Modyfikacja ewidencji kosztów w gminach wiejskich alternatywą budżetu zadaniowego
Okładka tom 20
PDF

Słowa kluczowe

jednostka samorządu terytorialnego
środki publiczne
planowanie i wykonanie budżetu
racjonalność gospodarki finansowej

Jak cytować

WłodarekJ. (2012). Modyfikacja ewidencji kosztów w gminach wiejskich alternatywą budżetu zadaniowego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 20(1), 193-209. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.193209

Abstrakt

Niezależnie od czasów, w jakich żyjemy, obyczajów, systemu władzy, pewne wzory związane z kontrolowaniem wydatkowania środków publicznych są przekazywane kolejnym pokoleniom. Gmina jest podstawowym organem jednostki samorządu terytorialnego i zobowiązana została do realizacji zadań własnych i zleconych o charakterze obligatoryjnym i fakultatywnym. W obecnych czasach gospodarka finansowa gmin jest zaskakiwana nagłymi i często kontrowersyjnymi zmianami przepisów prawa, co znacznie utrudnia zaspokajanie potrzeb społecznych. Ciągłe uświadamianie społeczeństwu przerostów zatrudnienia w administracji prowadzi do praktycznych problemów wykonywania wszystkich wprowadzanych zmian przez ustawodawcę w zakresie planowania i sprawozdawczości budżetowej. Niejedna gmina wiejska byłaby zainteresowana wprowadzeniem układu zadaniowego w budżecie, jednak ze względu na brak kadry odpowiedzialnej za tego typu analizy jest zmuszona rezygnować z nowoczesnej metody zarządzania. Artykuł prezentuje nowatorskie rozwiązanie wykorzystania funkcjonującej już ewidencji księgowej kosztów w gminach wiejskich, które jest alternatywą budżetu zadaniowego i nie wymaga zwiększenia nakładów na zatrudnienie kolejnych pracowników. Temat jest istotny, ponieważ gminy borykające się z problemami finansowymi związanymi z wprowadzaniem nowych reguł ograniczających ich deficyt powinny w budżecie wykazywać wszystkie realizowane zadania, wskazując, na co przeznaczają środki. Proponowana metoda pozwala zestawić rzeczywiste i pełne koszty realizacji zadań oraz kontrolować przyjętą wartość planu, a także nie dopuszcza do przekroczenia planu wydatków w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.193209
PDF

Bibliografia

Black J., Słownik ekonomii, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2008. ISBN 978-83-01-15079-2(01).
Zobacz w Google Scholar

Borodo A., Polskie prawo finansowe, Dom Organizatora, Toruń 2010. ISBN 978-83-7285-556-5.
Zobacz w Google Scholar

Dylewski M., Decyzje krótkoterminowe w zarządzaniu finansami. W: M. Dylewski, B. Filipiak, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Finanse samorządowe: narzędzia, decyzje, procesy, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2006. ISBN 978-83-01-15364-9.
Zobacz w Google Scholar

Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania według ustawy o rachunkowości, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr, Gdańsk 1998. ISBN 83-86141-40-9.
Zobacz w Google Scholar

Gorzałczyńska-Koczkodaj M., Budżet zadaniowy oraz wieloletnia prognoza finansowa jako elementy analizy i planowania wieloletniego. W:B. Filipiak, M. Dylewski, M. Gorzałczyńska-Koczkodaj, Analiza finansowa budżetów jednostek samorządu terytorialnego, Municipium, Warszawa 2011. ISBN 978-83-61980-26-1.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek M., Rachunkowość zadaniowa jako narzędzie wspomagające budżetowanie wydatków w ujęciu zadaniowym. W: S. Owsiak (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa 2011. ISBN 978-83-208-1944-1.
Zobacz w Google Scholar

Kożuch A., Brzozowska K., Współczesne problemy zarządzania finansami, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Instytut Spraw Publicznych, Kraków 2006. ISBN 83-923509-1-X.
Zobacz w Google Scholar

Postuła M., Doskonalenie i rozwój budżetu zadaniowego w Polsce jako narzędzia efektywnego zarządzania finansami publicznymi. W: S. Owsiak (red.), Nowe zarządzanie finansami publicznymi w warunkach kryzysu, PWE, Warszawa 2011. ISBN 978-83-208-1944-1.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, Dz.U. z 2010 r., nr 38, poz. 207 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, Dz.U. z 2010 r., nr 128, poz. 861.
Zobacz w Google Scholar

Sawicki K., Analiza kosztów firmy, PWE, Warszawa 2000. ISBN 83-208-1304-2.
Zobacz w Google Scholar

Swianiewicz P., Finanse samorządowe: koncepcje, realizacja, polityki lokalne, Municipium, Warszawa 2011. ISBN 978-83-61980-21-6.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, Dz.U. z 2099 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 1994 r., nr 121, poz. 591 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne