Różnorodność systemów rachunkowości – wyniki międzynarodowego badania ankietowego z udziałem studentów
Okładka tom 28
PDF (English)

Słowa kluczowe

rachunkowość międzynarodowa
standardy rachunkowości
użytkownicy sprawozdań finansowych
porównywalność sprawozdań finansowych

Jak cytować

GórowskiI., & Stańdo-GórowskaH. (2015). Różnorodność systemów rachunkowości – wyniki międzynarodowego badania ankietowego z udziałem studentów. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 28(4), 83-95. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.04.8395

Abstrakt

W artykule przedstawiono wyniki polsko-amerykańskiego badania ankietowego dotyczącego zagadnienia międzynarodowego zróżnicowania rachunkowości. Badanie zostało przeprowadzone na dwóch grupach studentów studiów pierwszego stopnia. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że studenci amerykańscy postrzegają akcjonariuszy i menedżerów jako głównych użytkowników sprawozdań finansowych, podczas gdy polscy studenci wskazują na organy podatkowe i menedżerów. Obie grupy uważają także rachunek zysków i strat za sedno sprawozdań finansowych. Amerykanie w większym stopniu niż Polacy doceniają znaczenie zestawienia zmian w kapitale własnym, z kolei dla polskich studentów większe znaczenie niż dla ich amerykańskich rówieśników ma bilans jako źródło informacji przydatne do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstw. Ponadto potwierdzone zostało, że różnice kulturowe doprowadziły do innego rozumienia słowa „prawdopodobne” przez amerykańskich i polskich studentów. Pojęcie to na gruncie obu standardów rachunkowości, według których kształceni są studenci, należy doprecyzowywać, uwzględniając profesjonalny osąd; jego zastosowanie w obu grupach doprowadziło do odmiennych rezultatów. Amerykańscy studenci wykazali się mniej konserwatywnym podejściem w zakresie tworzenia odpisów aktualizujących wartość należności. Dodatkowo wyniki ankiety sygnalizują różne podejście do zagadnień etycznych w auditingu – Amerykanie przywiązują do tej kwestii większe znaczenie. Należy zwrócić uwagę, że zidentyfikowane w badaniu różnice mogą być istotnym zagadnieniem w procesie przygotowywania sprawozdań finansowych przedsiębiorstw i grup kapitałowych stosujących nie tylko różne standardy rachunkowości, ale działających w ramach różnych kultur.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.04.8395
PDF (English)

Bibliografia

Adamek, J. (2011). Kulturowe uwarunkowania krajowych systemów rachunkowości w świetle koncepcji wymiarów subkultury rachunkowości S. Graya, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 62(118), 7–22.
Zobacz w Google Scholar

Awasthi, V. N., Chow, C. W., Wu, A. (1997). Sensitizing accounting students to cultural diversity: Report on a teaching experiment. Issues in Accounting Education, 12(1), 77–80.
Zobacz w Google Scholar

Bednarski, L., Gierusz, J. (eds.). (2001). Rachunkowość międzynarodowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320813549.
Zobacz w Google Scholar

D’Arcy, A. (2001). Accounting classification and the international harmonization debate: On empirical investigation. Accounting, Organizations and Society, 26, 327–349.
Zobacz w Google Scholar

Doupnik, T., Perera, H. (2014). International accounting. New York, NY: McGraw-Hill Education. ISBN 9781259252112.
Zobacz w Google Scholar

Doupnik, T., Richter, M. (2004). The impact of culture on the interpretation of ‘in context’ verbal probability expressions. Journal of International Accounting Research, 3(1), 1–20.
Zobacz w Google Scholar

Górowski, I. (2003). The influence of tax systems on financial reporting. In: M. Dobija (ed.). General accounting theory in statu nascendi: International conference (pp. 515–524). Kraków: Akademia Ekonomiczna w Krakowie. ISBN 8391519635.
Zobacz w Google Scholar

Grabiński, K., Kędzior, M., Krasodomska, J. (2013). Globalne uwarunkowania rachunkowości. Systemy, procesy, zmiany. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320821468.
Zobacz w Google Scholar

Grabinski, K., Kedzior, M., Krasodomska, J. (2014). The Polish accounting system and IFRS implementation process in the view of empirical research: Accounting and Management Information Systems, 13(2), 281–310.
Zobacz w Google Scholar

Gray, S. J. (1988). Towards a theory of cultural influence on the development of accounting system internationally. Abacus, 24, 1–15.
Zobacz w Google Scholar

Hofstede, G. (1980). Culture’s consequences: International differences in work-related values. London: Sage.
Zobacz w Google Scholar

Hope, O. (2003). Firm level disclosures and the relative roles of culture and legal origin. Journal of International Financial Management and Accounting, 14(3), 218–248.
Zobacz w Google Scholar

Jaggi, B., Low, P. (2000). Impact of culture, market forces, and legal system on financial disclosure. International Journal of Accounting, 35 (4), 495–519.
Zobacz w Google Scholar

Jaruga, A. (2002). Czynniki kształtujące regulacje rachunkowości w wybranych krajach; analiza przyczyn występujących różnic. In: A. Jaruga (ed.). Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 8372470073.
Zobacz w Google Scholar

Jaruga, A. (ed.). (2002). Międzynarodowe regulacje rachunkowości. Wpływ na rozwiązania krajowe. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 8372470073.
Zobacz w Google Scholar

Kieso, D., Weygandt, J., Warfield, T. (2001). Intermediate accounting. New York: John Wiley & Sons. ISBN 0471392251.
Zobacz w Google Scholar

Klimczak, K. (2013). Wpływ kultury na harmonizację rachunkowości na świecie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 765. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 61, vol. 2, 119–126.
Zobacz w Google Scholar

Koleśnik, K. (2010). Wartości kulturowe a kształt systemów rachunkowości. In: Rachunkowość – wybrane problemy (vol. 4, pp. 105–120). Sopot: Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego and Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
Zobacz w Google Scholar

Koleśnik, K., Silska-Gembka, S. (2012). Aspekty kulturowe rachunkowości – analiza krajowej literatury. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 66(122), 87–99.
Zobacz w Google Scholar

Kurek, B. (2004). Rachunkowość jako stymulator rozwoju kultury. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 24(80), 38–59.
Zobacz w Google Scholar

Marrero, J., Brinker, T. (2007). Are accounting standards uniform? Recognizing cultural differences underlying global accounting standards. Journal of Financial Service Professionals, 61(1), 16.
Zobacz w Google Scholar

Meuller, G. (1967). International accounting, New York: Macmillan.
Zobacz w Google Scholar

Nair, R., Frank, W. (1980). The impact of disclosure and measurement practices on international accounting classifications. Accounting Review, 55(3), 426–451.
Zobacz w Google Scholar

Nobes, Ch. (1983). A judgemental international classification of financial reporting practices, Journal of Business Finance and Accounting, 10(1), 1–19.
Zobacz w Google Scholar

Nobes, Ch. (1998). Towards a general model of the reasons for international differences in financial reporting, Abacus, 34(2), 162–187.
Zobacz w Google Scholar

Nobes, Ch. (2004). On accounting classification and the international harmonization debate. Accounting Organizations and Society, 29(2), 189–200.
Zobacz w Google Scholar

Nobes, Ch., Parker, R. (1995). Comparative international accounting. New York: Prentice Hall.
Zobacz w Google Scholar

Radebaugh, L., Gray, S., Black, E. (2006). International accounting and multinational enterprises. London: John Wiley & Sons. ISBN 9780471652694.
Zobacz w Google Scholar

Surdykowska, S. (1999). Rachunkowość międzynarodowa. Kraków: Zakamycze. ISBN 8388114174.
Zobacz w Google Scholar

Zabłocka, S. (2001). Czynniki determinujące rachunkowość w aspekcie międzynarodowym. In: L. Bednarski, J. Gierusz (eds.). Rachunkowość międzynarodowa. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320813549.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne