Rynek akcji jako barometr przyszłego stanu aktywności gospodarczej na przykładzie krajów przed-wschodzących
ZN MWSE 3/2020 - okładka
PDF (English)

Słowa kluczowe

rynek akcji
stopa zwrotu
aktywność gospodarcza

Jak cytować

Łon E. (2020). Rynek akcji jako barometr przyszłego stanu aktywności gospodarczej na przykładzie krajów przed-wschodzących. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 47(3), 13-30. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.1330

Abstrakt

W artykule rozważano, czy rynek akcji może być barometrem przyszłego stanu aktywności gospodarczej. Badanie przeprowadzono na przykładzie grupy krajów przed-wschodzących (frontier markets). Artykuł wpisuje się w pewną lukę występującą w literaturze przedmiotu. Badania na temat powiązań rynku akcji ze sferą realną gospodarki można spotkać w obrębie rynków dojrzałych, a nawet rynków wschodzących. Jednakże brakuje badań na ten temat w obszarze rynków przed-wschodzących, dlatego artykuł ten poświęcono właśnie grupie rynków przed-wschodzących. Badania w poszczególnych krajach przed-wschodzących prowadzono w latach 2005–2019. Badania porównawcze między grupą rynków dojrzałych, wschodzących i przed-wschodzących prowadzono zaś w latach 2003–2019. W związku z tym w artykule zbadano związek między sytuacją na rynku akcji w roku T a przyszłym realnym tempem zmian PKB, konsumpcji prywatnej i inwestycji w roku T + 1. Z przeprowadzonych badań nasuwają się następujące wnioski. Po pierwsze, odnotowano silną korelację dodatnią między stopą zwrotu z indeksu giełdowego w roku T a realnym tempem PKB i jego składowymi w roku T + 1. Po drugie, na wszystkich rynkach akcji krajów przed-wschodzących występuje efekt konsumpcyjny. W większości badanych krajów występuje również efekt inwestycyjny. Siła obu efektów jest podobna. Po trzecie, uczestnicy rynków akcji krajów przed-wschodzących próbują konfrontować rzeczywistość z oczekiwaniami. Z zadowoleniem przyjmują dane dotyczące lepszej, niż oczekiwano, zmiany wzrostu gospodarczego. Po czwarte, w badanej grupie krajów zaobserwowano ujemne powiązania między stopą zwrotu na rynkach akcji a inflacją.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.03.1330
PDF (English)

Bibliografia

Barro, R. (1990). The stock market and investment. The Review of Financial Studies, 3(1), 115–131. DOI: 10.1093/rfs/3.1.115.
Zobacz w Google Scholar

Binswanger, M. (1999). Stock markets, speculative bubbles and economic growth. Cheltenham and Northampton: E. Elgar. ISBN 9781840640717.
Zobacz w Google Scholar

Conover, C. M., Jensen, G. R., Johnson, R. R. (1999). Monetary conditions and international investing. Financial Analysts Journal, 55(4), 38–48. DOI: 10.2469/faj.v55.n4.2283.
Zobacz w Google Scholar

Copeland, T., Koller, T., Murin, J. (1997). Wycena: mierzenie i kształtowanie wartości firm. Transl. by A. Kalinauskas, T. Wiazowski. Warszawa: WIG Press. ISBN 8387014029.
Zobacz w Google Scholar

Cornell, B. (2010). Economic growth and equity investing. Financial Analysts Journal, 66(1), 54–64. DOI: 10.2469/faj.v66.n1.5.
Zobacz w Google Scholar

Dębski, W., Bujnowicz, I. (2008). Model współzależności rozwoju finansowego i wzrostu gospodarczego w Polsce. In: W. Tarczyński (ed.). Rynek kapitałowy. Skuteczne inwestowanie (pp. 9–20). Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zobacz w Google Scholar

Enisan, A. A., Olufisayo, A. O. (2009). Stock market development and economic growth: Evidence from seven sub-Sahara African countries. Journal of Economics and Business, 61(2), 162–171. DOI: 10.1016/j.jeconbus.2008.05.001.
Zobacz w Google Scholar

Francis, J. C. (2000). Inwestycje, analiza i zarządzanie. Transl. by G. Łętocha. Warszawa: WIG Press. ISBN 8387014052.
Zobacz w Google Scholar

Gong, F., Mariano, R. S. (1997). Stock market returns and economic fundamentals in an emerging market: The case of Korea. Asia-Pacific Financial Markets, 4(2), 147–169. DOI: 10.1023/A:1009673814889.
Zobacz w Google Scholar

Kasprzak-Czelej, A. (2012). Giełdowy rynek akcji a gospodarka. Warszawa: Difin. ISBN 9788376417103.
Zobacz w Google Scholar

Kaul, G. (1987). Stock returns and inflation: The role of the monetary sector. Journal of Financial Economics, 18(2), 253–276. DOI: 10.1016/0304-405X(87)90041-9.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak, A. (2018). Polityka pieniężna w gospodarce otwartej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301154967.
Zobacz w Google Scholar

Koch, R. (1996). Sztuka wyboru akcji. Warszawa: KE Liber. ISBN 8390640937.
Zobacz w Google Scholar

Łon, E. (2005). Koniunktura na rynku akcji a przyszły poziom aktywności gospodarczej. Gospodarka Narodowa, 3, 11–33.
Zobacz w Google Scholar

Łon, E. (2006). Makroekonomiczne uwarunkowania na polskim rynku akcji w świetle doświadczeń międzynarodowych. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 8374171359.
Zobacz w Google Scholar

Malaga, K. (2004). Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 8389224860. Available also in electronic version at: https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/publication/55900.
Zobacz w Google Scholar

Mauro, P. (2000). The stock returns and output growth in emerging and advanced economics [online, accessed: 2020-07-12]. IMF Working Paper, WP/00/89. Retrieved from: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2000/wp0089.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Ritter, J. R. (2005). Economic growth and equity returns. Pacific-Basin Finance Journal, 13(5), 489–503. DOI: 10.1016/j.pacfin.2005.07.001.
Zobacz w Google Scholar

Wiśniewski, H. (2014). Wpływ zmiennych makroekonomicznych na indeksy giełdowe. Doctoral dissertation. Warszawa: Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego. Available also in electronic version at: https://depotuw.ceon.pl/bitstream/handle/item/918/Praca_dr_Hubert_Wisniewski.pdf?sequence=1.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne