Działalność banków spółdzielczych. Badania nad zmianami strukturalnymi oraz czynnikami związanymi z ich liczbą w województwach w Polsce
ZN MWSE 3/2020 - okładka
PDF (English)

Słowa kluczowe

banki spółdzielcze
spółdzielczość
sektor bankowy

Jak cytować

Surma-SytaA, & Ważna, E. (2020). Działalność banków spółdzielczych. Badania nad zmianami strukturalnymi oraz czynnikami związanymi z ich liczbą w województwach w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 47(3), 51-63. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.5163

Abstrakt

W artykule podjęto temat bankowości spółdzielczej w Polsce, która od XIX w. w silny sposób jest związana z rozwojem lokalnych społeczności. Celem artykułu jest zbadanie związków pomiędzy aktualną liczbą banków w województwach Polski, a wybranymi wskaźnikami ekonomicznymi. Przeprowadzono analizę bankowości spółdzielczej w Polsce z uwzględnieniem czynników historycznych, zmian strukturalnych, sytuacji finansowej na tle sektora bankowego oraz prawnych warunków działania. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że liczba banków spółdzielczych jest związana z liczbą ludności i liczbą powiatów w województwach. Lokalny charakter tych banków, potwierdza ich związek z obsługą rolnictwa. Wykazano korelację z liczbą gospodarstw rolnych, powierzchnią użytków rolnych czy produkcją globalną towarową w województwach. Wpływ na teren działania ma posiadany przez bank kapitał oraz adres siedziby, wynikające z aktów normatywnych dotyczących działalności tych banków. Metodą badawczą jest krytyczna analiza literatury oraz dostępnych danych statystycznych.  

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.5163
PDF (English)

Bibliografia

Ayedin, R., Llewellyn, D. T., Schmidt, R. H., Arbak, E., De Groen, W. P. (2010). Investigating diversity in the banking sector in Europe. Brussels: Centre for European Policy Studies. ISBN 9789461380425.

BPS Group. (2020). Bank BPS. Grupa BPS. Official website [online, accessed: 2020-03-09]. Retrieved from: https://www.bankbps.pl/.

Butzbach, O., von Mettenheim, K. (eds.). (2016). Alternative banks and financial crisis. New York: Routledge. ISBN 9781848934474.

Coccorese, P., Ferri, G., Spiniello, F. (2017). Are mergers among cooperative banks worth a dime? Evidence on post-M&A efficiency in Italy. CERBE Working Papers, wpC18, 1–40.

EACB. (2020). European Association of Co-operative Banks. Official website [online, accessed: from 2020-02-15 to 2020-03-09]. Retrieved from: www.eacb.coop.

Fonteyne, W. (2007). Cooperative banks in Europe—policy issues. IMF Working Paper, no. 07/159. International Monetary Fund. ISBN 9781451867237.

Gniewek, J. (2016). Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 50(3), 39–48.

Grzywacz, J. (2006). Podstawy bankowości: system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing. Warszawa: Difin. ISBN 8372516596.

GUS. (2018). Rocznik Statystyczny Rolnictwa = Statistical Yearbook of Agriculture. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 0554-4424.

GUS. (2019). Regionalne zróżnicowanie jakości życia w 2018 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.

GUS. (2020). Główny Urząd Statystyczny [= Central Statistical Office]. Official website [online, accessed: 2020-03-09]. Retrieved from: www.stat.gov.pl.

Idasz-Balina, M., Balina, R., Achsani, N. A., Błaszczak, I., Chrostowska-Juszczyk, G. (2020). The determinants of cooperative banks’ community service—empirical study from Poland. Sustainability, 12(5), 1885. DOI: 10.3390/su12051885.

Kata, R. (2017). Efektywność ekonomiczno-finansowa banków spółdzielczych w warunkach niskich stóp procentowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(4), 110–116. DOI: 0.5604/01.3001.0010.5173.

KNF. (2020). Komisja Nadzoru Finansowego [= The Polish Financial Supervision Authority]. Official website [online, accessed: from 2020-02-15 to 2020-03-09]. Retrieved from: www.knf.gov.pl.

Kotowicz, A. (ed.). (2008). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych po trzech kwartałach 2008 roku. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Available at: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_o_sytuacji_bankow_09_9452.2008_9452.pdf.

Kozak, S. (2013). Ewolucje strukturalne w sektorze banków spółdzielczych w latach 1996–2011. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 96, 119–128.

KZBS. (2020). Krajowy Związek Banków Spółdzielczych [= The National Association of Cooperative Banks]. Official website [online, accessed: 2020-03-09]. Retrieved from: www.kzbs.pl

Lepczyński, B. (2017). Model biznesowy bankowości spółdzielczej wobec wyzwań rynkowych i regulacyjnych. Warszawa: Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego Alterum. Available at: http://alterum.pl/uploaded/Model%20BL.pdf.

Matejun, M., Oderkiewicz, A. (2009). Wykorzystanie produktów bankowych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw regionu łódzkiego. In: L. Lewandowska (ed.). Formy wspierania przedsiębiorczości w regionie łódzkim w warunkach kryzysu gospodarczego (pp. 349–371). Łódź: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Łodzi. ISBN 9788392377726.

Migliorelli, M. (ed.). (2018). New cooperative banking in Europe: Strategies for adapting the business model post crises. Cham: Palgrave Macmillan imprint of Springer Nature. ISBN 9783319935782.

Migliorelli, M., Dessertine, P. (eds.). (2019). The rise of green finance in Europe: Opportunities and challenges for issuers, investors and marketplaces. Cham: Palgrave Macmillan imprint of Springer Nature. ISBN 9783030225100.

NBP. (2018). Financial system in Poland 2017. Warsaw: Narodowy Bank Polski. Available at: https://www.nbp.pl/en/systemfinansowy/fsd_2017.pdf.

NBP. (2019). Financial system in Poland 2018. Warsaw: Narodowy Bank Polski. Available at: https://www.nbp.pl/en/systemfinansowy/fsd_2018.pdf.

Nowacka, A., Szewczyk-Jarocka, M. (2015). Lokalny charakter działalności banków spółdzielczych. Studia Ekonomiczne, 250, 182–195.

Poli, F. (2019). Co-operative banking networks in Europe: Models and performance. Cham: Palgrave Macmillan. ISBN 9783030216993. DOI: 10.1007/978-3-030-21699-3.

Rolski, M. (2019). Bankowość spółdzielcza w Polsce – między ideą, państwem a rynkiem. Studia Ekonomiczne, 378, 111–120.

Sahut, J.-M., Bouheni, F. B. (2019) Profitability and risk-taking among cooperative banks in the eurozone. Economics Bulletin, 39(2), 1103–1117.

Sengupta, S., Sahay, A. (2017). Comparing mission statements of social enterprises and corporate enterprises in the new and renewable energy sector of India: A computer aided content analysis study. Journal of Global Entrepreneurship Research, 7, article 21. DOI: 10.1186/s40497-017-0079-x.

SGB. (2020). Spółdzielcza Grupa Bankowa. Official website [online, accessed: 2020-03-09]. Retrieved from: https://www.sgb.pl/.

Spulbar, C., Birau, R. (2019). Emerging research on monetary policy banking and financial markets. Hershey: IGI Global. ISBN 9781522592693.

Szelągowska, A. (2019). Branch banking w Polsce. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788381021852.

UKNF. (2004). Raport o sytuacji banków w 2003 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [= Polish Financial Supervision Authority].

UKNF. (2009). Raport o sytuacji banków w 2008 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [= Polish Financial Supervision Authority].

UKNF. (2014). Raport o sytuacji banków w 2013 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [= Polish Financial Supervision Authority].

UKNF. (2019a). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po III kwartale 2019 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [= Polish Financial Supervision Authority]. Available at: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_o_sytuacji_bankow_spoldzielczych_i_zrzeszajacych_po_III_kwartale_2019_68373.pdf.

UKNF. (2019b). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2018 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [= Polish Financial Supervision Authority].

UKNF. (2019c). Sytuacja sektora bankowego w 2018 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [= Polish Financial Supervision Authority].

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze [= Act of 16 September 1982 Cooperative Law]. Consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] 2020, 275.

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe [= Act of 28 August 1997 Banking Law]. Consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] 2019, 2357.

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających [= Act of 7 December 2000 on the operation of cooperative banks, their affiliation and affiliating banks]. Consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] 2020, 449.

WIB. (2019). Banki 2018: raport o sytuacji ekonomicznej banków. Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości. ISSN 2080-878X.

Zalcewicz, A. (2009). Bank spółdzielczy: aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326400742.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.