Zróżnicowane podejście koncepcyjne do modelu systemu finansów oświatowych w Polsce
Okładka tom 35
PDF

Słowa kluczowe

finanse
oświata, reforma systemu oświaty
samorząd terytorialny
obywatel

Jak cytować

KowalskaI. (2017). Zróżnicowane podejście koncepcyjne do modelu systemu finansów oświatowych w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 35(3), 53-64. https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.03.5364

Abstrakt

Od roku 2016 są zaplanowane istotne zmiany w systemie zadań oświatowych w Polsce. Nie mogą one zostać skutecznie zaimplementowane bez stosownych zmian w systemie finansów publicznych. Organizacja i finansowanie zadań oświatowych w Polsce to bowiem w zdecydowanej większości odpowiedzialność jednostek samorządu terytorialnego za jakość i zakres świadczonych usług dla obywateli. Dlatego też problem finansowania oświaty jest przedmiotem zainteresowania wielu środowisk. Wzrostowi zainteresowania tą problematyką sprzyjają plany reformowania systemu oświaty. Celem artykułu jest ocena proponowanych zmian w systemie finansowania zadań oświatowych na przykładzie koncepcji reprezentowanych przez przedstawicieli trzech gremiów: rządu, samorządu terytorialnego oraz obywateli. Analiza została przeprowadzona z uwzględnieniem oceny zakresu przedmiotowego zmian w systemie finansowania zadań oświatowych, źródeł pokrycia finansowego tych przekształceń oraz ich skutków ekonomicznych. W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, że zgłoszone przez rząd i obywateli propozycje zmian w systemie finansowania zadań oświatowych JST nie wskazują ani na procedurę wdrażania oczekiwanych korekt finansowych, ani na źródło ich finansowego pokrycia, natomiast skutki ekonomiczne proponowanych zmian są jedynie eksponowane w samorządowych koncepcjach. Sytuacja ta nie sprzyja wypracowaniu spójnego modelu finansowania zadań oświatowych w Polsce w warunkach reformowania tego systemu.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2017.03.5364
PDF

Bibliografia

Davies, H.T.O., Nutley, S.M., Smith, P.C. (eds.). (2009). What Works? Evidence-Based Policy and Practice in Public Services. Bristol: The Policy Press. ISBN 9781861341914.
Zobacz w Google Scholar

Dye, T.R. (2013). Understanding Public Policy. Upper Saddle River: Pearson Education Inc. ISBN 9780205238828.
Zobacz w Google Scholar

Górniak, J., Mazur, S. (2012). Analiza polityk publicznych i programowanie w obszarze strategii rozwoju. W: J. Górniak, S. Mazur (red.). Zarządzanie strategiczne rozwojem (s. 185–220). Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. ISBN 9788389437624.
Zobacz w Google Scholar

Hausner, J. i in. (2013). Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny. Małopolska Szkoła Administracji Publicznej; Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej. ISBN 9788389410375.
Zobacz w Google Scholar

Herbst, M., Herczyński, J., Levitas, A. (2009). Finansowanie oświaty w Polsce. Diagnoza, dylematy, możliwości. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar. ISBN 9788373833555.
Zobacz w Google Scholar

Kirkpatrick, C., Parker, D. (2007). Regulatory Impact Assessment: Towards Better Regulation? Cheltenham: Edward Elgar Publishing. ISBN 9781845424121.
Zobacz w Google Scholar

Klawenek, A. (red.). (2014). Wynagrodzenia w oświacie 2014. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 9788325562519.
Zobacz w Google Scholar

Kleer, J. (2009). Gospodarka oparta na wiedzy a globalizacja: związki czasowe i przyczynowe. W: J. Kotowicz-Jawor (red.). GOW – wyzwanie dla Polski (s. 69–79). Warszawa: PWE. ISBN 9788388700293.
Zobacz w Google Scholar

Krueger, A.B. (2003). Economic considerations and class size. The Economic Journal, 113, 34–63.
Zobacz w Google Scholar

Latarola, P., Stiefel, L. (2003). Intra-district equity of public education resources and performance. Economics of Education Review, 22(1), 69–78.
Zobacz w Google Scholar

Ofiarski, Z. (2012). Finanse publiczne i prawo finansowe. Realia i perspektywy zmian. Białystok: Temida 2. ISBN 9788362813230.
Zobacz w Google Scholar

Osiecka-Chojnacka, J. (2010). Rola centralnych władz oświatowych w reformowanym systemie oświatowym. Studia BAS, 2, 9–40.
Zobacz w Google Scholar

Owsiak, S. (2016). System podatkowy Polski w okresie transformacji – próba oceny. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H: Oeconomia, 50(1), 15–27.
Zobacz w Google Scholar

Pawson, R. (2006). Evidence-Based Policy: A Realist Perspective. London: Sage. ISBN 1412910609.
Zobacz w Google Scholar

Rachwał, M. (2010). Demokracja bezpośrednia w procesie kształtowania się społeczeństwa obywatelskiego. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe. ISBN 9788376660264.
Zobacz w Google Scholar

Ruśkowski, E. (2004). Finanse lokalne w dobie akcesji. Warszawa: Dom Wydawniczy ABC. ISBN 9788375262421.
Zobacz w Google Scholar

Schwartz, A.E., Rubenstein, R., Stiefel, L. (2016). Why Do Some Schools Get More and Others Less? An Examination of School-Level Funding in New York City. New York: Institute for Education and Social Policy; New York University.
Zobacz w Google Scholar

Stiglitz, J.E. (1992). The design of financial systems for the newly emerging democracies of Eastern Europe. W: Ch. Clague, G.C. Rausser (eds.). The Emergence of Market Economies in Eastern Europe. Cambridge: Blackwell Publishers. ISBN 1557863334.
Zobacz w Google Scholar

Suchecka, J., Marciniak, A. (2016). Szkoła. Chaos za miliony. Gazeta Wyborcza, 23–24 lipca, 5.
Zobacz w Google Scholar

Trykozko, R. (2010). Ustawa o finansach publicznych. Komentarz dla jednostek samorządu terytorialnego. Warszawa: Taxpress. ISBN 9788392855323.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne