Konwergencja typu beta i sigma dochodów gmin województwa lubuskiego w latach 1999–2019
pdf (English)

Słowa kluczowe

rozwój lokalny
konwergencja gospodarcza
dochody własne gmin
dochody osobiste ludności gmin

Jak cytować

SzczucińskiP. (2021). Konwergencja typu beta i sigma dochodów gmin województwa lubuskiego w latach 1999–2019. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 49(1), 41-59. Pobrano z https://zn.mwse.edu.pl/index.php/zn/article/view/773

Abstrakt

W studiach nad rozwojem regionalnym i lokalnym przedmiotem zainteresowania są dysproporcje między tworzącymi daną zbiorowość jednostkami terytorialnymi. Ważną cechą są również zachodzące zmiany tychkategorii w czasie. Prowadzi to do sformułowania pojęć procesów konwergencji i dywergencji rozwoju gospodarczego badanych jednostek. Celem artykułu jest dokonanie na przykładzie województwa lubuskiego analizy występowania realnej konwergencji gospodarczej na poziomie gmin z wykorzystaniem dwóch mierników odnoszących się do ich dochodów. Pierwszym są dochody własne gmin, jako miernik aktywności gospodarczej na ich obszarze. Drugim – dochody osobiste ludności, jako miernik poziomu jej zamożności. Przy użyciu indeksu Theila i modeli regresji zbadano występowanie zjawisk konwergencji typu beta i sigma obu kategorii dochodów w gminach. Analizę przeprowadzono na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych GUS, obejmując nią okres 1999–2019. Wyniki wskazują, że w zakresie kształtowania się dochodów własnych gmin w badanym okresie ma miejsce zarówno zjawisko konwergencji typu beta, jak i sigma. Powyższych prawidłowości, ze względu na zmienność tendencji, nie można jednak stwierdzić w przypadku
kształtowania się dochodów osobistych ludności.

pdf (English)

Bibliografia

Barro, R., Sala-i-Martín, X. (1992). Convergence. Journal of Political Economy, 100(2), 223–251. DOI:
Zobacz w Google Scholar

1086/261816.
Zobacz w Google Scholar

Beck, K., Grodzicki, M. (2014). Konwergencja realna i synchronizacja cykli koniunkturalnych w Unii Europejskiej.
Zobacz w Google Scholar

Wymiar strukturalny. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 9788373837201.
Zobacz w Google Scholar

Grzebyk, M. (2017). Potencjał instytucjonalny administracji samorządowej a rozwój lokalny. Rzeszów: Wydawnictwo
Zobacz w Google Scholar

Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 9788379963980.
Zobacz w Google Scholar

GUS (2020). Bank Danych Lokalnych [online, accessed: 2020-10-28]. Retrieved from: https://bdl.stat.gov.
Zobacz w Google Scholar

pl/BDL/start.
Zobacz w Google Scholar

Hozer, J. (ed.). (1997). Ekonometria. Szczecin: Katedra Ekonometrii i Statystyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
Zobacz w Google Scholar

ISBN 8390701545.
Zobacz w Google Scholar

Hryniewicz, J. (1998). Wymiary rozwoju gospodarczego gmin. In: G. Gorzelak, B. Jałowiecki (eds.). Koniunktura
Zobacz w Google Scholar

gospodarcza i mobilizacja społeczna w gminach (pp. 58–80). Warszawa: Uniwersytet Warszawski,
Zobacz w Google Scholar

Europejski Instytut Rozwoju Regionalnego i Lokalnego. ISBN 8387722006.
Zobacz w Google Scholar

Jankowski, P. (2013). Województwo jako region europejski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek. ISBN
Zobacz w Google Scholar


Zobacz w Google Scholar

Jarosiński, K. (2013). Charakterystyka dochodów własnych budżetów gmin w Polsce w ujęciu przestrzennym
Zobacz w Google Scholar

w latach 2004–2011 w procesie instytucjonalizacji stosunków międzynarodowych. Kwartalnik Kolegium
Zobacz w Google Scholar

Ekonomiczno-Społecznego. Studia i Prace, 3, 27–51. DOI: 10.33119/KKESSiP.2013.3.2.
Zobacz w Google Scholar

Kołsut, B., Bajerski, A. (2013). Propozycja wskaźnika dochodów osobistych ludności na poziomie lokalnym
Zobacz w Google Scholar

w Polsce. Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna, 21, 53–68.
Zobacz w Google Scholar

Korenik, S. (2003). Dysproporcje w rozwoju regionów Polski – wybrane aspekty. Wrocław: Wydawnictwo
Zobacz w Google Scholar

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. ISBN 8370116604.
Zobacz w Google Scholar

Kusideł, E. (2013). Konwergencja gospodarcza w Polsce i jej znaczenie w osiąganiu celów polityki spójności.
Zobacz w Google Scholar

Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788375258776.
Zobacz w Google Scholar

Łaźniewska, E., Górecki, T., Chmielewski, R. (2011). Konwergencja regionalna. Poznań: Wydawnictwo
Zobacz w Google Scholar

Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. ISBN 9788374175500.
Zobacz w Google Scholar

Malaga, K. (2004). Konwergencja gospodarcza w krajach OECD w świetle zagregowanych modeli wzrostu.
Zobacz w Google Scholar

Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. ISBN 8389224860.
Zobacz w Google Scholar

OECD. (2018). Regions and cities at a glance 2018. Paris: OECD Publishing [online, accessed: 2020-10-28].
Zobacz w Google Scholar

Retrieved from: https://oecd-ilibrary.org/urban-rural-and-regional-development/oecd-regions-and-cities-
Zobacz w Google Scholar

-at-a-glance_26173212.
Zobacz w Google Scholar

Parysek, J. J. (2001). Podstawy gospodarki lokalnej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im.
Zobacz w Google Scholar

Adama Mickiewicza w Poznaniu. ISBN 8323207968.
Zobacz w Google Scholar

Parysek, J. J. (2018). Rozwój społeczno-gospodarczy oraz czynniki i uwarunkowania rozwoju. In: P. Churski
Zobacz w Google Scholar

(ed.). Teoretyczne i aplikacyjne wyzwania współczesnej geografii społeczno-ekonomicznej (pp. 37–56).
Zobacz w Google Scholar

Warszawa: KPZK, PAN. ISBN 9788363563554.
Zobacz w Google Scholar

Pasieczny, J. (2008). Profile gmin w Polsce – zarządzanie rozwojem i zmianami. Warszawa: Wydawnictwo
Zobacz w Google Scholar

Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 9788361276234.
Zobacz w Google Scholar

Potoczek, A. (2003). Polityka regionalna i gospodarka przestrzenna. Toruń: Agencja TNOiK. ISBN
Zobacz w Google Scholar


Zobacz w Google Scholar

Sala-i-Martín, X. (1996). The classical approach to convergence analisis. Economic Journal, 106(437),
Zobacz w Google Scholar

–1036. DOI: 10.2307/2235375.
Zobacz w Google Scholar

Śleszyński, J. (2017). Wskaźniki trwałego rozwoju na poziomie lokalnym. Optimum. Studia Ekonomiczne,
Zobacz w Google Scholar

(88), 39–52. DOI: 10.15290/ose.2017.04.88.04.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne