Próba analizy wdrażania standardów jakości w szkolnictwie wyższym w Polsce. Studium przypadku
Okładka tom 20
PDF (English)

Słowa kluczowe

zapewnianie jakości
szkolnictwo wyższe
proces boloński
standardy i wskazówki
ENQA

Jak cytować

CiecioraM. (2012). Próba analizy wdrażania standardów jakości w szkolnictwie wyższym w Polsce. Studium przypadku. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 20(1), 49-62. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.4962

Abstrakt

Znacząca poprawa jakości w instytucjach szkolnictwa wyższego jest jed­nym z celów procesu bolońskiego. W 1995 roku ENQA (Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Jakości Kształcenia w Szkolnictwie Wyższym) we współpracy z kilkoma innymi organizacjami przedstawiło zbiór standardów i wskazówek dotyczących zapewnienia jakości kształcenia w szkolnictwie wyższym.

Niniejszy artykuł omawia kilka kwestii dotyczących stanu wdrożenia wewnętrznych standar­dów jakości określonych przez ENQA na polskich uczelniach na przykładzie jednej z najlepszych prywatnych szkół technicznych w Polsce - Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych w Warszawie. Badanie zostało oparte na wynikach anonimowej ankiety, przeprowadzonej w formie elektronicznej wśród studentów i pracowników oraz analizy procedur i przepisów Uczelni. Wyniki zostały skonfrontowane z kryteriami dotyczącymi zapewniania jakości określonymi przez ENQA (dotyczącymi m.in. polityki i procedur zapewnienia jakości, monitorowania programów, oceny studentów, jakości kadry dydaktycznej, zasobów edukacyjnych i pomocy materialnej dla studentów, systemów informacyjnych oraz publikowania informacji). Wyniki badania pokazują, że nastąpił znaczący postęp w projakościowej działalności na polskich uczelniach, choć wciąż wiele pozostaje do zrobienia. Wydaje się, że obecnie najważniejsze wyzwanie stanowi zbudowanie dobrego systemu komunikacji między wszystkimi interesariuszami uczelni.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.4962
PDF (English)

Bibliografia

European Association for Quality Assurance in Higher Education, ENQA and the Bologna Process [online, accessed: 2011-05-02]. Available from Internet: http://www.enqa.eu/bologna_overview.lasso.
Zobacz w Google Scholar

European Association for Quality Assurance in Higher Education, Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area, Helsinki 2009 [online, accessed: 2011-05-02]. Available from Internet: http://www.enqa.eu/files/ESG_3edition%20(2).pdf.
Zobacz w Google Scholar

Law D.C.S. “Quality assurance in post-secondary education: Some common approaches”. Quality Assurance in Education, 2010, vol. 1, no. 1, pp. 64-77.
Zobacz w Google Scholar

Raport analizy stanu obecnego w zakresie zapewnienia jakości procesu dydaktycznego w PJWSTK (A report on the analysis of the current state of the didactic process quality assurance in the PJIIT), prepared by a team led by Professor Marcin Sikorski, Warsaw 2010.
Zobacz w Google Scholar

Regulamin samorządu studentów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (The Rules and Regulations of the students’ self-governing body of the Polish-Japanese Institute of Information Technology) [online, accessed: 2011-05-02]. Available from Internet: http://samorzad. pjwstk.edu.pl/index.php/samorzad/statut.
Zobacz w Google Scholar

Regulamin studiów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (The Rules and Regulations of Studies at the Polish-Japanese Institute of Information Technology) [online, accessed: 2011-05-02]. Available from Internet: http://www.pjwstk.edu.pl/?strona=1598
Zobacz w Google Scholar

Statut Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Komputerowych (Statute of the Polish-Japanese Institute of Information Technology); dokument wewnętrzny PJWSTK (Rektorat), zatwierdzony przez MNiSW—decyzja z dn. 25.05.2007, nr DSW-3-05-411-134-06 (internal document of the PJIIT, approved of by the Ministry o Science and Higher Education on 25.05.2007, no. DSW-3-05-411-134-06).
Zobacz w Google Scholar

University Accreditation Commission, The Bologna Declaration of 19 June 1999 Joint Declaration of the European Ministers of Education [online, accessed: 2011-05-02]. Available from Internet: http://www.uka.amu.edu.pl/bologna.php.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne