Analiza dochodów ludności rolniczej i nierolniczej w Polsce w latach 2000-2007
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

dochody
ludność rolnicza
ludność nierolnicza
budżety gospodarstw domowych

Jak cytować

Adamowski Z. (2009). Analiza dochodów ludności rolniczej i nierolniczej w Polsce w latach 2000-2007. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 65-75. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.6575

Abstrakt

Badania budżetów domowych na podstawie danych GUS, potwierdzają ogólne tendencje zachodzące w gospodarce, obserwowane w oparciu o dane makroekonomiczne. W latach 2000-2003 dochody ludności rolniczej w Polsce spadły o ok. 1,5-2,0%, podczas gdy w sferze pozarolniczej wzrosły o ok. 8,1%. Zmieniała się struktura dochodów. Udział dochodów dodatkowych, wspierających budżet gospodarstw pracowników, spadł z 19,6% w roku 2000 do 17,7% w roku 2007. W gospodarstwach domowych rolników miała miejsce tendencja odwrotna. Dochody dodatkowe wzrosły z 20,8 do 22,5% ogółu dochodów. W latach 2000-2007 dochody realne rolników wzrosły o 60%, emerytów i rencistów o 17%, a pracowników o niecałe 12%. Szybszy wzrost dochodów w rolnictwie, w porównaniu z resztą gospodarki, spowodował zmniejszenie rozpiętości dochodowych ludności między strefą rolniczą a pozarolniczą. O ile dochody rolników w roku 2000 były niższe od dochodów pracowników o 30,6%, o tyle w roku 2007 wskaźnik ten spadł do poziomu 7,4%. Trudno dziś orzec, czy zmniejszanie rozpiętości dochodowych jest trwałą tendencją w gospodarce polskiej. Postępujący proces recesji, jak się wydaje, może tę tendencję odwrócić.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.6575
PDF

Bibliografia

Adamowski Z. 1988. Przeobrażenia techniczno-produkcyjne w indywidualnej gospodarce chłopskiej i ich społeczno-ekonomiczne aspekty. W: Gospodarka rodzinna w rolnictwie, s. 87-134. Warszawa: PWRiL. ISBN 83-09-01363-9.
Zobacz w Google Scholar

Adamowski Z. 1996. Poziom i dynamika dochodów ludności rolniczej i nierolniczej w latach 1988-1995 w świetle budżetów domowych GUS. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 6, s. 3-16.
Zobacz w Google Scholar

Adamowski Z. 1996a. Sytuacja dochodowa rolników polskich w latach 1988-1995 w świetle danych makroekonomicznych GUS. "Zagadnienia Ekonomiki Rolnej" nr 4-5.
Zobacz w Google Scholar

GUS. 2003. Budżety gospodarstw domowych w 2002 roku. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISSN 0208-9793.
Zobacz w Google Scholar

GUS. 2007. Rocznik Statystyczny. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISSN 1506-0632.
Zobacz w Google Scholar

GUS. 2008. Budżety gospodarstw domowych w 2007 roku. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych. ISSN 1896-4567.
Zobacz w Google Scholar

Kordos J. 2008. Rozwój badań reprezentacyjnych w Polsce. "Wiadomości Statystyczne" nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Radzikiewicz M. 2008. Nierówności dochodowe gospodarstw domowych. "Wiadomości Statystyczne" nr 10.
Zobacz w Google Scholar

Saczewska-Piotrowska A. 2006. Nierówności dochodowe gospodarstw domowych. "Wiadomości Statystyczne" nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Zienkowski L., Żółkiewski Z. 2006. Zróżnicowanie dochodów i sfera ubóstwa. "Wiadomości Statystyczne" nr 11.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne