Polityka rozwoju regionalnego w Małopolsce w latach 2000-2007
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

region
Małopolska
rozwój gospodarczy
strategia
PKB
nakłady inwestycyjne
środki trwałe

Jak cytować

SiekierskiJ. (2009). Polityka rozwoju regionalnego w Małopolsce w latach 2000-2007 . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 99-123. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.99123

Abstrakt

W prezentowanym opracowaniu omówiono niektóre ważniejsze kwestie teoretyczne regionalnego rozwoju gospodarczego. Aplikacyjne kwestie wynikające z polityki rozwoju regionalnego w Małopolsce dotyczyły programowania, planowania, projektowania oraz finansowania przemian w warunkach integracji Polski z Unią Europejską. W dalszej części artykułu w świetle obowiązujących w realizacji polityki regionalnej dokumentów, przeprowadzono analizę takich wielkości, jak Produkt Krajowy Brutto, Nakłady inwestycyjne, rodzaj obiektów oraz wartość brutto środków trwałych w ujęciach sekcji i sektorowym w latach 2000-2007. W końcowej części niniejszej pracy przedstawiono wnioski w zakresie osiągniętych rezultatów Małopolski w rozwoju gospodarczym.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.99123
PDF

Bibliografia

Basiński 2007. Koncepcje rozwoju struktury przestrzennej w Polsce. Polaryzacja czy równoważenie. „Przegląd Geograficzny” nr 79/1.
Zobacz w Google Scholar

Blaug M. 1994. Teoria ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-10542-9.
Zobacz w Google Scholar

Broll R. 2006. Czynniki rozwoju regionalnego. Wrocław: Akademia Ekonomiczna.
Zobacz w Google Scholar

Heller J. 2000. Metody regionalnego i lokalnego kształtowania obszarów wiejskich. „Zagadnienia Ekonomiki Rolnej” nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Kosiedowski W. 2005. Samorząd terytorialny w procesie rozwoju regionalnego i lokalnego. Toruń: TNOiK Dom Organizatora. ISBN 83-7285-240-5.
Zobacz w Google Scholar

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 [MRPO]. 2007. Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego.
Zobacz w Google Scholar

Nasiłowski M. 2005. System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii. Warszawa: Wyd. Key Text. ISBN 83-87251-78-X.
Zobacz w Google Scholar

Pietrzyk I. 2001. Polityka regionalna Unii Europejskiej i regiony w państwach członkowskich. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13240-X.
Zobacz w Google Scholar

Rocznik Statystyczny Województwa Małopolskiego. 2008. Kraków: Urząd Statystyczny. ISSN 1640-002X.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski J. 2002. Rolnictwo i wieś polska wobec współczesnych wyzwań rozwojowych i integracyjnych. Tarnów: Wydawnictwo MWSE. ISBN 83-917312-0-0.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski J. 2004. Nowe aspekty planowania polityki przestrzenno-regionalnej. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
Zobacz w Google Scholar

Siekierski J. 2008. Ład przestrzenny i lokalizacji teorii ekonomii a konkurencyjność regionów. Roczniki Naukowe. T. 10, z. 2. Warszawa - Lublin: Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu.
Zobacz w Google Scholar

Strategia rozwoju Województwa Małopolskiego na lata 2007-2013. 2006 Kraków: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego. ISBN 83-923833-0-3.
Zobacz w Google Scholar

Waldziński D. 2005. Polityka regionalna w Polsce w procesie przemian kulturowo-cywilizacyjnych. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski. ISBN 83-72990-386-6.
Zobacz w Google Scholar

Wielka Encyklopedia Narodowa. 2004. T. 21, hasło: polityka gospodarcza. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-14115-8.
Zobacz w Google Scholar

Województwo Małopolskie, Podregiony. Powiaty. Gminy. 2008. Kraków: Urząd Statystyczny. ISSN 1732-6923.
Zobacz w Google Scholar

Zalewski A. (red.). 2005. Nowe zarządzanie publiczne w polskim samorządzie terytorialnym. Warszawa: Wyd. SGH. ISBN 83-7378-129-3.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne