Europejska integracja monetarna a przystąpienie Polski do strefy euro
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

strefa euro
korzyści i koszty

Jak cytować

Maciaszczyk E. (2009). Europejska integracja monetarna a przystąpienie Polski do strefy euro. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 193-209. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.193209

Abstrakt

W artykule przedstawiono etapy tworzenia jednowalutowego obszaru euro w Europie. Kraje tworzące strefę euro spełniły określone w Traktacie z Maastricht kryteria ekonomiczne. Posługiwanie się tą samą walutą wymaga również odpowiednich dostosowań prawnych oraz instytucjonalnych. Jednolity pieniądz oznacza prowadzenie wspólnej polityki monetarnej. W tym celu utworzono Europejski Bank Centralny odpowiedzialny za stabilizację wartości pieniądza na terenie strefy euro. Artykuł charakteryzuje efekty wynikające z utworzenia obszaru euro. Polska od wielu lat konsekwentnie realizuje proces dostosowania gospodarki pozwalający na wejście do mechanizmu ERM II i w perspektywie zastąpienie złotego przez euro.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.193209
PDF

Bibliografia

Bernhard T. 2006. Postępy nowych członków Unii Europejskiej w realizowaniu kryteriów konwergencji gospodarczej. „Bank i Kredyt” nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Bilski J. 2006. Międzynarodowy system walutowy. Kierunki ewolucji. Warszawa: PWE. ISBN 83-208-1617-3.
Zobacz w Google Scholar

Biuletyn [2008] Miesięczny 10. rocznica EBC. Europejski Bank Centralny.
Zobacz w Google Scholar

Ciszak T., Górska A., Jakubiec S., Siemaszko M. 2008. Pierwsze doświadczenia Słowenii związane z zamianą dolara na euro. „Materiały i Studia” nr 224.
Zobacz w Google Scholar

Dębski W. 2005. Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki. Wyd. 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14427-0.
Zobacz w Google Scholar

Jurek M. 2007. Dostosowanie polskiego systemu kursowego do zasad mechanizmu kursowego ERMII. „Bank i Kredyt” nr 5.
Zobacz w Google Scholar

Kaźmierczak A. 2008. Polityka pieniężna w gospodarce otwartej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-15496-7.
Zobacz w Google Scholar

Koronowski A. 2002. Kształtowanie polskiej polityki kursowej na drodze do UGW. „Bank i Kredyt” nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Latoszek E. 2008. Etapy integracji walutowej w Unii Europejskiej. „Bank i Kredyt” nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Lutowski K. 2003. O sposobie integracji Polski z obszarem euro. Niektóre dyskusyjne punkty Strategii polityki pieniężnej po 2003 roku. „Bank i Kredyt” nr 7.
Zobacz w Google Scholar

Musielak-Linkowska M. 2008. Strategie polityki pieniężnej. W: W. Przybylska-Kapuścińska (red.). Współczesna polityka pieniężna. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-945-0.
Zobacz w Google Scholar

Niewiadowski A. 2009. Euro opanowało Słowację, „Rzeczpospolita” z dnia 2 stycznia.
Zobacz w Google Scholar

Okuniewski M. 2006. Europejska Unia Gospodarcza i Walutowa (UGiW). W: E. Pietrzak, M. Malkiewicz. Finanse, bankowość i rynki finansowe. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 83-7326-392-6.
Zobacz w Google Scholar

Oręziak L. 2000. Aktualne i przyszłe kierunki rozwoju obszaru euro. „Bank i Kredyt” nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Oręziak L. 2004. Euro nowy pieniądz. Wyd. 2. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13942-0.
Zobacz w Google Scholar

Oręziak L. 2005. Dolar i euro jako waluty międzynarodowe. „Bank i Kredyt” nr 3.
Zobacz w Google Scholar

Raport [2004] na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro. Warszawa: NBP.
Zobacz w Google Scholar

Raport [2007] o konwergencji. Europejski Bank Centralny.
Zobacz w Google Scholar

Raport [2008] o konwergencji. Europejski Bank Centralny.
Zobacz w Google Scholar

Raport [2009] na temat pełnego uczestnictwa Rzeczypospolitej Polskiej w trzecim etapie Unii Gospodarczej i Walutowej. Warszawa: NBP.
Zobacz w Google Scholar

Sarnowski J. 2008. Polityka pieniężna w Unii Europejskiej. W: A. Dmowski, J. Sarnowski, D. Prokopowicz (red.). Finanse i bankowość. Teoria i praktyka. Warszawa: Difin. ISBN 978-83-7251-953-5.
Zobacz w Google Scholar

Sokołowska A. 2005. Przystąpienie do Unii Gospodarczej i Walutowej a wzrost gospodarczy. „Bank i Kredyt” nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie [2001] z wykonania założeń polityki pieniężnej w roku 2000. 2001. Warszawa: Rada Polityki Pieniężnej NBP.
Zobacz w Google Scholar

Sprawozdanie [2008] z wykonania założeń polityki pieniężnej na rok 2007. Warszawa: Rada Polityki Pieniężnej NBP.
Zobacz w Google Scholar

Średniookresowa [1998] strategia polityki pieniężnej na lata 1999-2003. Warszawa: Rada Polityki Pieniężnej.
Zobacz w Google Scholar

Wierzba R. 2006. Europejski Bank Centralny. „Bank i Kredyt” nr 7.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne