Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw
Okładka tom 21
PDF

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój przedsiębiorstw
społeczna odpowiedzialność biznesu
szanse
bariery

Jak cytować

ZuzekD. K. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 21(2), 197-207. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.197207

Abstrakt

Zainteresowanie problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) jest w obecnych czasach coraz większe. Potrzeba rozwoju wspomnianej koncepcji wypływa nie tylko od samych przedsiębiorstw, ale także od społeczności lokalnej, konkurencji, władz szczebla lokalnego i centralnego oraz wielu innych uczestników życia społeczno-gospodarczego, mających pośredni lub bezpośredni wpływ na podmioty gospodarcze. Celem artykułu jest zaprezentowanie idei społecznie odpowiedzialnego biznesu, ze szczególnym wskazaniem korzyści oraz trudności, na jakie napotykają przedsiębiorstwa zainteresowane podejmowaniem działań w obszarze związanym z budowaniem kapitału społecznego. W badaniach ankietowych uwagę zwrócono na znaczenie CSR w budowaniu marki czy wizerunku firmy, jak również tych aspektów, które uniemożliwiają funkcjonowanie analizowanych przedsiębiorstw. Do głównych przeszkód w prowadzeniu biznesu odpowiedzialnego społecznie ankietowani zaliczają przede wszystkim brak świadomości na temat korzyści płynących z CSR i narzędzi, które można stosować wśród pracowników wszystkich szczebli wewnątrz firm. Ankietowani wskazywali także na brak zaangażowania kadry kierowniczej w realizację CSR oraz brak wystarczających budżetów przeznaczanych na stosowanie tej koncepcji. Istotnymi barierami, wskazywanymi przez mniej więcej 1/3 ankietowanych, są: skupienie się firm na sprawach doraźnych i realizowanie strategii krótkoterminowych, a także przekonanie o braku związku między działaniami z obszaru biznesu odpowiedzialnego społecznie a sukcesem rynkowym firmy. Koncepcja społecznej odpowiedzialności konsekwentnie realizowana przez przedsiębiorstwa może jednak przyczynić się do poprawy konkurencyjności i budowania trwałej przewagi nad konkurentami. Wydaje się, że głównym powodem tego, iż zaczyna ona przynosić przedsiębiorstwu wymierne korzyści, są zmieniające się oczekiwania społeczne.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.197207
PDF

Bibliografia

Filek J., Odpowiedzialny biznes może przynosić zyski, "Rzeczpospolita" 2007, nr 83.
Zobacz w Google Scholar

Gasparski W., Przedmowa. W: Dietl J., Gasparski W. (red.), Etyka biznesu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997. ISBN 83-01-12256-0.
Zobacz w Google Scholar

Gresera J., Społeczna odpowiedzialność biznesu w polityce gospodarczej Unii Europejskiej, "Gazeta IT" 2005, nr 9(39). Dostępne w Internecie: www.gazeta-it.pl.
Zobacz w Google Scholar

Hediger W., Agriculture ’s Multifunctionality, Sustainability, and Social Responsibility. W: Conference of the Agricultural Economics Society (AES), Royal Agricultural College, 2008.
Zobacz w Google Scholar

Hediger W., Framing Corporate Social Responsibility and Contribution to Sustainable Development. Working Paper Series nr 02/2007. Center for Corporate Responsibility and Sustainability at the University of Zurich.
Zobacz w Google Scholar

Jurek M., Kornacka D., Aktualność teorii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Kuciński K. (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009. ISBN 978-83-7378-435-2.
Zobacz w Google Scholar

Laszlo Ch., Firma zrównoważonego rozwoju, Studio EMKA, Warszawa 2008. ISBN 978-83-60652-32-9.
Zobacz w Google Scholar

Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006. ISBN 83-7388-118-2.
Zobacz w Google Scholar

Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004. ISBN 83-01-14314-2.
Zobacz w Google Scholar

Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, "Wieś i Rolnictwo" 2009, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Windorpska A., Wróbel A., Społeczne zaangażowanie - nowy wskaźnik biznesowy?, "Rzeczpospolita" z dnia 23.08.2007 r.
Zobacz w Google Scholar

Zysk akcjonariuszy kluczowym celem przedsiębiorstwa, "Zarządzanie na Świecie" 2001, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne