Skuteczność predykcji wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej
ZN MWSE w Tarnowie - okładka t. 48, nr 4, 2020
PDF (English)

Słowa kluczowe

analiza dyskryminacyjna
sytuacja finansowa przedsiębiorstwa
kondycja finansowa przedsiębiorstwa

Jak cytować

LichotaW. (2020). Skuteczność predykcji wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 48(4), 27-36. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.2736

Abstrakt

Celem artykułu była weryfikacja skuteczności predykcji wybranych modeli analizy dyskryminacyjnej na przykładzie próby 40 przedsiębiorstw. Dane przedsiębiorstw pochodziły z bazy danych EMIS i w przypadku przedsiębiorstw kontynuujących działalność dotyczyły 2017 roku, natomiast w przypadku przedsiębiorstw upadłych były to dane na rok przed upadłością. W artykule zaprezentowano modele analizy dyskryminacyjnej, które są zaliczane do systemów wczesnego ostrzegania o zagrożeniu upadłością przedsiębiorstwa. Otrzymane wyniki pozwalają na ocenę sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, a więc mogą wpływać na racjonalizację zarządzania przedsiębiorstwami i ich kontroli np. przez rady nadzorcze, biegłych rewidentów czy też sądy gospodarcze. Na podstawie wyników z próby czterdziestu przedsiębiorstw, w tym dziesięciu, dla których został złożony wniosek o upadłość, stwierdzono, że większość zastosowanych w artykule modeli dyskryminacyjnych właściwie odwzorowała dobrą lub zagrożoną kondycję finansową przedsiębiorstwa. Przeprowadzone badania wskazały, że modele dyskryminacyjne ułatwiają podejmowanie decyzji, niemniej należy mieć na uwadze, że nie odznaczają się one stuprocentową skutecznością.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.2736
PDF (English)

Bibliografia

Altman, E. I. (1968). Financial ratios: Discriminant analysis and the prediction of corporate bankruptcy. The Journal of Finance, 23(4), 589–609. DOI: 10.2307/2978933.
Zobacz w Google Scholar

Appenzeller, D., Szarzec, K. (2004). Prognozowanie zagrożenia upadłością polskich spółek publicznych. Rynek Terminowy, 1, 120–128.
Zobacz w Google Scholar

Balina, R. (2012). Skuteczność wybranych modeli dyskryminacyjnych na przykładzie branży robót budowlanych. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 689, 231–238.
Zobacz w Google Scholar

Bombiak, E. (2010). Modele dyskryminacyjne jako metoda oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Akademii Podlaskiej w Siedlcach. Seria: Administracja i Zarządzanie, 13(86), 141–152.
Zobacz w Google Scholar

Gajdka, J., Stos, D. (1996). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstw. In: R. Borowiecki (ed.). Restrukturyzacja w procesie przekształceń i rozwoju przedsiębiorstw (pp. 56–65). Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 8390155028.
Zobacz w Google Scholar

Gajdka, J., Stos, D. (2003). Ocena kondycji finansowej polskich spółek publicznych w okresie 1998–2001. Zarządzanie finansami: mierzenie wyników i wycena przedsiębiorstw. Vol. 1 (pp. 149–162). Szczecin: Uniwersytet Szczeciński. ISBN 8389142112.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski, G., Tłaczała, A. (2005). Analiza ekonomiczno-finansowa w ujęciu praktycznym. Warszawa: Difin. ISBN 8372515646.
Zobacz w Google Scholar

Hadasik, D. (1998). Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i metody jej prognozowania. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej.
Zobacz w Google Scholar

Hamrol, M., Chodakowski, J. (2008). Prognozowanie zagrożenia finansowego przedsiębiorstwa. Wartość predykcyjna polskich modeli analizy dyskryminacyjnej. Badania Operacyjne i Decyzje, 3, 17–32.
Zobacz w Google Scholar

Hamrol, M., Czajka, B., Piechocki, M. (2004). Upadłość przedsiębiorstwa – model analizy dyskryminacyjnej. Przegląd Organizacji, 6, 35–39.
Zobacz w Google Scholar

Hołda, A. (2001). Prognozowanie bankructwa jednostki w warunkach gospodarki polskiej z wykorzystaniem funkcji dyskryminacyjnej ZH. Rachunkowość, 5, 17–32.
Zobacz w Google Scholar

Jagiełło, R. (2013). Analiza dyskryminacyjna i regresja logistyczna w procesie oceny zdolności kredytowej przedsiębiorstw. Warszawa: Narodowy Bank Polski. Departament Edukacji i Wydawnictw.
Zobacz w Google Scholar

Kisielińska, J., Waszkowski, A. (2010). Polskie modele do prognozowania bankructwa przedsiębiorstw i ich weryfikacja. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 82, 17–31.
Zobacz w Google Scholar

Kitowski, J. (2011). Bariery wiarygodnego stosowania metod dyskryminacyjnych do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 639, 71–80.
Zobacz w Google Scholar

Kitowski, J. (2013). Sposoby ujmowania kryterium uwarunkowań działalności w metodach oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 59, 155–166.
Zobacz w Google Scholar

Korol, T. (2005). Modele prognozowania upadłości przedsiębiorstw – analiza porównawcza wyników sztucznych sieci neuronowych z tradycyjną analizą dyskryminacyjną. Bank i Kredyt, 6, 10–17.
Zobacz w Google Scholar

Korol, T. (2010). Systemy ostrzegania przedsiębiorstw przed ryzykiem upadłości. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788375267358.
Zobacz w Google Scholar

Korol, T., Prusak, B. (2005). Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie sztucznej inteligencji. Warszawa: CeDeWu. ISBN 8360089000.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska, E. (1994). Ocena kondycji przedsiębiorstwa. Życie Gospodarcze, 38, 42–45.
Zobacz w Google Scholar

Mączyńska, E., Zawadzki, M. (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. Ekonomista, 2, 205–235.
Zobacz w Google Scholar

Maślanka, T. (2008). Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788325502393.
Zobacz w Google Scholar

Pitera, R. (2018). Ocena wiarygodności wybranych modeli wczesnego ostrzegania w badaniu kondycji finansowej przedsiębiorstwa. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 514, 342–354.
Zobacz w Google Scholar

Prusak, B. (2004). Ocena zagrożenia upadłością produkcyjnych spółek kapitałowych w Polsce w latach 1998–2002. In: D. Appenzeller (ed.). Upadłość przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–2003: teoria i praktyka (pp. 165–179). Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 8374170387.
Zobacz w Google Scholar

Prusak, B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Warszawa: Difin. ISBN 8372515247.
Zobacz w Google Scholar

Rolbiecki, R. (2011). Jak oceniać kondycję finansową firm transportowych [online, accessed: 2020-09-15]. Retrieved from: https://mojafirma.infor.pl/moto/logistyka/transport/499066,6,Jak-oceniac-kondycje-finansowa-firm-transportowych.html.
Zobacz w Google Scholar

Spychała, M. (2013). Zastosowanie analizy wskaźnikowej oraz modeli wczesnego ostrzegania w prognozowaniu upadłości przedsiębiorstw na przykładzie spółek Irena S.A. i Krosno S.A. Zarządzanie i Finanse, 1(4), 467–483.
Zobacz w Google Scholar

Tymoszuk, M. (2013). Skuteczność modeli prognozowania upadłości przedsiębiorstw a upływ czasu – porównanie popularnych polskich modeli wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej z modelem zbudowanym przez autorkę. In: A. Adamska, E. Mączyńska (eds.). Upadłości, bankructwa i naprawa przedsiębiorstw: wybrane zagadnienia (pp. 193–210). Warszawa: Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. ISBN 9788373787988.
Zobacz w Google Scholar

Wajda, P. (2009). Wykorzystanie analizy dyskryminacyjnej w ocenie ryzyka upadłości przedsiębiorstw. Przegląd Corporate Governance, 1, 29–35.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki, D. (2005). Wielowymiarowa analiza bankructwa na przykładzie budownictwa. Badania Operacyjne i Decyzje, 2, 59–81.
Zobacz w Google Scholar

Zarzecki, D. (2000). O metodach oceny zagrożenia bankructwem i możliwościach ich wykorzystania. In: W. Tarczyński (ed.). Rynek kapitałowy: skuteczne inwestowanie (pp. 361–376). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zobacz w Google Scholar

Żelazowska-Przewłoka, A. (2012). Prognozowanie zagrożenia sytuacji ekonomicznej wybranych przedsiębiorstw agrobiznesu w województwie świętokrzyskim w latach 2004–2010. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 14(4), 221–230.
Zobacz w Google Scholar

Zielińska-Sitkiewicz, M. (2012). Zastosowanie metod wielowymiarowej analizy dyskryminacyjnej do oceny kondycji firm deweloperskich. Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, 13(3), 288–301.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne