Informacja w rachunkowości przedsiębiorstwa - technologie outsourcingowe i komunikacyjne
Okładka tom 44
PDF (English)

Słowa kluczowe

rachunkowość
outsourcing
technologie komunikacyjne
księgowość i wsparcie informacyjne

Jak cytować

Krupka, Y, & Muravskyi, V. (2019). Informacja w rachunkowości przedsiębiorstwa - technologie outsourcingowe i komunikacyjne. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 44(4), 95-104. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.95104

Abstrakt

W gospodarce postindustrialnej delegowanie funkcji księgowych staje się istotne w celu ograniczenia kosztów pracy, zmniejszenia obciążeń administracyjnych, zapobiegania karom finansowym za naruszenie przepisów prawa podatkowego. W artykule przedstawiono perspektywy rachunkowości w przedsiębiorstwie przy zaangażowaniu instytucji outsourcingowych. Zaprezentowano zalety i wady takich rozwiązań, naświetlono problem powierzenia prac księgowych firmie zewnętrznej w kontekście zapewnienia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie. Określono różnice organizacyjne w świadczeniu usług outsourcingowych przez osoby fizyczne i prawne. Przedstawiono rolę technologii komunikacyjnych w prowadzeniu dialogu między przedsiębiorstwem a zleceniodawcą, a także możliwości organizowania pracy księgowej poza przedsiębiorstwem, w tym konsultacje zdalne z przedstawicielami outsourcera, ze służbami podatkowymi lub z innymi państwowymi organami nadzorującymi, z wykorzystaniem dostępnych technologii komunikacyjnych w celu dostosowania niektórych działań w czasie rzeczywistym, aby móc podejmować decyzje zarządcze.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.95104
PDF (English)

Bibliografia

Alyeksyeyev, I. V., Patryn, H. O., Didukh, O. V. = Алєксєєв, І. В., Патрин, Г. О., Дідух, О. В. (2015). Аутсорсингова діяльність виробничих підприємств. Львів: Видавництво Львівської політехніки.

Britton, A., Waterston, Ch. (2010). Financial accounting. 5th ed. Harlow: Prentice Hall, Pearson Education.

Butynets’, F. F., Voynalovych, O. P., Tomashevs’ka, I. L. = Бутинець, Ф. Ф., Войналович, О. П., Томашевська, І. Л. (2005). Організація бухгалтерського обліку: підруч. 4th ed. Житомир: ПП «Рута».

Eurostat. (2018a). Employed persons working from home as a percentage of the total employment, by sex, age and professional status (%) [online, accessed: 2019-03-15]. Luxembourg: Eurostat. Retrieved from: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?query=BOOKMARK_DS-052914_QID_6E0BB9BE_UID_-3F171EB0.

Eurostat. (2018b). Enterprises giving portable devices for a mobile connection to the internet to their employees [online, accessed: 2019-03-15]. Luxembourg: Eurostat. Retrieved from: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tin00125.

Heywood, J. Brian = Хейвуд Дж. Брайан. (2004). Аутсорсинг: в поисках конкурентных преимуществ = Outsourcing Dilemma: The Search for Competitiveness. Москва: Вильямс, 2004.

Ivakhnenkov, S. V = Івахненков, С. В. (2003). Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту: нав. посіб. Київ: Знання-Прес.

Romanyuk, O = Романюк, O. (2018). Не тільки торгівлею: яким бізнесом вигідно займатися в Україні. Opendatabot сервіс моніторингу реєстраційних даних [online, accessed: 2019-09-08]. Retrieved from: https://opendatabot.com/blog/199-new-business.

Verkhovna Rada Ukrayiny = Верховна рада України. (1999). Закон України. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1999, no. 40, ст. 365 [online, accessed: 2019-01-08]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996.

Zhuravel’, H. P., Klevets’, V. B., Oliynychuk, V. M., Khomyn, P. Ya. (ed.) = Журавель, Г. П., Клевець, В. Б., Олійничук, В. М., Хомин, П. Я. (ред.). (2013). Амбівалентність та мімікрія облікової теорії. Тернопіль: Тнеу.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.