Ujawnianie informacji o zwiększaniu i zmniejszaniu stanu rezerw w sprawozdaniach finansowych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
pdf (English)

Słowa kluczowe

rezerwy
ujawnianie informacji
sprawozdawczość finansowa
wynik finansowy
zarządzanie zyskami

Jak cytować

StaszelA. (2021). Ujawnianie informacji o zwiększaniu i zmniejszaniu stanu rezerw w sprawozdaniach finansowych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 49(1), 99-112. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.99112

Abstrakt

Celem artykułu jest zweryfikowanie, czy spółki notowane na GPW w Warszawie w przypadku zmniejszania stanu rezerw ujawniają mniej informacji o rezerwach w swoich sprawozdaniach finansowych niż w przypadku zwiększania stanu rezerw. Sformułowano hipotezę, że w przypadku zmniejszeń stanu rezerw szczegółowość ujawnień jest niższa niż w przypadku zwiększania stanu rezerw. Hipoteza została zweryfikowana za pomocą analizy danych zawartych w sprawozdaniach finansowych 148 spółek notowanych na GPW w Warszawie za lata 2007–2014: łącznie przeanalizowano dane zawarte w 1184 sprawozdaniach finansowych. W ramach prowadzonych badań skonstruowano trójstopniowy wskaźnik szczegółowości ujawnień dwóch wiodących kategorii rezerw, a następnie porównano wartości wskaźników ujawnień z faktem zmniejszania i zwiększania rezerw. Metodologia badań obejmowała studia literaturowe oraz badania empiryczne z wykorzystaniem autorskiego wskaźnika szczegółowości ujawnień i testowania statystycznego. Przeprowadzone badania poszerzają dorobek poznawczy nurtu badań nad jakością ujawnień w sprawozdaniach finansowych oraz teorii agencji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.99112
pdf (English)

Bibliografia

Abou-El-Sood, H. (2012). Loan loss provisioning and income smoothing in US banks pre and post the financial crisis. International Review of Financial Analysis, 25(3), 64–72.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejewski, M., Mazurczak, A. (2011). Kontrolna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania publicznego. In: B. Micherda (ed.). Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rewizji finansowej. Warszawa: Difin. ISBN 9788376414447.
Zobacz w Google Scholar

Ascioglu, A., Hedge, S. P., Krishnan, G. V., Mcdermott, J. B. (2012). Earnings management and market liquidity. Review of Quantitative Finance and Accounting, 38(2), 257–274. DOI: 10.1007/s11156-010-0225-9.
Zobacz w Google Scholar

Bęk-Gaik, B., Walińska, E. (2012). Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 50, 359–374.
Zobacz w Google Scholar

Berry-Stölzle, T. R., Eastman, E. M., Xu, J. (2018). CEO overconfidence and earnings management: Evidence from property-liability insurers’ loss reserves. North American Actuarial Journal, 22(3), 380–404. DOI:10.1080/10920277.2017.1421977.
Zobacz w Google Scholar

Bleck, A., Liu, X. (2007). Market transparency and the accounting regime. Journal of Accounting Research, 45(2), 229–256. DOI: 10.1111/j.1475-679X.2007.00231.x.
Zobacz w Google Scholar

Cheng, J., Cummins, J. D., Lin, T. (2021). Earnings management surrounding forced CEO turnover: Evidence from the U.S. property-casualty insurance industry. Review of Quantitative Finance and Accounting, 56, 819–847. DOI: 10.1007/s11156-020-00910-z.
Zobacz w Google Scholar

Chraścina, M. (2015). Determinanty tworzenia rezerw oraz ich skutki bilansowo-wynikowe na przykładzie spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 81, 53–71. DOI: 10.5604/16414381.1155154.
Zobacz w Google Scholar

Cohen, D., Darrough, M. N., Huang, R., Zach, T. (2011). Warranty reserve: Contingent liability, information signal, or earnings management tool? Accounting Review, 86(2), 569–604. DOI: 10.2308/accr.00000021.
Zobacz w Google Scholar

Comporek, M. (2018). The relationship between reserves and accruals—with reference to the issue of earnings management in public companies. Financial Sciences, 23(3), 17–33. DOI: 10.15611/fins.2018.3.02.
Zobacz w Google Scholar

Duraj, A. N. (2005). Wpływ rezerw na zobowiązania długoterminowe w kształtowaniu polityki dywidendy przez publiczne spółki akcyjne. Przegląd Organizacji, 12, 38–41.
Zobacz w Google Scholar

Hołda, A., Staszel, A. (2019). The effect of the changes in accounting estimates of discount rate to the costs on account of creating provisions. Financial Sciences, 24(1), 94–114. DOI: 10.15611/fins.2019.1.06.
Zobacz w Google Scholar

Jurewicz, A., Walińska, E. (2008). Jakość informacji finansowej generowanej przez system rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 44(100), 101–113.
Zobacz w Google Scholar

Ma, YL., Pope, N. (2020). The impact of Sarbanes–Oxley on property-casualty insurer loss reserve estimates. Geneva Pap Risk Insurance Issues Practice, 45, 452–466. DOI: 10.1057/s41288-019-00139-5.
Zobacz w Google Scholar

Micherda, B. (2009). Ustalanie wartości głównym posłaniem rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 53, 135–159.
Zobacz w Google Scholar

Peek, E. (2004). The use of discretionary provision in earnings management: Evidence from the Netherlands. Journal of International Accounting Research, 3(2), 27–43. DOI: 10.2308/jiar.2004.3.2.27.
Zobacz w Google Scholar

Pfaff, J. (2007). Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego. Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach. ISBN 9788378758864.
Zobacz w Google Scholar

Poniatowska, L. (2013). Rezerwy na zobowiązania jako instrument polityki bilansowej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 757. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 58, 117–124.
Zobacz w Google Scholar

Sangyong, H., Gene, C. L., Chia-Ling, H. (2018). Corporate transparency and reserve management: Evidence from US property-liability insurance companies. Journal of Banking & Finance, 96, 379–392. DOI: 10.1016/j.jbankfin.2018.07.017.
Zobacz w Google Scholar

Schilit, H. (2018). Financial shenanigans: How to detect accounting gimmicks & fraud in financial reports. New York: Mcgraw-Hill Education. ISBN 13: 9780070561311.
Zobacz w Google Scholar

Staszel, A. (2019). Obszar swobody w rachunkowości. Warszawa: Difin. ISBN 9788380859524.
Zobacz w Google Scholar

Staszel, A. (2020). Rezerwy i odpisy z tytułu utraty wartości w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych na GPW w Warszawie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ISBN 9788372528384.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne