Couchsurfing jako nowy produkt turystyczny
Okładka tom 26
PDF

Słowa kluczowe

couchsurfing
produkt turystyczny
turystyka
konsumenci

Jak cytować

SalaK. (2015). Couchsurfing jako nowy produkt turystyczny. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 129-138. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.129138

Abstrakt

Motywem wyboru tematu publikacji jest chęć ukazania znaczących zmian i przeobrażeń, do jakich doszło na rynku turystycznym, a związanych z pojawianiem się nowych form spędzania wolnego czasu. Takie zjawiska jak couchsurfing w istotny sposób wpływają na ruch turystyczny zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Idealnie odzwierciedlają istniejące trendy rynkowe i zapotrzebowanie na turystykę niskobudżetową, jaka panuje w dobie kryzysu gospodarczego we współczesnej rzeczywistości gospodarczej. Celem artykułu jest zaprezentowanie innowacyjnej i nowatorskiej roli couchsurfingu jako produktu na rynku turystycznym, który idealnie odpowiada osobom szukającym nowych sposobów spędzania wolnego czasu. Publikacja ukazuje znaczenie fenomenu couchsurfingu jako nowości oraz ważnego elementu charakteryzującego współczesny rynek turystyczny, posiadającego również znamiona mody i stylu życia obejmującego coraz szersze grupy społeczne na obszarze Polski, ale również poza jej granicami. Artykuł zawiera wyniki autorskiego badania ankietowego przeprowadzonego w okresie od lipca do sierpnia 2011 roku na losowo wybranej grupie osób czynnie uprawiających couchsurfing. Respondenci zamieszkiwali obszar całego kraju (zarówno miasta, jak i wsie) oraz byli członkami portalu www.couchsurfing.com. Cenne informacje uzyskano poprzez bezpośrednie rozmowy z uczestnikami tej aktywności turystycznej, a także na podstawie wywiadów telefonicznych. Ze względu na zróżnicowany profil zawodowy, wiekowy czy też niejednolite doświadczenie w uprawianiu couchsurfingu, wyniki badań miały bardzo reprezentatywny charakter. Publikacja, prezentując analizę danych statystycznych dotyczących nowego rodzaju turystyki, ocenia zmiany, jakie zaszły, a ponadto jest próbą prognozy rozwoju idei couchsurfingu w obliczu przyszłej, niepewnej sytuacji gospodarczej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.129138
PDF

Bibliografia

Wydruk 2015-01

Alejziak, W., Marciniec, T. (2003). Międzynarodowe organizacje turystyczne. Kraków: Albis. ISBN 83-906452-3-8.
Bombol, M., Dąbrowska, A. (2003). Czas wolny. Konsument, rynek, marketing. Warszawa: Liber. ISBN 83-88170-53-8.
CouchSurfing (2013). W: Wikipedia: the Free Encyclopedia [online, dostęp: 2014-06-03]. Dostępny w Internecie: www.wikipedia.org/wiki/Couchsurfing.
Couchsurfing (po 2004). About Us ‒ Couchsurfing Story [online, dostęp: 2014-06-03]. Dostępny w Internecie: wwwcouchsurfing.org/n/about.
Couchsurfing. Statistics about Couchsurfing [online, dostęp: 2014-06-03]. Dostępny w Internecie: www.couchsurfing.org.statistics.
Couchsurfing. Travel the World, Explore Your City and Host New Friends [online, dostęp: 2014-06-03]. Dostępny w Internecie: www.couchsurfing.com.
Dziedzic, E. (2010). Regionalne badania konsumentów usług turystycznych. Warszawa: Polska Organizacja Turystyczna. ISBN 978-83-7336-313-7.
Gaworecki, W. (2010). Turystyka. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1871-0.
Gołembski, G. (2009). Kompendium wiedzy o turystyce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15814-9.
Kowalczyk, A. (2010). Turystyka zrównoważona. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-16491-1.
Luitweiler, B. (1999). The Seeds of Servas. Opening Doors for Peace. US Servas 50th Anniversary National Conference in San Francisco.
Rudnicki, L. (2004). Zachowania rynkowe nabywców. Mechanizmy i uwarunkowania. Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej. ISBN 83-7252-204-9.
Słaby, T. (2005). Are the Poles increasingly well off? Studies and Works of the Collegium of Management and Finance, 63.
The Hospitality Club (po 2002). About Us ‒ The Hospitality Club Story [online, dostęp: 2014-06-03]. Dostępny w Internecie: www.hospitalityclub.org/hospitalityclub/about.htm.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne