Budowa krajowego i regionalnych systemów innowacji
Okładka tom 12
PDF

Słowa kluczowe

innowacje
Krajowy System Innowacji
regionalny system innowacji
Centrum Transferu Technologii
inkubatory technologiczne
akademickie inkubatory przedsiębiorczości
parki technologiczne

Jak cytować

PanekR. (2009). Budowa krajowego i regionalnych systemów innowacji. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 12(1), 113-134. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.113134

Abstrakt

W artykule przedstawiono budowę Krajowego i Regionalnych Systemów Innowacji, zakres ich działania oraz kompetencji. Zaprezentowano charakterystykę Centrów Transferu Technologii, ich podstawowe cele działania, genezę powstania oraz najważniejsze plany rozwojowe. Zaprezentowano Inkubatory Technologiczne i Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, ich ofertę oraz strukturę przedsiębiorstw w inkubatorach. Omówiono zasoby Parków Technologicznych, strukturę ich lokatorów oraz bariery i szansę ich rozwoju.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.113134
PDF

Bibliografia

Dzierżanowski M. i in. 2005. Analiza stanu i kierunku rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce. Warszawa: PARP. ISBN 83-60009-06-6.
Zobacz w Google Scholar

Guliński J., Zasiadły K. 2005a. Przedsiębiorczość akademicka w Polsce - stan obecny. W: Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka - światowe doświadczenia. Pod red. Guliński J., Zasiadły K. Warszawa: PARP. ISBN 83-60009-12-0.
Zobacz w Google Scholar

Guliński J., Zasiadły K. 2005b. Innowacyjna przedsiębiorczość akademicka. Przewodnik po doświadczeniach międzynarodowych. Warszawa: PARP.
Zobacz w Google Scholar

Markowski T. 2000. Regionalne systemy innowacji w aspekcie strategii rozwoju regionalnego Polski 2000-2006, W: Narodowa Strategia Rozwoju. Pod red. J. Szlachty. Warszawa: Biuletyn KPZK PAN nr 191/2000.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak K.B. 1995. Parki technologiczne. Instytucjonalne wspieranie przedsiębiorczości, procesów innowacyjnych i rozwoju regionalnego. Łódź: Fundacja Inkubator.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak K.B. 2001. Uczelniany inkubator przedsiębiorczości. W: Edukacja dla rozwoju innowacyjnego w Polsce. Pod red. Szabłowski J. Warszawa-Białystok: KRUN.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak K.B. 2005a. Innowacje i transport technologii. Słownik pojęć. Warszawa: PARP. ISBN 83-60009-18-X.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak K.B. 2005b. Pojęcie i rola ośrodków innowacji w gospodarce narodowej. W: Ośrodki innowacji w Polsce. Analiza krajowych instytucji wspierających innowacyjność i transfer technologii. Pod red. Głodek P. Poznań-Warszawa: PARP. ISBN 83-60000-16-3.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak K.B., Guliński J. 2004. Parki technologiczne. W: Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości. Pod red. Matusiak K.B. Łódź-Poznań: SOOIPP - Raport 2004.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak K.B., Matusiak M. 2005. Potencjał i zasoby parków technologicznych. W: Ośrodki innowacji w Polsce. Analiza krajowych instytucji wspierających innowacyjność i transfer technologii. Pod red. Głodek P. Poznań-Warszawa: PARP. ISBN 83-60000-16-3.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak K.B., Matusiak M., Głodek P. 2005. Potencjał i kierunki rozwoju centrów transferu technologii. W: Ośrodki innowacji w Polsce. Analiza krajowych instytucji wspierających innowacyjność i transfer technologii. Pod red. Głodek P. Poznań-Warszawa: PARP. ISBN 83-60000-16-3.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak K.B., Nowakowska A., Zasiadły K. 2005. Budowa krajowego i regionalnych systemów innowacji. W: Ośrodki innowacji w Polsce. Analiza krajowych instytucji wspierających innowacyjność i transfer technologii. Pod red. Głodek P. Poznań-Warszawa: PARP. ISBN 83-60000-16-3.
Zobacz w Google Scholar

Matusiak K.B., Zasiadły K. 2005. Rozwój inkubatorów technologicznych. W: Ośrodki innowacji w Polsce. Analiza krajowych instytucji wspierających innowacyjność i transfer technologii. Pod red. Głodek P. Poznań-Warszawa: PARP. ISBN 83-60000-16-3.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne