Wybór formy opodatkowania w małych i średnich przedsiębiorstwach i ich znaczenie dla wzrostu gospodarczego kraju
ZN MWSE w Tarnowie - okładka t. 48, nr 4, 2020
PDF (English)

Słowa kluczowe

system podatkowy
wzrost gospodarczy
PKB
podatki
małe i średnie przedsiębiorstwa
wybór form opodatkowania

Jak cytować

EmerlingI. (2020). Wybór formy opodatkowania w małych i średnich przedsiębiorstwach i ich znaczenie dla wzrostu gospodarczego kraju. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 48(4), 37-48. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.3748

Abstrakt

Podejmując decyzję o rozpoczęciu działalności, każdy przedsiębiorca zmuszony jest do wyboru formy opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, co w dużej mierze wpływa na wysokość podatków wpłacanych do budżetu, a tym samym na wzrost gospodarczy. Celem artykułu jest przedstawienie znaczenia sektora małych i średnich przedsiębiorstw dla gospodarki, pokazanie form ich opodatkowania oraz dokonanego przez nie wyboru i jego wpływu na wysokość obciążeń podatkowych. Zastosowane metody badawcze opierają się na studiach literatury z badanego zakresu oraz na przeprowadzonych badaniach ankietowych. W celu poznania przyczyn, którymi kierują się przedsiębiorcy przy wyborze formy ewidencji podatkowo-księgowej, przeprowadzono badanie ankietowe wśród właścicieli przedsiębiorstw MSP, ich pracowników z działów księgowych oraz pracowników biur rachunkowych na Dolnym i Górnym Śląsku. Ankietą objęto 500 respondentów. Analizując dane GUS, należy stwierdzić, że dominującą formą rozliczeń przedsiębiorstw MSP jest PKPiR, natomiast najmniej popularna jest karta podatkowa. Wynika to z faktu, że większość przedsiębiorstw nie może z niej skorzystać. Analiza wyników ankiety wskazuje, że głównym powodem wyboru określonej formy ewidencji podatkowo-księgowej są korzyści finansowe, a następnie uproszczony sposób prowadzenia dokumentacji. Za największą barierę respondenci uznali zmienność przepisów oraz skomplikowane formy rozliczeń. Można zatem przyjąć, że uproszczenie systemu rozliczeń podatkowych wpłynie na rozwój przedsiębiorstw i w rezultacie przyczyni się do wzrostu gospodarczego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.04.3748
PDF (English)

Bibliografia

Act of 26 July 1991 on personal income tax. Consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 1426 [= Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Tj. Dz.U. 2020, 1426].
Zobacz w Google Scholar

Act of 15 February 1992 on corporate income tax. Consolidated text: Journal of Laws of 2020, item 1406, as amended [= Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Tj. Dz.U. 2020, 1406].
Zobacz w Google Scholar

Act of 29 September 1994 on accountancy. Consolidated text: Journal of Laws of 2019, item 351 [= Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości. Tj. Dz.U. 2019, 351].
Zobacz w Google Scholar

Begg, D., Vernasca, G., Fischer, S., Dornbusch, R. (2014). Economics. Maidenhead: McGraw-Hill Education. ISBN 9780077154516.
Zobacz w Google Scholar

Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B. (2008). Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce: synteza badań i kierunki działania. Warszawa: Difin. ISBN 9788372519757.
Zobacz w Google Scholar

EC. (2019). Entrepreneurship and small and medium-sized enterprises (SMEs) [online, accessed: 2020-09-01]. European Commission. Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/smes_pl.
Zobacz w Google Scholar

Felis, P. (2010). Podstawowe elementy opodatkowania. In: P. Felis, M. Jamroży, J. Szlęzak-Matusewicz. Podatki i składki w działalności przedsiębiorców (pp. 15–33). Warszawa: Difin. ISBN 9788376411873.
Zobacz w Google Scholar

Gomułka, S. (1998). Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego. Warszawa: Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych. ISBN 8371781121.
Zobacz w Google Scholar

Gomułowicz, A., Małecki, J. (2000). Podatki i prawo podatkowe dla studentów i praktyków. Poznań: Ars Boni et Aequi. ISBN 8387148156.
Zobacz w Google Scholar

Hajduk, I. (1998). Mała przedsiębiorczość: dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. In: B. Wawrzyniak (ed.). Raport o zarządzaniu: polskie przedsiębiorstwa i menedżerowie wobec wyzwań XXI wieku (pp. 154–169). Warszawa: Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego. ISBN 8386846208.
Zobacz w Google Scholar

KE. (2020). Entrepreneurship and small and medium-sized enterprises (SMEs) [online, accessed: 2020-09-01]. Komisja Europejska. Retrieved from: https://ec.europa.eu/growth/smes_pl.
Zobacz w Google Scholar

Kosek-Wojnar, M. (2012). Zasady podatkowe w teorii i praktyce. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320820362.
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski, C. (1992). Podatek jako instytucja ustrojowo-prawna. In: C. Kosikowski, T. Dębowska-Romanowska (eds.). System podatkowy: zagadnienia teoretycznoprawne. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego,
Zobacz w Google Scholar

Marciniak, S. (ed.). (2001). Makro- i mikroekonomia: podstawowe problemy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301133066.
Zobacz w Google Scholar

Safin, K. (ed.). (2012). Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego. ISBN 9788376952086.
Zobacz w Google Scholar

Skowrońska, A., Tarnawa, A. (ed.). (2018). Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
Zobacz w Google Scholar

Statistics Poland. (2019). Statistical Yearbook of the Republic of Poland 2019. Warsaw: Statistics Poland. ISSN 1506-0632.
Zobacz w Google Scholar

Statistics Poland. (2020). The activities of non-financial enterprises in Poland in 2019 [online, accessed: 2020-11-20]. Warsaw: Statistics Poland. Retrieved from: https://stat.gov.pl/en/topics/economic-activities-finances/activity-of-enterprises-activity-of-companies/financial-results-of-non-financial-enterprises-in-the-first-quarter-of-2020,5,36.html.
Zobacz w Google Scholar

Strużycki, M. (ed.). (2002). Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem: uwarunkowania europejskie. Warszawa: Difin. ISBN 8372512590.
Zobacz w Google Scholar

Tokarski, A., Tokarski, M., Voss, G. (2015). Księgowość w małej i średniej firmie. Uproszczone formy ewidencji. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788375567335.
Zobacz w Google Scholar

WE. (2006). Nowa definicja MŚP: poradnik dla użytkowników i wzór oświadczenia [online, accessed: 2020-10-15]. Luksemburg: Urząd Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. ISBN 9789289479233. Retrieved from: https://www.parp.gov.pl/files/74/87/1155.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Wolański, R. (2016). System podatkowy w Polsce. Warszawa: Wolters Kluwer. ISBN 9788326495816.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne