Dofinansowanie z budżetu produkcji rolnej na Ukrainie
Okładka tom 13 cz. 1
PDF (Русский)

Słowa kluczowe

rolnictwo
produkcja rolna
dotacje budżetowe dla sektora rolnego
finansowanie produkcji rolnej

Jak cytować

ChominP. (2009). Dofinansowanie z budżetu produkcji rolnej na Ukrainie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 13(2), 249-254. https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.249254

Abstrakt

Celem artykułu jest ocena koncepcji dofinansowania z budżetu państwa produkcji rolnej na Ukrainie. Autor polemizuje z opinią, że wzrost dotacji ze środków publicznych dla sektora rolnego spowoduje wyjście z kryzysu i wzrost konkurencyjności ukraińskiej gospodarki rolnej na rynkach oświatowych. W pracy wykazano, że pomimo wyraźnego w ostatnich latach wzrostu państwowych dotacji dla sektora rolnego, produkcja rolna wzrosła jedynie w nieznacznym stopniu. W opinii autora jedynie pozbawienie sektora rolnego wprowadzanych przez państwo mechanizmów regulacyjnych pozwoli na przystosowanie się przedsiębiorstw produkcji rolnej do wyzwań rynku zewnętrznego i wewnętrznego, przyspieszenie przemian strukturalnych, a w konsekwencji wykorzystanie potencjału eksportowego. Wskazano ponadto na istotność działań państwa zmierzających do zabezpieczenia stabilności polityki cenowej poprzez systemowe regulacje makroekonomiczne oraz przedsięwzięcia monetarne, które zabezpieczą stymulację popytu na produkcję rolną. Posługując się wskaźnikami finansowymi pokazano, iż stosowana na Ukrainie koncepcja finansowania produkcji rolnej z budżetu państwa stoi w sprzeczności ze światowym doświadczeniem efektywnego kierowania takich zasobów na rozwój gospodarki rolnej. Taki stan rzeczy, zdaniem autora, odciska piętno polityki socjalistycznej, a podstawowe błędy to brak systematyczności w ukierunkowaniu strumieni pieniężnych z budżetu do przedsiębiorstw rolnych oraz niekonsekwencja w działaniach naprawczych.

 

https://doi.org/10.25944/znmwse.2009.02.249254
PDF (Русский)

Bibliografia

Бородина О. М., Могильный О. М. 2007. Корректирование политики государственной поддержки сельского хозяйства Украины. „Экономика АПК” № 5, c. 55-61.
Zobacz w Google Scholar

История экономических учений: 2004. Учебник. За редакцией В. Д. Базилевича. К.: Знание.
Zobacz w Google Scholar

Лузан Ю. Я. 2007. Финансовое состояние агропромышленного производства в Украине и пути его усовершенствования. „Экономика АПК” № 5, c. 14-18.
Zobacz w Google Scholar

Лукинов И. И. 1997. Воспроизводство и цены. М.: Экономика.
Zobacz w Google Scholar

Пасхавер Б. Й. 2007. Ценообразование в финансовой системе продовольственного рынка. „Экономика АПК” № 5, c. 29-33.
Zobacz w Google Scholar

Супиханов Б.К. 2007. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственногопроизводства в условиях подготовки вступления к СОТ. „Экономика АПК” №5, c. 44-49.
Zobacz w Google Scholar

Ткаченко O.M. и др. 2004. Феномен Украины: реформы 1991–2004.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne