Przeciwdziałanie negatywnym aspektom starzenia się przez promowanie aktywności fizycznej wśród osób starszych na przykładzie Dziennego Domu Pobytu w Nysie
ZN MWSE w Tarnowie - okładka t. 48, nr 4, 2020
PDF (English)

Słowa kluczowe

starzenie się
aktywność fizyczna osób starszych
działalność prewencyjna

Jak cytować

DobrukM. (2020). Przeciwdziałanie negatywnym aspektom starzenia się przez promowanie aktywności fizycznej wśród osób starszych na przykładzie Dziennego Domu Pobytu w Nysie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 48(4), 59-73. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.5973

Abstrakt

Niniejszy artykuł porusza tematykę narastającego problemu starzejącego się społeczeństwa, jak również rolę państwa w profilaktyce i zapobieganiu negatywnym skutkom tego procesu przede wszystkim poprzez promocję aktywności fizycznej wśród osób starszych. Celem opracowania jest ukazanie, w jaki sposób instytucje publiczne prowadzą działalność prewencyjną w tym zakresie. Punktem wyjścia jest przedstawienie tego zagadnienia w skali ogólnoświatowej, europejskiej oraz ukazanie sytuacji w Polsce. Na wybranym przykładzie pokazano, z jakich metod i środków korzystają lokalne instytucje. Obiektem badań był Dzienny Dom Pobytu w Nysie i jego działalność w latach 2016–2019. W wyniku analizy danych zaobserwowano, że realizacja zadań przez badaną instytucję stanowi właściwy przykład organizacji, funkcjonowania oraz wykorzystania środków finansowych, w celu aktywizacji osób starszych. Jednocześnie podejmuje ona działania w zakresie zwiększenia wartości uzyskiwanych dochodów, prowadząc dodatkową działalność w celu zaspakajania potrzeb osób starszych i samotnych. Ponieważ niezwykle ważne jest tu postępowanie wieloaspektowe, obejmujące szereg działań służących poprawie kondycji i samopoczucia we wszystkich sferach życia osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem aktywności fizycznej, działalność analizowanego podmiotu można uznać za pewien wzór dobrych praktyk w tym zakresie, który warto promować i wdrażać na większą skalę.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.5973
PDF (English)

Bibliografia

Better Health Channel. (2019). Sports and physical activity and our health [online, accessed: 2020-06-04]. Retrieved from: https://www.betterhealth.vic.gov.au/health/HealthyLiving/sports-and-physical-activity.
Zobacz w Google Scholar

Dzienny Dom Pobytu w Nysie. (2016, 2017, 2018, 2019). Informacje o działalności Dziennego Domu Pobytu. Nysa: Dzienny Dom Pobytu w Nysie.
Zobacz w Google Scholar

GUS. (2016, 2017, 2018a, 2019a). Data for Nysa County in the category: population: state group, subgroup: population by age and gender [online, accessed: 2020-10-04]. Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego [= Central Statistical Office Local Data Bank]. Retrieved from: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/teryt/tablica.
Zobacz w Google Scholar

GUS. (2018b). Informacja o sytuacji osób starszych na podstawie badań Głównego Urzędu Statystycznego. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Zobacz w Google Scholar

GUS. (2019b). Rocznik demograficzny. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny.
Zobacz w Google Scholar

Guthold, R., Stevens, G., Riley, L., Bull F. (2018). Worldwide trends in insufficient physical activity from 2001 to 2016: A pooled analysis of 358 population-based surveys with 1.9 million participants. The Lancet Global Health, 6(10), E1077–E1086. DOI: 10.1016/S2214-109X(18)30357-7
Zobacz w Google Scholar

Kamińska-Gawryluk, E. (2020). Sytuacja osób starszych w Polsce w 2018 r. Warszawa and Białystok: Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Białymstoku.
Zobacz w Google Scholar

Lee, I., Shiroma, E., Lobelo, F., Puska, P., Blair, S., Katzmarzyk P. (2012). Effect of physical inactivity on major non-communicable diseases worldwide: An analysis of burden of disease and life expectancy. The Lancet, 380(9838), 219–229. DOI: 10.1016/S0140-6736(12)61031-9.
Zobacz w Google Scholar

Leung, C. (2020). Risk factors for predicting mortality in elderly patients with COVID-19: A review of clinical data in China. Mechanisms of Ageing and Development, 188, 111255. DOI: 10.1016/j.mad.2020.111255.
Zobacz w Google Scholar

Marciniak, A. (2020). Sposób na dłuższe życie. Rozmowa z dr. Bodanem Wojtyniakiem, prof. NIZP-PZH i zastępcą dyrektora ds. analiz i strategii w drowiu publicznym. Angora, 24, 61.
Zobacz w Google Scholar

Mielke, G., Brown, W. (2019). Physical activity and the prevention of chronic illness in the BRICS nations: Issues relating to gender equality. Journal of Sport and Health Science, 8(6), 507–508. DOI: 0.1016/j.jshs.2019.08.001.
Zobacz w Google Scholar

Min, J.-Y., Min, K.-B. (2016). Excess medical care costs associated with physical inactivity among Korean adults: Retrospective cohort study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 13(1), 136. DOI: 10.3390/ijerph13010136.
Zobacz w Google Scholar

MRPiPS. (2019). Informacja o sytuacji osób starszych w Polsce za 2018 r. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
Zobacz w Google Scholar

NIK. (2017a). Kontrolerzy NIK sprawdzili, jak wygląda opieka nad seniorami w dziennych domach pomocy. „Poważne wyzwanie” [online, accessed: 2020-06-26]. Wprost, 30 June. Retrieved from: https://www.wprost.pl/kraj/10061012/kontrolerzy-nik-sprawdzili-jak-wyglada-opieka-nad-seniorami-w-dziennych-domach-pomocy-powazne-wyzwanie.html.
Zobacz w Google Scholar

NIK. (2017b). NIK o opiece nad osobami starszymi w dziennych domach pomocy [online, accessed: 2020-06-26]. Warszawa: Najwyższa Izba Kontroli. Retrieved from: https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zdrowie/nik-o-opiece-nad-osobami-starszymi-w-dziennych-domach-pomocy.html.
Zobacz w Google Scholar

Osiński, W. (2015). Gerokinezjologia: Nauka i praktyka aktywności fizycznej w wieku starszym. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL. ISBN 9788320046236.
Zobacz w Google Scholar

Parnicka, U. (2018). Physical activity in promoting health of the elderly. Health Problems and Civilization, 12(4), 265–271. DOI: 10.5114/hpc.2018.77840.
Zobacz w Google Scholar

Rada Miejska w Nysie [= Nysa City Council]. (2018). Statut jednostki. Statut Dziennego Domu Pobytu w Nysie im. Jerzego Kozarzewskiego, Załącznik do Uchwały Nr L/746/18 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 24 kwietnia 2018 r. Nysa, opolskie: Rada Miejska w Nysie.
Zobacz w Google Scholar

Rowiński, R., Dąbrowski, A. (2012). Aktywność fizyczna Polaków w wieku podeszłym. In: M. Mossakowska, A. Więcek, P. Błędowski (eds.). Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce (pp. 531–548). Poznań: Termedia Wydawnictwa Medyczne. ISBN 9788362138814.
Zobacz w Google Scholar

WHO. (2018). Global action plan on physical activity 2018–2030: More active people for a healthier world. Geneva: World Health Organization.
Zobacz w Google Scholar

Xu, H.-Ch., Jang, W.-S., Pan, Y.-H. (2020). Study on the improvement of elderly activity demand in outdoor public space in urban communities – a case study of Wuhan in China. Journal of the Korea Convergence Society, 11(1), 141–150. DOI: 10.15207/JKCS.2020.11.1.141.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne