Migracje ekonomiczne do Polski w latach 2008–2018
Okładka tom 43
PDF (English)

Słowa kluczowe

imigrant
migrant ekonomiczny
zezwolenie na pracę
rynek pracy

Jak cytować

Sterniński, R. (2019). Migracje ekonomiczne do Polski w latach 2008–2018. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 43(3), 59-71. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.5971

Abstrakt

Artykuł przedstawia dane na temat strumienia migracji ekonomicznych do Polski w latach 2008–2018. W pierwszej części zaprezentowano migracje ekonomiczne w ujęciu teoretycznym, wyjaśniając pojęcie i prezentując definicje. Następnie przedstawiono uwarunkowania instytucjonalno-prawne migracji zarobkowych do Polski, ze szczególnym uwzględnieniem dokumentów dopuszczających do polskiego rynku pracy: zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową i oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi. W dalszej części zaprezentowano dane dotyczące liczby wydanych oświadczeń i zezwoleń na pracę, świadczących o potencjalnej liczbie migrantów ekonomicznych. Przedstawiono również dane Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Dokonano analizy i oceny danych. Artykuł zakończono podsumowaniem.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.03.5971
PDF (English)

Bibliografia

Adamowicz, R., Nasiński, P. (2019). Cudzoziemcy w polskim systemie ubezpieczeń społecznych. Warszawa: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Departament Statystyki i Prognoz Aktuarialnych.

Bogue, D. J. (1959). Internal Migration. In: Ph. M. Hauser, O. D. Duncan (eds.). The Study of Population (pp. 486–509). Chicago: University of Chicago Press.

Borjas, G. J. (1989). Economic theory and international migration. International Migration Review, 23 (3), 457–485.

Eisenstadt, S. N. (1953). Analysis of patterns of immigration and absorption of immigrants. Population Studies, 7 (2), 167–180.

Górny, A., Kaczmarczyk, P. (2003). Uwarunkowania i mechanizmy migracji zarobkowych w świetle wybranych koncepcji teoretycznych. Warszawa: ISS UW.

Górny, A., Kaczmarczyk, P., Szulecka, M., Bitner, M., Okólski, M., Siedlecka, U., Stefańczyk, A. (2018). Imigranci w Polsce w kontekście uproszczonej procedury zatrudniania cudzoziemców. Warszawa: WiseEuropa; Uniwersytet Warszawski. Ośrodek Badań nad Migracjami.

Halfacree, K. (2004). A utopian imagination in migration’s terra incognita? Acknowledging the non‐economic worlds of migration decision‐making. Population, Space and Place, 10 (3), 239–253.

Hicks, J. (1963). The theory of wages. London: Macmillan & Co.

Jończy, R. (2010). Migracje zagraniczne z obszarów wiejskich województwa opolskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej: wybrane aspekty ekonomiczne i demograficzne. Opole and Wrocław: Wydawnictwo Instytut Śląski; Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. ISBN 9788362105304.

Kawczyńska-Butrym, Z. (2009). Migracje: wybrane zagadnienia. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. ISBN 9788322730614.

Kondoh, K. (2000). Legal migration and illegal migration: The effectiveness of qualitative and quantitative restriction policies. The Journal of International Trade & Economic Development, 9 (3), 223–241.

Lee, E. S. (1966). A theory of migration. Demography, 3 (1), 47–57.

Okólski, M. (2003). Migracje. In: J. Wojnowski (ed.). Wielka encyklopedia PWN. Vol. 17: Mao – Moholy-Nagy (pp. 407–410). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301138270.

PIP. (2016). Legalność zatrudnienia oraz ochrona praw pracowniczych cudzoziemców, w tym w szczególności obywateli Ukrainy, w świetle kontroli Państwowej Inspekcji Pracy. Warszawa: Państwowa Inspekcja Pracy.

MRPiPS. (2019). Informacje dla cudzoziemców [online, accessed: 2019-08-14]. Warszawa: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Retrieved from: www.gov.pl/web/rodzina/informacje-dla-cudzoziemcow.

Personnel Service. (2018). Barometr Imigracji Zarobkowej. Ukraiński pracownik w Polsce [online, accessed: 2019-08-15]. Wrocław: Personnel Service. Retrieved from: http://personnelservice.pl/pl/biuro-prasowe/raporty.

PWC. (2019). Rosnąca luka na rynku pracy w Polsce. Jak ją zniwelować? Raport. Gdańsk: Pricewaterhouse Coopers Polska.

Sjaastad, L. A. (1962). The costs and returns of human migration. Journal of Political Economy, 70 (5, Part 2), 80–93.

Skeldon, R. (2012). Going round in circles: Circular migration, poverty alleviation and marginality. International Migration, 50 (3), 43–60.

United Nations Statistics Division. (1998). Recommendations on Statistics of International Migration, Revision 1.

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach. Dz.U. z 2013 r. poz. 1650.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.