Analiza mechanizmów nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa na przykładzie spółek z sektora energia notowanych na GPW w Warszawie
Okładka tom 45
PDF (English)

Słowa kluczowe

nadzór korporacyjny
przedsiębiorstwo
spółka z udziałem Skarbu Państwa

Jak cytować

KucińskiA. (2020). Analiza mechanizmów nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa na przykładzie spółek z sektora energia notowanych na GPW w Warszawie. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 45(1), 79-91. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.7991

Abstrakt

Nadzór korporacyjny obejmuje swym zakresem zbiór zewnętrznych i wewnętrznych mechanizmów składających się na system nadzoru i kontroli w przedsiębiorstwie. W gospodarce opartej na mechanizmach rynkowych przedsiębiorstwa prywatne dominują nad przedsiębiorstwami, w których udziały posiada Skarb Państwa. W Polsce przedsiębiorstwa z udziałem Skarbu Państwa nadal odgrywają istotną rolę w gospodarce. Tym samym w artykule zwrócono uwagę na zasady funkcjonowania mechanizmów nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa. Celem artykułu była analiza mechanizmów nadzoru korporacyjnego stosowanych w spółkach energetycznych z udziałem Skarbu Państwa, a także ustalenie tego, czy wykorzystywane instrumenty nadzoru i kontroli były ze sobą zbieżne. Badania przeprowadzono na podstawie spółek należących do sektora energia, który pod względem ilości spółek, jak i wartości rynkowej był zdominowany przez przedsiębiorstwa z udziałem Skarbu Państwa. Na podstawie statutów spółek z udziałem Skarbu Państwa zestawiono w układzie tabelarycznym stosowane mechanizmy nadzoru korporacyjnego. Z przeprowadzonych badań wynika, iż w spółkach z udziałem Skarbu Państwa rola mechanizmów zewnętrznych w systemie nadzoru i kontroli przedsiębiorstwa była znacząco ograniczona, zaś nadzór korporacyjny był realizowany głównie za pomocą mechanizmów wewnętrznych. Ponadto zakres kontroli korporacyjnej w spółkach z udziałem Skarbu Państwa był znacznie większy, niż wynikało to ze struktury własności.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.7991
PDF (English)

Bibliografia

Aluchna, M. (2007). Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. ISBN 9788373782730.
Zobacz w Google Scholar

Aluchna, M. (2015). Własność a corporate governance. Systemy, rynki, przedsiębiorstwa. Warszawa: Poltext. ISBN 9788375615067.
Zobacz w Google Scholar

Asensio-López, D., Cabeza-García, L., González-Álvarez, N. (2019). Corporate governance and innovation: A theoretical review. European Journal of Management and Business Economics, 28(3), 266–284. DOI: 10.1108/EJMBE-05-2018-0056.
Zobacz w Google Scholar

Baker, H. K., Powell, G. E. (2009). Management views on corporate governance and firm performance. In: M. Hirschey, K. John and A. K. Makhija (eds.). Corporate governance and firm performance (pp. 83–118). Bingley: Emerald Group Publishing Limited. ISBN 9781848555365.
Zobacz w Google Scholar

Baysinger, B., Hoskisson, R. E. (1990). The composition of boards of directors and strategic control: Effects on corporate strategy. Academy of Management Review, 15(1), 72–87. DOI 10.5465/amr.1990.4308231.
Zobacz w Google Scholar

Bogacz-Miętka, O. (2012). Kompendium wiedzy o nadzorze i kontroli nad przedsiębiorstwem. Warszawa: CeDeWu. ISBN 97883-75563658.
Zobacz w Google Scholar

Business Dictionary. (2019). Corporate governance. In: Business Dictionary [online, accessed: 2019-10-31]. Retrieved from: http://www.businessdictionary.com/definition/corporate-governance.html.
Zobacz w Google Scholar

Dobija, D., Koładkiewicz, I. (2011). Ład korporacyjny, Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788326411670.
Zobacz w Google Scholar

Kuciński, A. (2013). Rada nadzorcza w systemie nadzoru korporacyjnego. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Seria Administracja i Zarządzanie, 98, 223–234.
Zobacz w Google Scholar

Lis, K., Sterniczuk, H. (2005). Nadzór korporacyjny. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355833.
Zobacz w Google Scholar

Mackiewicz, P. J. (2015). Corporate governance w polskich spółkach publicznych. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 161–169. DOI: 10.18276/wpe.2015.11-15.
Zobacz w Google Scholar

Mesjasz, C. (1998). Corporate governance. Nadzór nad przedsiębiorstwem czy „władanie korporacyjne?”. Przegląd Organizacji, 11, 10–13.
Zobacz w Google Scholar

Miązek, A. (2018). Kształtowanie skutecznej polityki motywacyjnej w nadzorze korporacyjnym spółek publicznych. In: B. Bogusiak (ed.). Gospodarka, technologia, społeczeństwo (pp. 295–306). Poznań: Bogucki Wydawnictwo Naukowe. ISBN 9788379862191.
Zobacz w Google Scholar

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 października 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi. Dz.U. 2019, poz. 2136.
Zobacz w Google Scholar

OECD. (2004). The OECD Principles of Corporate Governance [online, accessed: 2019-10-31]. Paris: Organisation for Economic Co-operation and Development. ISBN 9264015973. Retrieved from: http://www.oecd.org/corporate/ca/corporategovernanceprinciples/31557724.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Oplustil, K. (2010). Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej. Warszawa: C. H. Beck. ISBN 9788325518028.
Zobacz w Google Scholar

Parkinson, J. E. (1993). Corporate Power and Responsibility. Issues in the Theory of Company Law. Oxford: Clarendon Press. ISBN 1198252889.
Zobacz w Google Scholar

Postuła, I. (2013). Nadzór korporacyjny w spółkach Skarbu Państwa. Warszawa: Wydawnictwo ABC a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326442087.
Zobacz w Google Scholar

Solarz, J. K. (1997). Zarządzanie strategiczne w bankach. Warszawa: Poltext. ISBN 8386890339.
Zobacz w Google Scholar

Urban, J. (2019). Corporate governance mechanisms: Their strengths, weaknesses and complementarity, SHS Web of Conferences, 61, 1–9. DOI: 10.1051/shsconf/20196101028.
Zobacz w Google Scholar

Urbanek, P. (2005). Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 8371718691.
Zobacz w Google Scholar

Wawrzyniak, B. (2000a). Koncentracja w gospodarce jako światowa tendencja w zarządzaniu globalnym. In: M. Romanowska, M. Trocki, B. Wawrzyniak (eds.). Grupy kapitałowe w Polsce (pp. 27–61). Warszawa: Difin. ISBN 8372510261.
Zobacz w Google Scholar

Wawrzyniak, B. (2000b). Nadzór korporacyjny: perspektywy badań. Organizacja i Kierowanie, 2, 17–38.
Zobacz w Google Scholar

Zalega, K. (2003). Systemy corporate governance a efektywność zarządzania spółką kapitałową. Warszawa: Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej. ISBN 8373780319.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne