Możliwości innowacyjnego kształtowania procesów pracy
Okładka tom 29
PDF

Słowa kluczowe

przedsiębiorczość
innowacyjność
humanizacja pracy

Jak cytować

Kawecka-EndlerA., & MrugalskaB. (2016). Możliwości innowacyjnego kształtowania procesów pracy. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 29(1), 27-37. https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.01.2737

Abstrakt

Szybkie i skuteczne reagowanie na zmiany w otoczeniu jest podstawą przetrwania przedsiębiorstwa oraz budowania przewagi konkurencyjnej. Aby jednak móc sprostać tym wyzwaniom, konieczna jest wiedza, a także rozwijanie pewnych cech i umiejętności zarówno wśród kadry kierowniczej, jak i pracowników. Do tych cech zalicza się kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność, które w coraz większym stopniu charakteryzują działalność społeczną. Na takim tle dynamicznie rozwija się przedsiębiorczość społeczna, która może zaoferować innowacyjne rozwiązania w procesach pracy. W niniejszym artykule podjęto tematykę innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście szeroko rozumianej humanizacji środowiska pracy. W tym celu określono pojęcie procesów innowacyjnych i postępu technicznego. Następnie omówiono problematykę kształtowania procesów pracy z uwzględnieniem możliwości i potrzeb rynku. W kolejnej części zaprezentowano wyniki badań własnych oceniających zrozumienie pojęć „proces pracy” i „innowacyjność” w odniesieniu do praktyki przemysłowej. Przeprowadzone analizy wskazały na szeroką interpretację tych zagadnień wśród respondentów, co stanowi potwierdzenie dokonanej analizy literaturowej. Głównymi celami innowacyjności przedsiębiorstw są: aktywność działania w praktyce, ciągła analiza realizowanych działań, systematyczne uwzględnianie zmian występujących w otoczeniu, uzyskiwanie lepszych i bardziej efektywnych wyników ekonomicznych oraz określona wiedza na każdym stanowisku.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2016.01.2737
PDF

Bibliografia

Berezka, A. (2012). Nietypowe formy zatrudnienia w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Uniwersytet Szczeciński, 28, 97–116.
Zobacz w Google Scholar

Bullinger, H.-J., Warnecke, H.-J., Westkämper, E. (2003). Neue Organisationsformen im Unternehmen. 2 ed. Berlin–Heidelberg: Springer-Verlag. ISBN 978-3-662-08934-7.
Zobacz w Google Scholar

Cieślik, J. (2014). Przedsiębiorczość, polityka, rozwój. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie SEDNO. ISBN 978-83-7963-016-5.
Zobacz w Google Scholar

Duraj, J., Papiernik-Wojdera, M. (2010). Przedsiębiorczość i innowacyjność. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7641-285-6.
Zobacz w Google Scholar

Dworczyk, M., Szlasa, R. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej. ISBN 83-7207-263-9.
Zobacz w Google Scholar

Góźdź, B. (2013). Przedsiębiorczość społeczna. Zarządzanie i Finanse, 11(1), 231–240.
Zobacz w Google Scholar

Kawecka-Endler, A. (2003). Human factors as a determinant of quality of work. W: C. Stephanidis, J. Jacko (red.). Human-Computer Interaction: Theory and Practice, Part II (s. 1371–1375). Mahwah, NJ–London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers.
Zobacz w Google Scholar

Kawecka-Endler, A. (2007). Safety and hygiene of work as a basis of the enterprises strategy. W: L. Pacholski, S. Trzcieliński (red.). Ergonomics in Contemporary Enterprise (s. 256–262). Madison: IEA Press. ISBN 978-0-9796435-0-7.
Zobacz w Google Scholar

Kawecka-Endler, A. (2012). Nowe formy zatrudnienia a bezpieczeństwo pracy. W: J. Charytonowicz (red.). Zastosowania ergonomii (s. 49–54). Wrocław: Wydawnictwo PTErg., Oddział we Wrocławiu. ISBN 978-83-7775-141.
Zobacz w Google Scholar

Kawecka-Endler, A. (2014). Humanizacja a nowe formy pracy. Zeszyty Naukowe Organizacja i Zarządzanie, 63, 115–129.
Zobacz w Google Scholar

Kawecka-Endler, A., Mrugalska, B. (2010). Contemporary aspects in design of work. W: W. Karwowski, G. Salvendy (red.). Advances in Human Factors, Ergonomics and Safety in Manufacturing and Service Industries (s. 401–411). Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-14-3983-49-92.
Zobacz w Google Scholar

Kawecka-Endler, A., Mrugalska, B. (2012). Analysis of changes in work processes. W: P. Vink (red.). Advances in Social and Organizational Factors (s. 672–681). Boca Raton: CRC Press. ISBN 978-14-3987-01-98.
Zobacz w Google Scholar

Kawecka-Endler, A., Mrugalska, B. (2014). Humanization of work and environmental protection in activity of enterprise. W: C. Stephanidis, M. Antona (red.). Universal Access in Human-Computer Interaction (s. 700–709). HCII 2014, Part III, LNCS 8515.
Zobacz w Google Scholar

Krzyśków, B. (2009). Ochrona pracowników zatrudnionych w nietypowych stosunkach pracy. Bezpieczeństwo Pracy, 5, 17–19.
Zobacz w Google Scholar

Kurleto, M. (2014). Innowacyjność w przedsiębiorczości społecznej a ustawowy zakres filantropii i dobroczynności. W: H. Bieniok (red.). Innowacyjność współczesnych organizacji. Cz. 1. Koncepcje i modele (s. 130–141). Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Studia Ekonomiczne. Katowice: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach.
Zobacz w Google Scholar

Leksykon naukowo-techniczny. (1994). Warszawa: WNT. ISBN 83-204-2571-9.
Zobacz w Google Scholar

OECD, Eurostat. (2008). Podręcznik Oslo: pomiar działalności naukowej i technicznej: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Strategii i Rozwoju Nauki. ISBN 978-83-61100-13-3.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa–Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13480-1.
Zobacz w Google Scholar

Pszczołowski, T. (1978). Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Wrocław: Ossolineum. ISBN 83-7016-925-2.
Zobacz w Google Scholar

Zadura-Lichota, P. (red.). (2015). Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności. Warszawa: PARP. ISBN 978-83-7633-203-1.
Zobacz w Google Scholar

Zięba, M. (2011). Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach – rozważania teoretyczne. Przegląd Organizacji, 7/8, 8–11.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne