Konkurencyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

konkurencyjność
wiedza
kapitał ludzki
region
gospodarka oparta nawiedzy

Jak cytować

FigurskaI., & Wiśniewski E. (2009). Konkurencyjność regionów w gospodarce opartej na wiedzy . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 125-136. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.125136

Abstrakt

Celem niniejszego referatu jest przybliżenie zagadnień związanych z konkurencyjnością regionów, które stanowią bardzo ciekawy przedmiot badań, w gospodarce opartej na wiedzy, która jest wyzwaniem XXI wieku dla wszystkich gospodarek na wszystkich szczeblach. W referacie zdefiniowano pojęcia regionu i konkurencyjności regionu, a także omówiono czynniki decydujące o konkurencyjności regionów. Scharakteryzowano także gospodarkę opartą na wiedzy i czynniki ją opisujące oraz omówiono wpływ GOW na konkurencyjność regionów i wskazano działania, które ten wpływ mogą zwiększyć. Podjęto się także próby odpowiedzi na pytanie, czy zarządzanie wiedzą w regionie jest możliwe. W końcowej części zawarto wnioski płynące z rozważań teoretycznych.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.125136
PDF

Bibliografia

Bolonek R. 2006. Konkurencyjność regionów na tle relacji między konkurencją a konkurencyjnością. Zeszyt Naukowy nr 707. Kraków: Wydawnictwo AE. ISSN 0208-7944.
Zobacz w Google Scholar

Chądzyński J., Nowakowska A., Przygodzki Z. 2007. Region i jego rozwój w warunkach globalizacji. Warszawa: Wydawnictwa Fachowe CeDeWu. ISBN 978-83-60089-71-2.
Zobacz w Google Scholar

Chojnicki Z., Czyż T. 2006. Aspekty regionalne gospodarki opartej na wiedzy w Polsce. Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe. ISBN 83-60247-59-5.
Zobacz w Google Scholar

Domański R. 2007. Gospodarka przestrzenna. Podstawy teoretyczne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 978-83-01-14800-3.
Zobacz w Google Scholar

Domański S. 1993. Kapitał ludzki i wzrost gospodarczy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-09585-7.
Zobacz w Google Scholar

Figurska I. 2007. Wybrane problemy rozwoju regionalnego w aspekcie budowy gospodarki opartej na wiedzy. W: E. Janowicz (red.). Teoretyczne i praktyczne aspekty rozwoju regionalnego. Słupsk: Wydawnictwo WHSZ. ISBN 978-83-88473-25-8.
Zobacz w Google Scholar

Figurska I., Wiśniewski E. 2008. Wybrane problemy konkurencyjności regionów na przykładzie Pomorza Środkowego. Słupsk: Wydawnictwo WHSZ. ISBN 978-83-88473-36-4.
Zobacz w Google Scholar

Figurska I. 2009. Knowledge Management Obstacles in Theory and Practice. W: M. Blaskova (red.). Manazment lud-skeho potencialu v podniku. Żylina: Vydavatelstvo univerzita v Żylinie. ISBN 978-80554-0013-6.
Zobacz w Google Scholar

Kabaj M. 1997. Strategie i programy przeciwdziałania bezrobociu. Studium porównawcze. Warszawa: Wydawnictwo Scholar.
Zobacz w Google Scholar

Karwińska A. 2006. Działania na rzecz zmniejszania nierówności szans rozwojowych społeczności lokalnych w Polsce. W: M. G. Woźniak (red.). Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Regionalizacja i globalizacja. Część 2. Rzeszów: Wydawnictwo UR. ISBN 83-60545-09-X.
Zobacz w Google Scholar

Klamut M. (red.). 1999. Konkurencyjność regionów. Wrocław: Wydawnictwo AE im. O. Lange. ISBN 83-7011-360-5.
Zobacz w Google Scholar

Klasik A. 2006. Przedsiębiorczość i konkurencyjność a rozwój regionalny. Podstawy teoretyczne i metodologiczne. W: A. Klasik (red.). Przedsiębiorcze i konkurencyjne regiony w perspektywie spójności przestrzeni europejskich. Katowice: Wydawnictwo AE. ISBN 83-7246-995-4.
Zobacz w Google Scholar

Kosiedowski W. 2006. Konkurencyjność regionów Europy Środkowo-Wschodniej w procesie integracji z Unią Europejską. W: M. Runiewicz (red.). Konkurencyjność regionów. Rola technologii informacyjno-telekomunikacyjnych. Warszawa: Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego. ISBN 83-89437-61-9.
Zobacz w Google Scholar

Kuciński K. 1990. Podstawy teorii regionu ekonomicznego. Warszawa. PWN. ISBN 83-01-09585-7.
Zobacz w Google Scholar

Maik W. 1995. Nowe ujęcia kwestii lokalnej w teorii społecznej i praktyce planistycznej. W: W. Kosiedowski (red.). Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian. Toruń: Wydawnictwo UMK. ISBN 83-231-0672-X.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzak J. 1995. Paradygmat rozwoju terytorialnego. W: W. Kosiedowski (red.). Gospodarka przestrzenna i regionalna w trakcie przemian. Toruń: Wydawnictwo UMK. ISBN 83-231-0672-X.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzyk I. 2000. Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony iv państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13240-X.
Zobacz w Google Scholar

Probst G., Raub S., Romhardt K., 2002. Zarządzanie wiedzą w organizacji. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 83-88597-77-9.
Zobacz w Google Scholar

Program [2006] Operacyjny Kapitał Ludzki. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Warszawa: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.
Zobacz w Google Scholar

Zioło Z. 2002. Konkurencyjność miast w układach przestrzennych. W: E. Wiśniewski (red.). Mezoekonomia miasta. Kołobrzeg: Wydawnictwo Feniks. ISSN 1507-8299.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne