Finansowanie inicjatyw w zakresie badań, rozwoju i innowacji o dużej skali w Europie
Okładka tom 32
PDF (English)

Słowa kluczowe

inicjatywa badawcza o dużej skali
finansowanie badań o dużej skali
łączone finansowanie

Jak cytować

ChrobotJ. (2016). Finansowanie inicjatyw w zakresie badań, rozwoju i innowacji o dużej skali w Europie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 32(4), 99-109. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.04.99109

Abstrakt

Celem finansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020 projektu o akronimie EU-Great! jest przeprowadzenie badań, które pozwolą wskazać najlepsze praktyki, podejścia oraz ramy polityczne w celu zwiększenia finansowania inicjatyw w zakresie badań, rozwoju i innowacji o dużej skali w Europie. Projekt UE-Great! skupia się na badaniu najlepszych przyjętych rozwiązań i barier napotykanych przez zainteresowane strony w przypadku łączenia środków finansowych z różnych źródeł publicznych i prywatnych, szczególnie w celu przekształcenia wyników badań podstawowych oraz prototypów laboratoryjnych na demonstracje przemysłowe, pilotażowe linie produkcyjne, pierwsze edycje rynkowe oraz skomercjalizowane produkty i usługi. Dzięki interakcji i dialogowi z przemysłem, naukowcami, inwestorami i podmiotami rządowymi konsorcjum dokona identyfikacji, analizy i zatwierdzenia najlepszych praktyk przyjętych przez konsorcja podczas tworzenia i zarządzania innowacyjnymi inicjatywami badawczymi o dużej skali. Konsorcjum projektu EU-Great! wystosuje również zalecenia dla decydentów politycznych na rzecz poprawy ram administracyjnych i politycznych publiczno-prywatnych instrumentów finansowych do łączenia funduszy, w celu stymulowania większych inwestycji oraz tworzenia większej liczby innowacyjnych inicjatyw badawczo-rozwojowych o dużej skali w Europie. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników projektu UE-Great! dotyczących definicji i charakterystyki inicjatyw badawczych o dużej skali oraz problematyki dotyczącej łączonego finansowania.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.04.99109
PDF (English)

Bibliografia

Commission Staff Working Document circulated during the meeting of the EARTO Structural Funds Experts Working Group (2015) [online, accessed: 2015-04-23]. Retrieved from: http://www.earto.eu/index.php?id=419#3226.
Zobacz w Google Scholar

European Commission web [online, accessed: 2015-04-23]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm.
Zobacz w Google Scholar

European Commission, Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes Guidance for policy-makers and implementing bodies (2014). ISBN 9789279385995.
Zobacz w Google Scholar

KETs High Level Group activity report (2015) [online, accessed: 2015-04-22]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/growth/industry/key-enabling-technologies/european-strategy/high-level-group/index_en.htm.
Zobacz w Google Scholar

KETs High Level Group final report (2015) [online, accessed: 2015-04-22]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/files/kets/hlg_report_final_en.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Towards smart everywhere. Fostering Innovation through combining funding sources from Horizon 2020 and Structural Funds (2015) [online, accessed: 2015-04-23]. Retrieved from: http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/dae/document.cfm?doc_id=4706.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne