Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce
Okładka tom 26
PDF

Słowa kluczowe

innowacje
przedsiębiorstwo
gospodarka

Jak cytować

Mazur-WierzbickaE. (2015). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 26(1), 97-109. https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.97109

Abstrakt

Współcześnie innowacje stanowią istotny czynnik rozwoju społeczno-gospodarczego. W dobie globalizacji, wzrostu oczekiwań klientów i nasilającej się konkurencji przedsiębiorstwa chcące utrzymać się na rynku, ukierunkowane na rozwój (często uwarunkowany czynnikami zewnętrznymi), są zmuszone podejmować ciągłą aktywność innowacyjną. Prowadzone badania zarówno na poziomie przedsiębiorstw, jak i krajowym czy międzynarodowym pokazują istotny wpływ podejmowanej działalności innowacyjnej na kondycję poszczególnych podmiotów gospodarczych, jak też całych gospodarek. Wdrażane przez przedsiębiorstwa działania innowacyjne przynoszą im wiele korzyści, m.in. wprowadzenie na rynki nowych produktów i usług, zastosowanie nowej technologii produkcji, a w dłuższej perspektywie obniżkę kosztów, poszerzenie rynku zbytu, nadążanie za coraz bardziej wygórowanymi wymaganiami konsumentów. Dlatego ważne jest, aby w każdym kraju istniały odpowiednie mechanizmy zachęcające przedsiębiorców do zwiększania nakładów na działania badawczo-rozwojowe. Wobec powyższego za cel przyjęto zbadanie poziomu działalności innowacyjnej podejmowanej przez polskie przedsiębiorstwa. W pierwszej części artykułu, opierając się na literaturze przedmiotu, przybliżono teoretyczne podstawy innowacyjności. W części drugiej wykorzystano dane wtórne pochodzące z Głównego Urzędu Statystycznego, Eurostatu i dane zawarte w raportach z zakresu problematyki innowacyjnej w celu przedstawienia poziomu podejmowanej przez polskie przedsiębiorstwa działalności innowacyjnej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2015.01.97109
PDF

Bibliografia

Dolińska, M. (2010). Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: PWE. ISBN 978-83-208-1877-2.
Eurostat Statistics Database (2013) [online, dostęp: 2013-12-12]. Dostępny w Internecie: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/science_technology_innovation/introduction.php/Innovation_statistics.
Global Innovation Barometer (2013) [online, dostęp: 2014-02-27]. Dostępny w Internecie: http://files.publicaffairs.geblogs.com/files/2013/01/Poland.
GUS (2011). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2006–2009. Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Urząd Statystyczny w Szczecinie.
GUS (2012). Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w latach 2009–2011. Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Urząd Statystyczny w Szczecinie.
GUS (2012a). Społeczeństwo informacyjne w Polsce. Wyniki badań statystycznych z lat 2008–2012. Informacje i Opracowania Statystyczne. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Urząd Statystyczny w Szczecinie. ISSN 1898-7583.
Janasz, W., Kozioł, K. (2007). Determinanty działalności innowacyjnej przedsiębiorstw. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1658-0.
Kotler, Ph. (1994). Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola. Warszawa: Gebethner i S-ka. ISBN 83-85205-42-X.
Matusiak, K.B. (red.) (2011). Innowacje i transfer technologii – słownik pojęć. Warszawa: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. ISBN 978-83-7633-164-5.
OECD (2008). Podręcznik Oslo. Pomiar działalności naukowej i technicznej: zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji. Wspólna publikacja OECD i Eurostatu. Wyd. 3. Warszawa: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Departament Strategii i Rozwoju Nauki. ISBN 978-83-61100-13-3.
Porter, M.E. (1990). The Competitive Advantage of Nations. London: Macmillan.
Schumpeter, J.A. (1960). Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
Wiankowski, S. et al. (2005). Dostosowanie sfery badawczo-rozwojowej w Polsce do funkcjonowania w Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „Orgmasz”. ISBN 83-86929-92-8.
Zembaczyński, R. et al. (1997). Instrumenty transferu technologii i pobudzania innowacji: raport uzupełniający. Warszawa: Zespół Zadaniowy ds. Polityki Strukturalnej w Polsce.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne