Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku
Okładka tom 9
PDF

Słowa kluczowe

towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
strategie konkurowania

Jak cytować

PłonkaM. (2006). Determinanty i strategie konkurencyjności towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW) w gospodarce XXI wieku. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 9(1), 111-126. https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.111126

Abstrakt

Celem artykułu jest określenie determinant i strategii kształtujących konkurencyjność towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW). Omówiono modelowe determinanty konkurencyjności w sektorze, determinanty konkurencyjności wynikające ze specyfiki sektora ubezpieczeń oraz determinanty konkurencyjności wynikające z misji i potencjału TUW w świecie i w Polsce. Wskazano strategie konkurowania dla towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Polsce.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2006.01.111126
PDF

Bibliografia

Czerwińska K., Ilnicki M. P., Kowalski W. J. 2003. Nowe Prawo Ubezpieczeniowe. Komentarz. Warszawa: Twigger. ISBN 83-8890-4280.
Porter M.E. 1992. Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE. ISBN 83-2080893-6.
Raport roczny KNUiFE. 2005. [online]. Dostępny w World Wide Web: www.knuife.gov.pl Sangowski T. 2001. Towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych w polskim systemie ubezpieczeń (stan i perspektywy). Poznań: Wydawnictwo AE w Poznaniu, Zeszyt 108. ISBN 1427-1117.
Sułkowska W. (red.). 2007. Ubezpieczenia. Kraków: Wydawnictwo AE w Krakowie. ISBN 978-83-7252-334-1.
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 22 maja 2003 roku (Dz. U. nr 124 z 2003 r., poz. 1151) z późniejszymi zmianami.
Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 28 lipca 1990 roku (Dz. U. nr 11 z 1996 roku, poz. 62) z późniejszymi zmianami.
Ustawa o nadzorze nad rynkiem finansowym z 21 lipca 2006 roku (Dz. U. nr 157 z 2006 roku, poz. 1119) z późniejszymi zmianami.
Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku ubezpieczonych z 22 maja 2003 roku (Dz. U. nr 124, z 2003 roku, poz. 1153) z późniejszymi zmianami.
Ustawa o pośrednictwie ubezpieczeniowym z 22 maja 2003 roku (Dz. U. nr 124 z 2003 r., poz. 1154).
Ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. nr 124 z 2003 roku, poz. 1152) z późniejszymi zmianami.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne