Ujawnianie informacji o zwiększaniu i zmniejszaniu stanu rezerw w sprawozdaniach finansowych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
pdf (English)

Słowa kluczowe

rezerwy
ujawnianie informacji
sprawozdawczość finansowa
wynik finansowy
zarządzanie zyskami

Jak cytować

StaszelA. (2021). Ujawnianie informacji o zwiększaniu i zmniejszaniu stanu rezerw w sprawozdaniach finansowych przez spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 49(1), 99-112. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.99112

Abstrakt

Celem artykułu jest zweryfikowanie, czy spółki notowane na GPW w Warszawie w przypadku zmniejszania stanu rezerw ujawniają mniej informacji o rezerwach w swoich sprawozdaniach finansowych niż w przypadku zwiększania stanu rezerw. Sformułowano hipotezę, że w przypadku zmniejszeń stanu rezerw szczegółowość ujawnień jest niższa niż w przypadku zwiększania stanu rezerw. Hipoteza została zweryfikowana za pomocą analizy danych zawartych w sprawozdaniach finansowych 148 spółek notowanych na GPW w Warszawie za lata 2007–2014: łącznie przeanalizowano dane zawarte w 1184 sprawozdaniach finansowych. W ramach prowadzonych badań skonstruowano trójstopniowy wskaźnik szczegółowości ujawnień dwóch wiodących
kategorii rezerw, a następnie porównano wartości wskaźników ujawnień z faktem zmniejszania i zwiększania rezerw. Metodologia badań obejmowała studia literaturowe oraz badania empiryczne z wykorzystaniem autorskiego wskaźnika szczegółowości ujawnień i testowania statystycznego. Przeprowadzone badania poszerzają dorobek poznawczy nurtu badań nad jakością ujawnień w sprawozdaniach finansowych oraz teorii agencji.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.01.99112
pdf (English)

Bibliografia

Abou-El-Sood, H. (2012). Loan loss provisioning and income smoothing in US banks pre and post the financial
Zobacz w Google Scholar

crisis. International Review of Financial Analysis, 25(3), 64–72.
Zobacz w Google Scholar

Andrzejewski, M., Mazurczak, A. (2011). Kontrolna funkcja rewizji finansowej w jednostkach zainteresowania
Zobacz w Google Scholar

publicznego. In: B. Micherda (ed.). Współczesne aspekty realizacji kontrolnej funkcji rewizji finansowej.
Zobacz w Google Scholar

Warszawa: Difin. ISBN 9788376414447.
Zobacz w Google Scholar

Ascioglu, A., Hedge, S. P., Krishnan, G. V., Mcdermott, J. B. (2012). Earnings management and market liquidity.
Zobacz w Google Scholar

Review of Quantitative Finance and Accounting, 38(2), 257–274. DOI: 10.1007/s11156-010-
Zobacz w Google Scholar

-9.
Zobacz w Google Scholar

Bęk-Gaik, B., Walińska, E. (2012). Rezerwy jako istotna kategoria kształtująca wynik finansowy. Zeszyty Naukowe
Zobacz w Google Scholar

Uniwersytetu Szczecińskiego, 50, 359–374.
Zobacz w Google Scholar

Berry-Stölzle, T. R., Eastman, E. M., Xu, J. (2018). CEO overconfidence and earnings management: Evidence
Zobacz w Google Scholar

from property-liability insurers’ loss reserves. North American Actuarial Journal, 22(3), 380–404.
Zobacz w Google Scholar

DOI: 10.1080/10920277.2017.1421977.
Zobacz w Google Scholar

Bleck, A., Liu, X. (2007). Market transparency and the accounting regime. Journal of Accounting Research,
Zobacz w Google Scholar

(2), 229–256. DOI: 10.1111/j.1475-679X.2007.00231.x.
Zobacz w Google Scholar

Cheng, J., Cummins, J. D., Lin, T. (2021). Earnings management surrounding forced CEO turnover: Evidence
Zobacz w Google Scholar

from the U.S. property-casualty insurance industry. Review of Quantitative Finance and Accounting, 56,
Zobacz w Google Scholar

–847. DOI: 10.1007/s11156-020-00910-z.
Zobacz w Google Scholar

Chraścina, M. (2015). Determinanty tworzenia rezerw oraz ich skutki bilansowo-wynikowe na przykładzie
Zobacz w Google Scholar

spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości,
Zobacz w Google Scholar

, 53–71. DOI: 10.5604/16414381.1155154.
Zobacz w Google Scholar

Cohen, D., Darrough, M. N., Huang, R., Zach, T. (2011). Warranty reserve: Contingent liability, information
Zobacz w Google Scholar

signal, or earnings management tool? Accounting Review, 86(2), 569–604. DOI: 10.2308/accr.00000021.
Zobacz w Google Scholar

Comporek, M. (2018). The relationship between reserves and accruals—with reference to the issue of earnings
Zobacz w Google Scholar

management in public companies. Financial Sciences, 23(3), 17–33. DOI: 10.15611/fins.2018.3.02.
Zobacz w Google Scholar

Duraj, A. N. (2005). Wpływ rezerw na zobowiązania długoterminowe w kształtowaniu polityki dywidendy
Zobacz w Google Scholar

przez publiczne spółki akcyjne. Przegląd Organizacji, 12, 38–41.
Zobacz w Google Scholar

Hołda, A., Staszel, A. (2019). The effect of the changes in accounting estimates of discount rate to the costs
Zobacz w Google Scholar

on account of creating provisions. Financial Sciences, 24(1), 94–114. DOI: 10.15611/fins.2019.1.06.
Zobacz w Google Scholar

Jurewicz, A., Walińska, E. (2008). Jakość informacji finansowej generowanej przez system rachunkowości.
Zobacz w Google Scholar

Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 44(100), 101–113.
Zobacz w Google Scholar

Ma, YL., Pope, N. (2020). The impact of Sarbanes–Oxley on property-casualty insurer loss reserve estimates.
Zobacz w Google Scholar

Geneva Pap Risk Insurance Issues Practice, 45, 452–466. DOI: 10.1057/s41288-019-00139-5.
Zobacz w Google Scholar

Micherda, B. (2009). Ustalanie wartości głównym posłaniem rachunkowości. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości,
Zobacz w Google Scholar

, 135–159.
Zobacz w Google Scholar

Peek, E. (2004). The use of discretionary provision in earnings management: Evidence from the Netherlands.
Zobacz w Google Scholar

Journal of International Accounting Research, 3(2), 27–43. DOI: 10.2308/jiar.2004.3.2.27.
Zobacz w Google Scholar

Pfaff, J. (2007). Wpływ rewizji finansowej na wiarygodność sprawozdania finansowego. Katowice: Wydawnictwo
Zobacz w Google Scholar

Akademii Ekonomicznej w Katowicach. ISBN 9788378758864.
Zobacz w Google Scholar

Poniatowska, L. (2013). Rezerwy na zobowiązania jako instrument polityki bilansowej. Zeszyty Naukowe
Zobacz w Google Scholar

Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 757. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 58, 117–124.
Zobacz w Google Scholar

Sangyong, H., Gene, C. L., Chia-Ling, H. (2018). Corporate transparency and reserve management: Evidence
Zobacz w Google Scholar

from US property-liability insurance companies. Journal of Banking & Finance, 96, 379–392. DOI:
Zobacz w Google Scholar

1016/j.jbankfin.2018.07.017.
Zobacz w Google Scholar

Schilit, H. (2018). Financial shenanigans: How to detect accounting gimmicks & fraud in financial reports.
Zobacz w Google Scholar

New York: Mcgraw-Hill Education. ISBN 13: 9780070561311.
Zobacz w Google Scholar

Staszel, A. (2019). Obszar swobody w rachunkowości. Warszawa: Difin. ISBN 9788380859524.
Zobacz w Google Scholar

Staszel, A. (2020). Rezerwy i odpisy z tytułu utraty wartości w sprawozdaniach finansowych spółek notowanych
Zobacz w Google Scholar

na GPW w Warszawie. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. ISBN 9788372528384.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne