Migracje ekonomiczne do Polski w latach 2008–2018
Okładka tom 43
PDF (English)

Słowa kluczowe

imigrant
migrant ekonomiczny
zezwolenie na pracę
rynek pracy

Jak cytować

SternińskiR. (2019). Migracje ekonomiczne do Polski w latach 2008–2018. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 43(3), 59-71. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.5971

Abstrakt

Artykuł przedstawia dane na temat strumienia migracji ekonomicznych do Polski w latach 2008–2018. W pierwszej części zaprezentowano migracje ekonomiczne w ujęciu teoretycznym, wyjaśniając pojęcie i prezentując definicje. Następnie przedstawiono uwarunkowania instytucjonalno-prawne migracji zarobkowych do Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dopuszczających do polskiego rynku pracy: zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W dalszej części zaprezentowano dane dotyczące liczby wydanych oświadczeń i zezwoleń na pracę, świadczących o potencjalnej liczbie migrantów ekonomicznych. Przedstawiono również dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Dokonano analizy i oceny danych. Artykuł zakończono podsumowaniem.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.5971
PDF (English)

Bibliografia

Adamowicz, R., Nasiński, P. (2019). Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych.
Zobacz w Google Scholar

Bogue, D. J. (1959). Internal Migration. In: Ph. M. Hauser, O. D. Duncan (eds.). The Study of Population (pp. 486–509). Chicago: University of Chicago Press.
Zobacz w Google Scholar

Borjas, G. J. (1989). Economic theory and international migration. International Migration Review, 23 (3), 457–485.
Zobacz w Google Scholar

Eisenstadt, S. N. (1953). Analysis of patterns of immigration and absorption of immigrants. Population Studies, 7 (2), 167–180.
Zobacz w Google Scholar

Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2003). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Warszawa: ISS UW.
Zobacz w Google Scholar

Górny, A., Kaczmarczyk, P., Szulecka, M., Bitner, M., Okólski, M., Siedlecka, U., Stefańczyk, A. (2018). Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców. Warszawa: WiseEuropa; Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Badań nad Migracjami.
Zobacz w Google Scholar

Halfacree, K. (2004). A utopian imagination in migration’s terra incognita? Acknowledging the non‐economic worlds of migration decision‐making. Population, Space and Place, 10 (3), 239–253.
Zobacz w Google Scholar

Hicks, J. (1963). The theory of wages. London: Macmillan & Co.
Zobacz w Google Scholar

Jończy, R. (2010). Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej: wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne. Opole and Wrocław: Wydawnictwo Instytut Śląski; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. ISBN 9788362105304.
Zobacz w Google Scholar

Kawczyńska-Butrym, Z. (2009). Migracje: wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 9788322730614.
Zobacz w Google Scholar

Kondoh, K. (2000). Legal migration and illegal migration: The effectiveness of qualitative and quantitative restriction policies. The Journal of International Trade & Economic Development, 9 (3), 223–241.
Zobacz w Google Scholar

Lee, E. S. (1966). A theory of migration. Demography, 3 (1), 47–57.
Zobacz w Google Scholar

Okólski, M. (2003). Migracje. In: J. Wojnowski (ed.). Wielka encyklopedia PWN. Vol. 17: Mao – Moholy-Nagy (pp. 407–410). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301138270.
Zobacz w Google Scholar

PIP. (2016). Legalność zatrudnienia oraz ochrona praw pracowniczych cudzoziemców, w tym w szczególności obywateli Ukrainy, w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy.
Zobacz w Google Scholar

MRPiPS. (2019). Informacje dla cudzoziemców [online, accessed: 2019-08-14]. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Retrieved from: www.gov.pl/web/rodzina/informacje-dla-cudzoziemcow.
Zobacz w Google Scholar

Personnel Service. (2018). Barometr Imigracji Zarobkowej. Ukraiński pracownik w Polsce [online, accessed: 2019-08-15]. Wrocław: Personnel Service. Retrieved from: http://personnelservice.pl/pl/biuro-prasowe/raporty.
Zobacz w Google Scholar

PWC. (2019). Rosnąca luka na rynku pracy w Polsce. Jak ją zniwelować? Raport. Gdańsk: Pricewaterhouse Coopers Polska.
Zobacz w Google Scholar

Sjaastad, L. A. (1962). The costs and returns of human migration. Journal of Political Economy, 70 (5, Part 2), 80–93.
Zobacz w Google Scholar

Skeldon, R. (2012). Going round in circles: Circular migration, poverty alleviation and marginality. International Migration, 50 (3), 43–60.
Zobacz w Google Scholar

United Nations Statistics Division. (1998). Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach. Dz.U. z 2013 r. poz. 1650.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne