Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji
Okładka tom 21
PDF

Słowa kluczowe

administracja publiczna
marketing
zarządzanie

Jak cytować

BobińskaB. (2012). Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 21(2), 39-55. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.3955

Abstrakt

Wypracowanie, wdrożenie i ciągłe doskonalenie modelu zarządzania sektorem publicznym w Polsce ma bezpośredni wpływ na zmianę zarządzania w administracji. Proces ten wymaga nieustannego doskonalenia organizacji poprzez dostosowanie do zmian zachodzących w otoczeniu oraz rozwój innowacyjności. Rosnące wciąż zainteresowanie ukierunkowaniem działań na spełnianie potrzeb i wymagań klientów, przy wykorzystaniu strategii i kultury marketingowej, potwierdzają dążenia administracji do poprawy funkcjonowania i doskonalenia organizacji. Dodatkową szansę (możliwość bieżącego monitorowania) realizowania głównego celu służby publicznej (zaspokojenie zmieniających się i zróżnicowanych potrzeb obywatela) poprzez świadczenie usług wysokiej jakości daje Nowe Zarządzanie Publiczne oraz zarządzanie przez jakość (ISO i TQM). Artykuł koncentruje się na teoretycznych rozważaniach, których celem jest przybliżenie procesu identyfikowania potrzeb klienta oraz kluczowych elementów wspomagających rozwój i doskonalenie organizacji, jakimi są marketing i zarządzanie przez jakość.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.3955
PDF

Bibliografia

Bajdak A., Znajomość, stosowanie i rozumienie pojęcia "marketing relacji" w małych przedsiębiorstwach i jednostkach samorządu terytorialnego w Polsce i Czechach. W: Tożsamość i wizerunek marketingu, red. nauk. R. Niestrój, PWE, Warszawa 2009. ISBN 978-83-208-1827-7.
Zobacz w Google Scholar

Banaszak Z., Kłos S., Mleczko J., Zintegrowane systemy zarządzania, PWE, Warszawa 2011. ISBN 978-83-208-1937-3.
Zobacz w Google Scholar

Beatty J., Świat według Petera F. Druckera, przeł. D. Bakalarz, Studio Emka, Warszawa 2004. ISBN 83-88931-53.
Zobacz w Google Scholar

Dolińska M., Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa 2010. ISBN 978-83208-1877-2.
Zobacz w Google Scholar

Filipiak-Dylewska B., Szewczuk A., Zarządzanie strategiczne: narzędzia, scenariusze, procesy, Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2000. ISBN 83-9106418-2.
Zobacz w Google Scholar

Flejterski S., Wahl P.T., Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003. ISBN 83-7251-341-4.
Zobacz w Google Scholar

Galata S., Strategiczne zarządzanie organizacjami. Wiedza, intuicja, strategia, etyka, Difin, Warszawa 2004. ISBN 83-7251-432-1.
Zobacz w Google Scholar

Garbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W., Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, PWE, Warszawa 1997. ISBN 83-208-1072-8.
Zobacz w Google Scholar

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, przeł. M. Rusiński, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006. ISBN 978-83-01-14944-4.
Zobacz w Google Scholar

Harrison A. van Hoek R., Zarządzanie logistyką, przeł. J. Sawicki, PWE, Warszawa 2010. ISBN 978-83-208-1842-0.
Zobacz w Google Scholar

Karaszewski R., Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1999. ISBN 83-87673-66-8.
Zobacz w Google Scholar

Kędzior Z. Karcz K., Badania marketingowe w praktyce, PWE, Warszawa 2007. ISBN 978-83-208-1702-7.
Zobacz w Google Scholar

Konkolewska D., Badanie satysfakcji klientów w administracji publicznej. W: ISO w praktyce, Wiedza i Praktyka, Warszawa 2006, akt. 2009. ISBN 978-83-7572-804-0.
Zobacz w Google Scholar

Kotler Ph., Lee N., Marketing w sektorze publicznym. Mapa drogowa wyższej efektywności, przeł. A. Ehrlich, WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2008. ISBN 978-83-60501-99-3, 97883-89437-76-1.
Zobacz w Google Scholar

Koźmiński A., Piotrowski W., Zarządzanie: teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1995. ISBN 83-01-11843-1.
Zobacz w Google Scholar

Krupski R., Zarządzanie strategiczne. Koncepcje, metody, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego, Wrocław 1999. ISBN 83-7011-313-3.
Zobacz w Google Scholar

Listwan T., Zarządzanie kadrami, C.H. Beck, Warszawa 2004. ISBN 83-7247-841-4.
Zobacz w Google Scholar

Luecke R., Harvard Business Essentials, Zarządzanie kreatywnością i innowacją, przeł. G. Łuczkiewicz, MT Biznes, Czarnów-Konstancin Jeziorna 2005. ISBN 83-88970-95-X.
Zobacz w Google Scholar

Misala J., Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki narodowej, PWE, Warszawa 2011. ISBN 978-83-208-1925-0.
Zobacz w Google Scholar

Monarcha-Matlak A., Obowiązki administracji w komunikacji elektronicznej, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008. ISBN 978-83-7601-061-8.
Zobacz w Google Scholar

Niestrój R., Tożsamość i wizerunek marketingu, PWE, Warszawa 2009. ISBN 978-83-2081827-7.
Zobacz w Google Scholar

Opolski K., Modzelewski P., Zarządzanie jakością w usługach publicznych, CeDeWu, Warszawa 2008. ISBN 978-83-7556-010-7.
Zobacz w Google Scholar

Pawłowska B., Witkowska J., Nieżurawski L., Nowoczesne koncepcje strategii orientacji na klienta, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010. ISBN 978-83-01-16459-1.
Zobacz w Google Scholar

Piekarczyk A., Zimniewicz K., Myślenie sieciowe w teorii i praktyce, PWE, Warszawa 2010. ISBN 978-83-208-1886-4.
Zobacz w Google Scholar

Pike J., Barnes R.,TQM in Action, London 1996, za: Karaszewski R., Total Quality Management. Zarządzanie przez jakość. Wybrane zagadnienia, TNOiK "Dom Organizatora", Toruń 1999. ISBN 83-87673-66-8.
Zobacz w Google Scholar

Rymarczyk J., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWE, Warszawa 2010. ISBN 978-83208-1860-4.
Zobacz w Google Scholar

Silk A.J., Czym jest marketing?, przeł. A. Zdziemborska, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008. ISBN 978-83-7510-063-1.
Zobacz w Google Scholar

Szewczuk A., Zioło M., Zarys ekonomiki sektora publicznego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008. ISBN 978-83-7241-702-2.
Zobacz w Google Scholar

Szromnik A., Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków 2008. ISBN 978-83-7526-639-9.
Zobacz w Google Scholar

Taras W., Informowanie obywateli przez administrację, PAN, Wrocław 1992. ISBN 83-04¬03905-2.
Zobacz w Google Scholar

Zaltman G., Jak myślą klienci - podróż w głąb umysłu rynku, przeł. K. Chmiel, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008. ISBN 978-83-7510-263-5.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne