Zbycie wywłaszczonej nieruchomości
Okładka tom 13 cz. 1
PDF

Słowa kluczowe

własność nieruchomości
wywłaszczenie
użytkowanie wieczyste
czynność prawna rozporządzająca
nieważność czynności prawnych

Jak cytować

AblewiczJ. (2009). Zbycie wywłaszczonej nieruchomości. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 87-95. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.8795

Abstrakt

Praca została poświęcona odpowiedzi na pytanie, czy byli właściciele wywłaszczonych nieruchomości mogą skutecznie podważać czynności prawne rozporządzające dokonane przez Skarb Państwa (odpowiednio jednostki samorządu terytorialnego), w stosunku do tych nieruchomości w sytuacji, gdy cel wywłaszczenia nie został zrealizowany. Podstawą analizy był fikcyjny stan faktyczny, na podstawie którego przybliżono wykładnię przepisów prawa. Szczególny nacisk został położony na omówienie przepisów dotyczących gospodarki nieruchomościami. Na tej podstawie rozważano, czy jeśli w dacie dokonania czynności prawnej (zbycia nieruchomości) istniały przesłanki negatywne jej dokonania, w szczególności zostały spełnione przesłanki zwrotu wywłaszczonej nieruchomości jako zbędnej ze względu na cel wywłaszczenia, to osoby trzecie (byli właściciele nieruchomości) mają skuteczne uprawnienie do żądania zwrotu takich nieruchomości, ewentualnie, czy i jakie roszczenia przysługują takim osobom. Niezrealizowanie celu wywłaszczenia może skutkować zwrotem wywłaszczonej nieruchomości. Natomiast istotne jest, czy Skarb Państwa jest obowiązany informować byłych właścicieli o możliwości zwrotu nieruchomości, a jeśli tak, to jakie są skutki prawne niewykonania tego obowiązku. Przybliżono również kwestię wpływu rozpoczęcia inwestycji, która uzasadniała dokonanie wywłaszczenia na ocenę zasadności żądania jej zwrotu na rzecz byłych właścicieli.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.8795
PDF

Bibliografia

Bieniek G. (red.). 2005. Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Warszawa: Wyd. Prawnicze LexisNexis. ISBN 83-7334-455-1.
Zobacz w Google Scholar

Dmowski S., Rudnicki S. 2003. Komentarz do kodeksu cywilnego. Księga 1. Cz. Ogólna. Warszawa: Wyd. Prawnicze LexisNexis. ISBN 83-7334-197-8.
Zobacz w Google Scholar

Gniewek G. (red.). 2004. Kodeks cywilny. Komentarz. T. 1. Warszawa: C.H. Beck. ISBN 83-7387-396-1.
Zobacz w Google Scholar

Radwański Z. (red.). 2008. Prawo cywilne - część ogólna. System Prawa Prywatnego. T. 2. Warszawa: C.H. Beck; Instytut Nauk Prawnych PAN. ISBN 978-83-7483-426-1.
Zobacz w Google Scholar

Szachułowicz J. (red.). 2003. Gospodarka nieruchomościami. Komentarz. Warszawa: Wyd. Prawnicze LexisNexis. ISBN 83-7334-204-4.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [ 1964] z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Dz.U. z 1964 r. nr 16, poz. 93 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [1982] z 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece. Tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. nr 124, poz. 1361 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa [1997] z 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Dz.U. z 1997 r. nr 115, poz. 741 ze zm.
Zobacz w Google Scholar

Woś T. 2004. Wywłaszczanie i zwrot wywłaszczonych nieruchomości. Warszawa: LexisNexis. ISBN 83-7334-279-6.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne