Przestrzenne zróżnicowanie struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym
Okładka tom 20
PDF

Słowa kluczowe

struktura agrarna województw
klasyfikacja rozmyta
dynamika zmian

Jak cytować

BożekJ., & BogoczD. (2012). Przestrzenne zróżnicowanie struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 20(1), 21-38. https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.2138

Abstrakt

Celem pracy jest ocena zróżnicowania struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym w latach 1996–2008. Obliczenia przeprowadzono na podstawie danych statystycznych GUS – liczby i powierzchni gospodarstw rolnych według grup obszarowych dla poszczególnych województw. Korzystając z metody klasyfikacji rozmytej, dokonano grupowania województw pod względem podobieństwa struktury agrarnej dla danych z lat: 1996, 2002, 2008. W wyniku grupowania dla każdego roku otrzymano cztery grupy o takim samym składzie. Grupę I tworzą województwa: małopolskie, śląskie i podkarpackie. Występuje tu największe rozdrobnienie struktury agrarnej. W 2008 roku w województwach tej grupy średnio 82,7% gospodarstw ma powierzchnię 1–5 ha, 14,4% to gospodarstwa o powierzchni 5–10 ha. Pozostałe gospodarstwa stanowią znikomy odsetek: 10–20 ha – 3,3%, 20–50 ha – 1,1%, powyżej 50 ha – 0,3%. Do grupy II należą województwa: łódzkie, mazowieckie i lubelskie, gdzie wskaźniki struktury kształtują się odpowiednio na poziomie: 51,5%, 29,2%, 14%, 4,2% i 0,5%. Najmniej rozdrobniona struktura występuje w województwach grupy III: podlaskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i wielkopolskim. Średni rozkład struktury jest tu najbardziej równomierny: 35,5%, 23%, 25,2%, 13,3% i 3,1%. Grupę IV tworzą województwa: lubuskie, dolnośląskie i opolskie. Średnie wskaźniki struktury przyjmują odpowiednio wartości: 57%, 19,9%,
12,5%, 7,3% i 3,2%.
Przeprowadzona analiza dynamiki wykazała, że badana struktura zmienia się w tym samym kierunku i tempie w województwach należących do tej samej grupy typologicznej. Dotyczy to zarówno zmian wskaźników struktury, jak i dynamiki liczebności klas obszarowych

https://doi.org/10.25944/znmwse.2012.01.2138
PDF

Bibliografia

Bogocz D., Bożek J., Kukuła K., Strojny J., Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2010. ISBN 978-83-01-15950-4.
Zobacz w Google Scholar

Bożek J., Dynamika i perspektywy przyrostu liczby dużych gospodarstw rolnych w Polsce, „Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu” 2009, t. 11, z. 1, s. 43-47.
Zobacz w Google Scholar

Dzun W., Gospodarstwa rolne w procesie transformacji systemowej (1990-2002), „Wieś i Rolnictwo” 2004, nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Jajuga K., Zbiory rozmyte w zagadnieniu klasyfikacji, „Przegląd Statystyczny” 1984, z. 3/4, s. 237-290.
Zobacz w Google Scholar

Mieszczankowski M., Rolnictwo II Rzeczypospolitej, Książka i Wiedza, Warszawa 1983.
Zobacz w Google Scholar

Nietupski T., Zmiany w strukturze obszarowej gospodarstw wobec wejścia Polski do Unii Europejskiej. W: E. Otoliński (red.), Przemiany w organizacji gospodarstw - nowe wyzwania w aspekcie integracji Polski z Unią Europejską, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej im. H. Kołłątaja w Krakowie, Kraków 1998, z. 55, s. 51-64.
Zobacz w Google Scholar

Sikorska A., Przemiany w strukturze agrarnej gospodarstw chłopskich, IERiG-PIB, Warszawa 2006.
Zobacz w Google Scholar

Wawrzyniak B., Kierunki ewolucji struktury agrarnej w Polsce w świetle spisów rolnych z 1996 i 2002 r., „Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia” 2004, nr 3(1), s. 125-134.
Zobacz w Google Scholar

Woś A., Przekształcenia strukturalne rolnictwa w dobie integracji europejskiej, „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” 2003, nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Zadeh L.A., Fuzzy Sets, „Information and Control” 1965, no. 8, s. 338-353.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne