Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw
Okładka tom 21
PDF

Słowa kluczowe

zrównoważony rozwój przedsiębiorstw
społeczna odpowiedzialność biznesu
szanse
bariery

Jak cytować

Zuzek, DK. (2012). Społeczna odpowiedzialność biznesu a zrównoważony rozwój przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 21(2), 197-207. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.197207

Abstrakt

Zainteresowanie problematyką społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw (CSR) jest w obecnych czasach coraz większe. Potrzeba rozwoju wspomnianej koncepcji wypływa nie tylko od samych przedsiębiorstw, ale także od społeczności lokalnej, konkurencji, władz szczebla lokalnego i centralnego oraz wielu innych uczestników życia społeczno-gospodarczego, mających pośredni lub bezpośredni wpływ na podmioty gospodarcze. Celem artykułu jest zaprezentowanie idei społecznie odpowiedzialnego biznesu, ze szczególnym wskazaniem korzyści oraz trudności, na jakie napotykają przedsiębiorstwa zainteresowane podejmowaniem działań w obszarze związanym z budowaniem kapitału społecznego. W badaniach ankietowych uwagę zwrócono na znaczenie CSR w budowaniu marki czy wizerunku firmy, jak również tych aspektów, które uniemożliwiają funkcjonowanie analizowanych przedsiębiorstw. Do głównych przeszkód w prowadzeniu biznesu odpowiedzialnego społecznie ankietowani zaliczają przede wszystkim brak świadomości na temat korzyści płynących z CSR i narzędzi, które można stosować wśród pracowników wszystkich szczebli wewnątrz firm. Ankietowani wskazywali także na brak zaangażowania kadry kierowniczej w realizację CSR oraz brak wystarczających budżetów przeznaczanych na stosowanie tej koncepcji. Istotnymi barierami, wskazywanymi przez mniej więcej 1/3 ankietowanych, są: skupienie się firm na sprawach doraźnych i realizowanie strategii krótkoterminowych, a także przekonanie o braku związku między działaniami z obszaru biznesu odpowiedzialnego społecznie a sukcesem rynkowym firmy. Koncepcja społecznej odpowiedzialności konsekwentnie realizowana przez przedsiębiorstwa może jednak przyczynić się do poprawy konkurencyjności i budowania trwałej przewagi nad konkurentami. Wydaje się, że głównym powodem tego, iż zaczyna ona przynosić przedsiębiorstwu wymierne korzyści, są zmieniające się oczekiwania społeczne.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.02.197207
PDF

Bibliografia

Filek J., Odpowiedzialny biznes może przynosić zyski, "Rzeczpospolita" 2007, nr 83.

Gasparski W., Przedmowa. W: Dietl J., Gasparski W. (red.), Etyka biznesu, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 1997. ISBN 83-01-12256-0.

Gresera J., Społeczna odpowiedzialność biznesu w polityce gospodarczej Unii Europejskiej, "Gazeta IT" 2005, nr 9(39). Dostępne w Internecie: www.gazeta-it.pl.

Hediger W., Agriculture ’s Multifunctionality, Sustainability, and Social Responsibility. W: Conference of the Agricultural Economics Society (AES), Royal Agricultural College, 2008.

Hediger W., Framing Corporate Social Responsibility and Contribution to Sustainable Development. Working Paper Series nr 02/2007. Center for Corporate Responsibility and Sustainability at the University of Zurich.

Jurek M., Kornacka D., Aktualność teorii społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 5.

Kuciński K. (red.), Strategie przedsiębiorstw wobec wymogów zrównoważonego rozwoju, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009. ISBN 978-83-7378-435-2.

Laszlo Ch., Firma zrównoważonego rozwoju, Studio EMKA, Warszawa 2008. ISBN 978-83-60652-32-9.

Lewicka-Strzałecka A., Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym, Wyd. IFiS PAN, Warszawa 2006. ISBN 83-7388-118-2.

Rybak M., Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2004. ISBN 83-01-14314-2.

Wilkin J., Wielofunkcyjność rolnictwa - konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, "Wieś i Rolnictwo" 2009, nr 4.

Windorpska A., Wróbel A., Społeczne zaangażowanie - nowy wskaźnik biznesowy?, "Rzeczpospolita" z dnia 23.08.2007 r.

Zysk akcjonariuszy kluczowym celem przedsiębiorstwa, "Zarządzanie na Świecie" 2001, nr 4.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.