Działalność banków spółdzielczych. Badania nad zmianami strukturalnymi oraz czynnikami związanymi z ich liczbą w województwach w Polsce
ZN MWSE 3/2020 - okładka
PDF (English)

Słowa kluczowe

banki spółdzielcze
spółdzielczość
sektor bankowy

Jak cytować

Surma-SytaA., & WażnaE. (2020). Działalność banków spółdzielczych. Badania nad zmianami strukturalnymi oraz czynnikami związanymi z ich liczbą w województwach w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 47(3), 57-69. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.5769

Abstrakt

W artykule podjęto temat bankowości spółdzielczej w Polsce, która od XIX w. w silny sposób jest związana z rozwojem lokalnych społeczności. Celem artykułu jest zbadanie związków pomiędzy aktualną liczbą banków w województwach Polski, a wybranymi wskaźnikami ekonomicznymi. Przeprowadzono analizę bankowości spółdzielczej w Polsce z uwzględnieniem czynników historycznych, zmian strukturalnych, sytuacji finansowej na tle sektora bankowego oraz prawnych warunków działania. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że liczba banków spółdzielczych jest związana z liczbą ludności i liczbą powiatów w województwach. Lokalny charakter tych banków, potwierdza ich związek z obsługą rolnictwa. Wykazano korelację z liczbą gospodarstw rolnych, powierzchnią użytków rolnych czy produkcją globalną towarową w województwach. Wpływ na teren działania ma posiadany przez bank kapitał oraz adres siedziby, wynikające z aktów normatywnych dotyczących działalności tych banków. Metodą badawczą jest krytyczna analiza literatury oraz dostępnych danych statystycznych.  

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.5769
PDF (English)

Bibliografia

Ayedin, R., Llewellyn, D. T., Schmidt, R. H., Arbak, E., De Groen, W. P. (2010). Investigating diversity in the banking sector in Europe. Brussels: Centre for European Policy Studies. ISBN 9789461380425.
Zobacz w Google Scholar

BPS Group. (2020). Bank BPS. Grupa BPS. Official website [online, accessed: 2020-03-09]. Retrieved from: https://www.bankbps.pl/.
Zobacz w Google Scholar

Butzbach, O., von Mettenheim, K. (eds.). (2016). Alternative banks and financial crisis. New York: Routledge. ISBN 9781848934474.
Zobacz w Google Scholar

Coccorese, P., Ferri, G., Spiniello, F. (2017). Are mergers among cooperative banks worth a dime? Evidence on post-M&A efficiency in Italy. CERBE Working Papers, wpC18, 1–40.
Zobacz w Google Scholar

EACB. (2020). European Association of Co-operative Banks. Official website [online, accessed: from 2020-02-15 to 2020-03-09]. Retrieved from: www.eacb.coop.
Zobacz w Google Scholar

Fonteyne, W. (2007). Cooperative banks in Europe—policy issues. IMF Working Paper, no. 07/159. International Monetary Fund. ISBN 9781451867237.
Zobacz w Google Scholar

Gniewek, J. (2016). Misja i zasady spółdzielcze jako istotne czynniki rozwoju spółdzielczego sektora bankowego w Polsce. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 50(3), 39–48.
Zobacz w Google Scholar

Grzywacz, J. (2006). Podstawy bankowości: system bankowy, kredyty i rozliczenia, ryzyko i ocena banku, marketing. Warszawa: Difin. ISBN 8372516596.
Zobacz w Google Scholar

GUS. (2018). Rocznik Statystyczny Rolnictwa = Statistical Yearbook of Agriculture. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. ISSN 0554-4424.
Zobacz w Google Scholar

GUS. (2019). Regionalne zróżnicowanie jakości życia w 2018 r. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Zobacz w Google Scholar

GUS. (2020). Główny Urząd Statystyczny [= Central Statistical Office]. Official website [online, accessed: 2020-03-09]. Retrieved from: www.stat.gov.pl.
Zobacz w Google Scholar

Idasz-Balina, M., Balina, R., Achsani, N. A., Błaszczak, I., Chrostowska-Juszczyk, G. (2020). The determinants of cooperative banks’ community service—empirical study from Poland. Sustainability, 12(5), 1885. DOI: 10.3390/su12051885.
Zobacz w Google Scholar

Kata, R. (2017). Efektywność ekonomiczno-finansowa banków spółdzielczych w warunkach niskich stóp procentowych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 19(4), 110–116. DOI: 0.5604/01.3001.0010.5173.
Zobacz w Google Scholar

KNF. (2020). Komisja Nadzoru Finansowego [= The Polish Financial Supervision Authority]. Official website [online, accessed: from 2020-02-15 to 2020-03-09]. Retrieved from: www.knf.gov.pl.
Zobacz w Google Scholar

Kotowicz, A. (ed.). (2008). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych po trzech kwartałach 2008 roku. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego. Available at: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_o_sytuacji_bankow_09_9452.2008_9452.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Kozak, S. (2013). Ewolucje strukturalne w sektorze banków spółdzielczych w latach 1996–2011. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, 96, 119–128.
Zobacz w Google Scholar

KZBS. (2020). Krajowy Związek Banków Spółdzielczych [= The National Association of Cooperative Banks]. Official website [online, accessed: 2020-03-09]. Retrieved from: www.kzbs.pl
Zobacz w Google Scholar

Lepczyński, B. (2017). Model biznesowy bankowości spółdzielczej wobec wyzwań rynkowych i regulacyjnych. Warszawa: Ośrodek Badań i Analiz Systemu Finansowego Alterum. Available at: http://alterum.pl/uploaded/Model%20BL.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Matejun, M., Oderkiewicz, A. (2009). Wykorzystanie produktów bankowych w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw regionu łódzkiego. In: L. Lewandowska (ed.). Formy wspierania przedsiębiorczości w regionie łódzkim w warunkach kryzysu gospodarczego (pp. 349–371). Łódź: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Oddział w Łodzi. ISBN 9788392377726.
Zobacz w Google Scholar

Migliorelli, M. (ed.). (2018). New cooperative banking in Europe: Strategies for adapting the business model post crises. Cham: Palgrave Macmillan imprint of Springer Nature. ISBN 9783319935782.
Zobacz w Google Scholar

Migliorelli, M., Dessertine, P. (eds.). (2019). The rise of green finance in Europe: Opportunities and challenges for issuers, investors and marketplaces. Cham: Palgrave Macmillan imprint of Springer Nature. ISBN 9783030225100.
Zobacz w Google Scholar

NBP. (2018). Financial system in Poland 2017. Warsaw: Narodowy Bank Polski. Available at: https://www.nbp.pl/en/systemfinansowy/fsd_2017.pdf.
Zobacz w Google Scholar

NBP. (2019). Financial system in Poland 2018. Warsaw: Narodowy Bank Polski. Available at: https://www.nbp.pl/en/systemfinansowy/fsd_2018.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Nowacka, A., Szewczyk-Jarocka, M. (2015). Lokalny charakter działalności banków spółdzielczych. Studia Ekonomiczne, 250, 182–195.
Zobacz w Google Scholar

Poli, F. (2019). Co-operative banking networks in Europe: Models and performance. Cham: Palgrave Macmillan. ISBN 9783030216993. DOI: 10.1007/978-3-030-21699-3.
Zobacz w Google Scholar

Rolski, M. (2019). Bankowość spółdzielcza w Polsce – między ideą, państwem a rynkiem. Studia Ekonomiczne, 378, 111–120.
Zobacz w Google Scholar

Sahut, J.-M., Bouheni, F. B. (2019) Profitability and risk-taking among cooperative banks in the eurozone. Economics Bulletin, 39(2), 1103–1117.
Zobacz w Google Scholar

Sengupta, S., Sahay, A. (2017). Comparing mission statements of social enterprises and corporate enterprises in the new and renewable energy sector of India: A computer aided content analysis study. Journal of Global Entrepreneurship Research, 7, article 21. DOI: 10.1186/s40497-017-0079-x.
Zobacz w Google Scholar

SGB. (2020). Spółdzielcza Grupa Bankowa. Official website [online, accessed: 2020-03-09]. Retrieved from: https://www.sgb.pl/.
Zobacz w Google Scholar

Spulbar, C., Birau, R. (2019). Emerging research on monetary policy banking and financial markets. Hershey: IGI Global. ISBN 9781522592693.
Zobacz w Google Scholar

Szelągowska, A. (2019). Branch banking w Polsce. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788381021852.
Zobacz w Google Scholar

UKNF. (2004). Raport o sytuacji banków w 2003 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [= Polish Financial Supervision Authority].
Zobacz w Google Scholar

UKNF. (2009). Raport o sytuacji banków w 2008 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [= Polish Financial Supervision Authority].
Zobacz w Google Scholar

UKNF. (2014). Raport o sytuacji banków w 2013 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [= Polish Financial Supervision Authority].
Zobacz w Google Scholar

UKNF. (2019a). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających po III kwartale 2019 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [= Polish Financial Supervision Authority]. Available at: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Informacja_o_sytuacji_bankow_spoldzielczych_i_zrzeszajacych_po_III_kwartale_2019_68373.pdf.
Zobacz w Google Scholar

UKNF. (2019b). Informacja o sytuacji banków spółdzielczych i zrzeszających w 2018 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [= Polish Financial Supervision Authority].
Zobacz w Google Scholar

UKNF. (2019c). Sytuacja sektora bankowego w 2018 r. Warszawa: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego [= Polish Financial Supervision Authority].
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze [= Act of 16 September 1982 Cooperative Law]. Consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] 2020, 275.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe [= Act of 28 August 1997 Banking Law]. Consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] 2019, 2357.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających [= Act of 7 December 2000 on the operation of cooperative banks, their affiliation and affiliating banks]. Consolidated text: Dz.U. [Journal of Laws] 2020, 449.
Zobacz w Google Scholar

WIB. (2019). Banki 2018: raport o sytuacji ekonomicznej banków. Warszawa: Warszawski Instytut Bankowości. ISSN 2080-878X.
Zobacz w Google Scholar

Zalcewicz, A. (2009). Bank spółdzielczy: aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326400742.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne