Rola państwa i prawa w kształtowaniu ładu gospodarczego w krajowym i zagranicznym obrocie gospodarczym
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

polityka gospodarcza państwa
publiczne prawo gospodarcze
działalność gospodarcza

Jak cytować

KaczorekA. (2009). Rola państwa i prawa w kształtowaniu ładu gospodarczego w krajowym i zagranicznym obrocie gospodarczym . Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 23-33. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.2333

Abstrakt

W artykule dokonano analizy ram prawnych prowadzenia działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych w kontekście ukształtowanego przez państwo ładu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem norm publicznego prawa gospodarczego. Ze względu na zakres problematyki oraz charakter opracowania przedstawione rozważania ograniczono do zagadnień podstawowych związanych z podejmowaniem i wykonywaniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców zagranicznych na obszarze państwa polskiego. Stwierdzono, że w dobie gospodarki rynkowej, postępujących procesów globalizacji, koncentracji kapitału oraz silnej konkurencji względy ekonomiczne obligują przedsiębiorców do poszerzania obszaru prowadzenia działalności gospodarczej. Podjęto także próbę wykazania, iż napływający do Polski kapitał zagraniczny wpływa na innowacyjność gospodarki polskiej oraz przedsiębiorstw krajowych z uwagi chociażby na fakt transferu nowoczesnej technologii, wiedzy, nowych rozwiązań strukturalno-organizacyjnych, dokonującej się wymiany handlowej, a także migracji kadry zarządzającej. W podsumowaniu stwierdzono, iż działaniu temu sprzyjać powinny jasne, spójne i stabilne przepisy prawa gospodarczego, handlowego, podatkowego oraz odpowiednio kreowana przez państwo polityka gospodarcza.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.2333
PDF

Bibliografia

Atuahene-Gima K. 1995. An exploratory analysis of the impact of market orientation on new product performance: a contingency approach. „Journal of Product Innovation Management” nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Banasiński C. 1998. Reglamentacja podejmowania działalności gospodarczej. W: Prawo gospodarcze: zagadnienia administracyjnoprawne. Pod red. M. Wierzbowskiego, M. Wyrzykowskiego. Warszawa: Wydawnictwo Prawnicze PWN. ISBN 83-87558-50-8.
Zobacz w Google Scholar

Bieniek-Koronkiewicz E., Sieńczyło-Chlabicz J. 2000. Działalność gospodarcza i przedsiębiorca na gruncie ustawy prawo działalności gospodarczej. „Przegląd Prawa Handlowego” 2000 nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Biernat S. 1994. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej ‒ wolność gospodarcza de lege lata i de lege ferenda. „Przegląd Prawa Handlowego” nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Biernat S., Wasilewski A. 2000. Wolność gospodarcza w Europie. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. ISBN 83-88114-80-8.
Zobacz w Google Scholar

Blaszczak A. 2008. Rola innowacji w procesie wzrostu gospodarczego według J.A. Schumpetera. W: Stachowiak Z. (red.). Przemiany społeczno-ekonomiczne a przedsiębiorczość i innowacyjność przedsiębiorstw w warunkach „nowej gospodarki”. Siedlce: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania. ISBN 978-83-925315-4-8.
Zobacz w Google Scholar

Chakrabarti A.K., Kessler E.H. 1999. Speeding up the pace new produkt development. „Journal of Product Innovation Management” nr 16.
Zobacz w Google Scholar

Ciapała J. 2001. Konstytucyjna zasada wolności działalności gospodarczej. „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Cieśliński A. 2003. Wspólnotowe prawo gospodarcze. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 83-7387-019-9.
Zobacz w Google Scholar

Dauses A.M. 1999. Prawo gospodarcze Unii Europejskiej. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 83-7110-885-0.
Zobacz w Google Scholar

Garlicki L. 1997. Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu. Warszawa: Liber. ISBN 83-7206-122-X.
Zobacz w Google Scholar

Grabowski J. 2001. Rola i funkcja prawa w systemie gospodarki rynkowej. W: Instytucje współczesnego prawa administracyjnego. Kraków: Wydaw. UJ. ISBN 83-233-1492-6.
Zobacz w Google Scholar

Jakubiak M. 2002. Transfer wiedzy i innowacji do Polski. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych i wymiany handlowej. W: Rola inwestycji zagranicznych w gospodarce. „Zeszyły BRE Bank ‒ CASE” nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Kaszubski W., Kołakowski J. 2000, Wolność gospodarcza w świetle Konstytucji RP. „Glosa” nr 6.
Zobacz w Google Scholar

Konstytucja RP [1997] z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U. z 1997 r., nr 78, poz. 483.
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski C. 1995. Wolność gospodarcza w prawie polskim. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 83-208-0990-8.
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski C. 2005. Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej. Warszawa: Lexis-Nexis. ISBN 83-7334-392-X.
Zobacz w Google Scholar

Kosikowski C. 2006. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa: LexisNexis. ISBN 83-7334-596-5.
Zobacz w Google Scholar

Kruczalak K. 1998. Wolność gospodarcza i jej ograniczenia w świetle Konstytucji RP. „Gdańskie Studia Prawnicze” t. III.
Zobacz w Google Scholar

Kruczalak K. 2000. Podstawowe zasady działalności gospodarczej. „Gdańskie Studia Prawnicze” t. VII.
Zobacz w Google Scholar

Kubala W. 2000. Kontrowersyjne zagadnienia reglamentacji działalności gospodarczej. „Monitor Prawniczy” nr 9.
Zobacz w Google Scholar

Kubala W. 2001. Jeszcze o zasadzie swobody działalności gospodarczej. „Przegląd Prawa Handlowego” nr 8.
Zobacz w Google Scholar

Mansfield E. 1968. Industrial Research and Technological Innovation. New York: WW. Norton & Company. ISBN 0393097242.
Zobacz w Google Scholar

Olszewski J. 2005. Wolność gospodarcza w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. „Iuset Administratio” nr 1.
Zobacz w Google Scholar

Pomykalski A. 1984. Informacyjne uwarunkowania międzynarodowego transferu innowacji. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
Zobacz w Google Scholar

Rabska T. 1977. Prawo administracyjne stosunków gospodarczych. Warszawa - Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.
Zobacz w Google Scholar

Rabska T. 2002. Zadania administracji publicznej w działalności gospodarczej (problem zakresu obowiązywania prawa działalności gospodarczej). „Ruch Prawniczy Ekonomiczny i Socjologiczny” nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Rozporządzenie [1927] Prezydenta RP z dnia 7 czerwca 1927 r. o prawie przemysłowym Dz. U. RP z 1927 r., nr 53, poz. 468 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Schumpeter J.A. 1960. Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN.
Zobacz w Google Scholar

Skubisz R. (red.), Skrzydło-Tefalska E. (red.). 2003. Prawo Europejskie. Zarys Wykładu. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 83-227-2142-0.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak K. 2000. Wolność gospodarcza a władza publiczna. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 12.
Zobacz w Google Scholar

Sobczak K. 2004. Działalność gospodarcza. Uregulowania prawne. Warszawa: LexisNexis. ISBN 83-7334-253-2.
Zobacz w Google Scholar

Strzyczkowski K. 1999. Instytucje prawa działalności gospodarczej. Uwagi o projekcie ustawy prawo działalności gospodarczej. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 4.
Zobacz w Google Scholar

Szydło M. 2002. Reglamentacja działalności gospodarczej w prawie farmaceutycznym. „Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego” nr 2.
Zobacz w Google Scholar

Taradejna R., Maj J. 1990. Ustawa o działalności gospodarczej. Komentarz. Warszawa: Wydaw. „Przemiany”. ISBN 83-85210-05-9.
Zobacz w Google Scholar

Umiński S. 2002. Polska jako miejsce podejmowania zagranicznych inwestycji bezpośrednich i transferu technologii. W: Znaczenie zagranicznych inwestycji bezpośrednich dla transferu technologii do Polski. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 83-7326-060-9.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [1988] z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej. Dz. U. z 1988 r., nr 41, poz. 324 z późn. zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [1999] z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej. Dz. U. z 1999 r nr 101, poz. 1178.
Zobacz w Google Scholar

Walaszek-Pyzioł A. 1994. Swoboda działalności gospodarczej. Kraków: „Księgarnia Akademicka”. ISBN 83-86575-05-0.
Zobacz w Google Scholar

Walawski B. 1939. Pozwolenie i koncesje administracyjne w prawie polskim. Wilno.
Zobacz w Google Scholar

Zdyb M. 2001. Działalność gospodarcza i publiczne prawo gospodarcze. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze. ISBN 83-7333-002-X.
Zobacz w Google Scholar

Zdyb M. 2003. Prawo administracyjne ustrojowe i materialne. Podstawy normatywne. Kraków: Kantor Wydawniczy Zakamycze.
Zobacz w Google Scholar

Znamierowski C. 1998. Szkoła prawa. Rozważania o państwie. Warszawa: Instytut Wydawniczy Pax.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne