Klauzule abuzywne w obrocie nieruchomościami
Okładka tom 12
PDF

Słowa kluczowe

obrót nieruchomościami
prawo cywilne
umowy w handlu nieruchomościami

Jak cytować

ChochowskiK. (2009). Klauzule abuzywne w obrocie nieruchomościami. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 12(1), 23-33. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.2333

Abstrakt

Niniejszy artykuł prezentuje rozważania w przedmiocie stosowania przez deweloperów klauzul niedozwolonych. Stanowi próbę określenia istoty klauzul niedozwolonych oraz wskazania tych z nich, które są najczęściej stosowane przez przedsiębiorców na rynku nieruchomości. Przedstawia również zagadnienie kontroli niedozwolonych klauzul stosowanych przez deweloperów na rynku nieruchomości i sposoby przeciwdziałania im. Artykuł ten poddaje ponadto analizie kompetencje Prezesa UOKiK w przedmiocie zwalczania klauzul abuzywnych, które przyznane mu zostały na mocy nowo uchwalonej ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.01.2333
PDF

Bibliografia

Bieniek G. (red.) 2001. Komentarz do Kodeksu Cywilnego. Księga trzecia: zobowiązania. T. 1. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze. ISBN 83-88296-61-2.
Zobacz w Google Scholar

Cieślak S. 2004. Praktyka organizowania administracji publicznej. Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-481-X.
Zobacz w Google Scholar

Duniewska Z. i in. 2002. Prawo administracyjne – pojęcia, instytucje, zasady w teorii i orzecznictwie, Warszawa: Difin. ISBN 83-7251-288-4.
Zobacz w Google Scholar

Dyrektywa Rady 93/13/EWG z dnia 5 kwietnia 1993 r. w sprawie nieuczciwych klauzul umownych w umowach zawieranych z konsumentami. Dz. Urz. WE seria L 1993 r. Nr 95.
Zobacz w Google Scholar

Jagielska M. 2000. Umowy zawierane poza lokalem przedsiębiorstwa i na odległość. „Monitor Prawniczy” nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Kohutek E. 2000. Kontrola treści ogólnych warunków umów bankowych na tle nowelizacji kodeksu cywilnego w dziedzinie ochrony konsumenta. „Prawo Bankowe” nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Lemkowski M. 2002. Materialna ochrona konsumenta. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Łętowska E. 2000. Ustawa o ochronie niektórych praw konsumenta. Komentarz. Warszawa: Wyd. C.H. Beck. ISBN 83-7110-747-1.
Zobacz w Google Scholar

Łętowska E. 2001. Glosa do wyroku SN z dnia 5 kwietnia 2000 r., I CKN 621/98. OSP 2001, nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Olszewski J. 2004. Nadzór nad koncentracją przedsiębiorców jako forma prewencyjnej ochrony konkurencji. Rzeszów: Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego. ISBN 83-7338-073-6.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowska E. 2000. Ochrona konsumenta usług bankowych przed nieuczciwymi klauzulami w świetle ostatniej nowelizacji kodeksu cywilnego. „Prawo Bankowe” nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowska E. 2002. Niedozwolone klauzule umowne w bankowym obrocie konsumenckim. „Prawo Bankowe” nr 7–8.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowska E. 2003. Ochrona praw klienta w sferze bankowości detalicznej (regulacje prokonsumenckie). „Prawo Bankowe” nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Szreniawski J., Stelmasiak J. 2002. Zagadnienia ogólne aparatu administracyjnego. W: Prawo administracyjne ustrojowe. Podmioty administracji publicznej. Pod red. J. Stelmasiaka, J. Szreniawskiego. Bydgoszcz-Lublin: Oficyna Wydawnicza Branta. ISBN 83-89073-11-0.
Zobacz w Google Scholar

Świstak A. 2003. Abstrakcyjna kontrola wzorców umownych w praktyce. „Państwo i Prawo” nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Ura El., Ura Ed. 2006. Prawo administracyjne. Wyd. 6. Warszawa: Wyd. Prawnicze LexisNexis. ISBN 83-7334-549-3.
Zobacz w Google Scholar

Wierzbowski M. (red.). 2000. Prawo administracyjne. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN. ISBN 83-87558-64-8.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne