyfikatu językowego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.5364
PDF (English)

Bibliografia

Arshad, M., Zaidi, S. M. I. H., Mahmood, K. (2015). Self-esteem and academic performance among University students. Journal of Education and Practice, 6(1), 156–162.

Baumeister, R. F., Campbell, J. D., Krueger, J. I., Vohs, K. D. (2003). Does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Psychological Science in the Public Interest, 4(1), 1–44.

Dobija, M. (2011). Labor productivity vs. minimum wage level. Modern Economy, 2(5), 780–787. DOI: 10.4236/me.2011.25086.

Drago, F. (2011). Self-esteem and earnings. Journal of Economic Psychology, 32(3), 480–488. DOI: 10.1016/j.joep.2011.03.015.

Hołda, A., Renkas, J. (2015). Fair wage and the size of pension contributions in the theory of human capital measurement. Актуальні проблеми економіки, 12, 302–311.

Hoyt, D. P. (1965). The relationship between college grades and adult achievement: A review of literature. Research Reports, ACT-RR-7, September.

Jakubiak, M. (2012). Oczekiwania studentów kierunków ekonomicznych wobec rynku pracy. Zeszyty Naukowe WSEI. Seria: Ekonomia, 5(2), 265–288.

Kozioł, W. (2011). Ekonomiczne aspekty procesu edukacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 18(1), 185–194.

Koziol, W., Mikos, A. (2019). The measurement of human capital as an alternative method of job evaluation for purposes of remuneration. Central European Journal of Operations Research, 1–11. DOI: 10.1007/s10100-019-00629-w.

Oehrlein, P. (2009). Determining future success of college students. Undergraduate Economic Review, 5(1), 7.

Poteralski, J. (2008). Oczekiwania płacowe absolwentów wyższych uczelni w województwie zachodniopomorskim w świetle badań ankietowych. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, 3, 178–183.

Renkas, J. (2013). Wage expectations in light of human capital measurement theory. Argumenta Oeconomica Cracoviensia, 9, 29–42.

Renkas, J. (2018). Pomiar i sprawozdawczość kapitału ludzkiego w gospodarce Ukrainy. Użgorod: Wydawnictwo BREZA. ISBN 9786177344628.

Rosli, Y., Othman, H., Ishak, I., Lubis, S.H., Saat, N. Z. M., Omar, B. (2012). Self-esteem and academic performance relationship amongst the second year undergraduate students of Universiti Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur Campus. Procedia—Social and Behavioral Sciences, 60, 582–589. DOI: 10.1016/j.sbspro.2012.09.426.

Roth, P. L, BeVier, C. A., Switzer III, F. S., Schippmann J. S. (1996). Meta-analyzing the relationship between grades and job performance, Journal of Applied Psychology, 81(5), 548–556. DOI: 10.1037/0021-9010.81.5.548.

Stańdo-Górowska, H. (2014). Oczekiwania płacowe studentów a model kapitału ludzkiego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 928(4), 51–59.

Sulich, A. (2015). Oczekiwania płacowe studentów i absolwentów Politechniki Wrocławskiej wobec pierwszego pracodawcy. E-mentor, 59(2), 24–27.

Thibadoux, G. M., Scheidt, M. A., Teffeteller K. (2014). What happens to accounting graduates with lower grade point averages? The impact of GPA on the life course of Accounting undergraduates. American Journal of Business and Management, 3(3),143–160. DOI: 10.11634/216796061403559.

Trapmann, S., Hell, B., Hirn, J. O. W., Schuler H. (2007). Meta-analysis of the relationship between the big five and academic success at university. Zeitschrift für Psychologie, 215(2), 132–151.

WUP Kraków. (2018). Barometr zawodów 2019 [online, accessed: 2019-11-05]. Kraków: Wojewódzki Urząd Pracy. Retrieved from: https://barometrzawodow.pl/userfiles/Barometr/2019/raport_ogolnopolski_pl.pdf.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.