Zachowania ku kreatywności pracowników małych i średnich przedsiębiorstw
Okładka tom 45
PDF (English)

Słowa kluczowe

biznes
sekcja
przedsiębiorstwo
kreatywność
województwo podkarpackie

Jak cytować

Szara, K. (2020). Zachowania ku kreatywności pracowników małych i średnich przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 45(1), 123-135. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.123135

Abstrakt

Kreatywność to zjawisko złożone, zbiór umiejętności pozwalających na inne postrzeganie świata, tworzenie nowych idei. Za cel pracy przyjęto ocenę zachowań ku kreatywności pracowników MŚP. Zachowania analizowano pod kątem cech predestynujących pracowników do zachowań kreatywnych i wybranych warunków środowiska. W artykule zaprezentowano wyniki badania dotyczącego zachowań kreatywnych pracowników MŚP z terenu województwa podkarpackiego. W przedsiębiorstwach, zwłaszcza małych i średnich, nie zawsze cechy osobowości wymieniane w literaturze dominują. Szczególne znaczenie dla respondentów mają: doświadczenie, wytrwałość, inteligencja, wiedza. Warto podkreślić, że wśród przedsiębiorstw prowadzących różną działalność gospodarczą, sklasyfikowanych do różnych działów PKD, zachowania kreatywne występują, natomiast ze względu na różne profile działalności można określić zachowanie ku kreatywności jako „średnie”. Oceny zachowania respondentów na stanowiskach pracy wskazują, że w większości mogą oni realizować swoje cele, nie boją się podejmować ryzyka, wyzwań, co można uznać za wyznaczniki kreatywności.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.01.123135
PDF (English)

Bibliografia

Carmeli, A., Schaubroeck, J. (2007). The influence of leaders’ and other referents’ normative expectations on individual involvement in creative work. The Leadership Quarterly, 18(1), 35–48. DOI: 10.1016/j.leaqua.2006.11.001.

Charzyńska, E., Wysocka, E. (2015). Kwestionariusz Osobowości i Myślenia Twórczego (KOMT). Katowice: Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym. ISBN 9788363213206.

Deschamps, J. P. (2014). Liderzy innowacyjności. Jak rozwijać i utrzymywać innowacyjność w firmie. Transl. by J. Chmielewski. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788326433900.

Dewett, T. (2004). Employee creativity and the role of risk [online, accessed: 2017-03-05]. European Journal of Innovation Management, 7(4), 257–266. DOI: 10.1108/14601060410565010.

Dimitriadis, E., Anastasiades, T., Karagiannidou, D., Lagaki, M. (2018). Creativity and entrepreneurship: The role of gender and personality [online, accessed: 2019-12-20]. International Journal of Business and Economic Sciences Applied Research, 11(1), 7–12. DOI: 10.25103/ijbesar.111.01.

Dorenbosch, L., Engen, M. L., Verhagen, M. (2005). On‐the‐job innovation: The impact of job design and human resource management through production ownership [online, accessed: 2017-03-05]. Creativity and Innovation Management, 14(2), p. 129–141. DOI: 10.1111/j.1476-8691.2005.00333.x.

Ekvall, G. (1996). Organizational climate for creativity and innovation. European Journal of Work and Organizational Psychology, 5(1), 105–123. DOI: 10.1080/13594329608414845.

Finke, R. A. (1990). Creative imagery. Discoveries and inventions in visualization. Hillsdale, NJ: L. Erlbaum Associates. ISBN 9781138990456.

Głód, G., Kraśnicka, T. (2015). Zachowania innowacyjne pracowników w MŚP – wyniki badań. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 212, 35–51.

Gralewski, J. (2009). Testy zdolności twórczych w Polsce. In: M. Karwowski (ed.). Identyfikacja potencjału twórczego. Teoria, metodologia, diagnostyka (pp. 77–104). Warszawa: Wydawnictwo ASP. ISBN 9788389600585.

Karwowski, M. (2009a). Zgłębianie kreatywności. Studia nad pomiarem poziomu i stylu twórczości. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej. ISBN 9788389600578.

Karwowski, M. (2009b). Klimat dla kreatywności. Warszawa: Difin. ISBN 9788376410166.

Kozioł, L. (2006). Determinanty i strategie przedsiębiorczości. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 9(1), 145–160. DOI: 10.25944/znmwse.2006.01.145160.

Kożusznik, B. (2011). Zachowania człowieka w organizacji. Warszawa: PWE. ISBN 9788320821000.

Król, M. (2015). Kreatywność w miejscu pracy. World Journal of Theoretical and Applied Sciences, 2(3), part 2, 32–42.

McCrae, R. R. (1987). Creativity, divergent thinking, and openness to experience. Journal of Personality and Social Psychology, 52(6), 1258–1265.

McFarlane, J. (2016). Creativity, innovation and entrepreneurship [online, accessed: 2019-12-20]. In: N. Arshed, M. Danson (eds.). Enterprise: Concepts and issues (pp. 35–54). Oxford: Goodfellow Publishers. ISBN 9781910158753. DOI: 10.23912/978-1-910158-75-3-2868.

Miller, P., Wedell-Wedellsborg, T. (2014). Architekci biznesu innowacji. Warszawa: Studio Emka. ISBN 9788364437052.

Moghimi, S., Subramaniam, I. D. (2013). Employees’ creative behavior: The role of organizational climate in Malaysian SMEs. International Journal of Business and Management, 8(5), 1–12. DOI: 10.5539/ijbm.v8n5p1.

Moultrie, J., Young, A. (2009). Exploratory study of organizational creativity in creative organizations. Creativity and Innovation Management, 18(4), 291–314. DOI: 10.1111/j.1467-8691.2009.00536.x.

Mroczko, F. (2014). Rola menedżera w kształtowaniu innowacyjności miejsca pracy [online, accessed: 2019-02-08]. Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 30(5), 17–43. Retrieved from: http://www.pracenaukowe.wwszip.pl.

Nęcka, E. (2003). Psychologia twórczości. Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 83879575-X.

Pomykalski, A. (2001). Zarządzanie innowacjami. Warszawa and Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301134801.

Popek, S. (2001). Człowiek jako jednostka twórcza. Lublin: Wydawnictwo UMCS. ISBN 8322717903.

Poskrobko, B. (2015). Kreatywność pracowników jako narzędzie kształtowania zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstwa [online, accessed: 2017-03-05]. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 376, 50–63. Retrieved from: http://www.dbc.wroc.pl/.

Repetowski, R. (2008). Rola innowacji w funkcjonowaniu przedsiębiorstw przemysłowych [online, accessed: 2017-04-04]. Prace Komisji Geografii Przemysłu, 10, 173–187. Retrieved from: http://www.cejsh.icm.edu.pl.

Richter, A., Hirst, G., van Knippenberg, D., Baer, M. (2012). Creative self-efficacy and individual creativity in team cross-level interactions with team informational resources. Journal of Applied Psychology, 97(6), 1282–1290. DOI: 10.1037/a0029359.

Sambandam, S. (2019). How to craft employee experience so that creativity flourishes [online, accessed: 2019-12-20]. Business and Finance Leadership, October 14. Retrieved from: https://www.business-2community.com/business-finance.

Sung, S., Cho, D., Choi, J. (2011). Who initiates and who implements? A multi-stage, multi-agent model of organizational innovation. Journal of Management and Organization, 17(3), 344–363. DOI: 10.1017/S1833367200001516.

Szara, K. (2014). Kreatywność a innowacyjność w działalności przedsiębiorców. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 24(1), 201–210. DOI: 10.25944/znmwse.2014.01.201210.

Szara, K. (2016). Miejsce kreatywności w procesach innowacyjnych. In: A. Francik, K. Szczepańska-Woszczyna, J. Ďad’o (eds.). Procesy innowacyjne w Polskiej gospodarce – potencjał zmian (pp. 163–175). Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. Wydawnictwo Naukowe. ISBN 9788364927805.

Szara, K. (2019). Kapitał kreatywny w przedsiębiorstwie. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788381022859.

Szmidt, K. J. (2013). Pedagogika twórczości. Sopot: Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. ISBN 9788364927805.

Turner, J., Sanborn, A. (2019). 5 benefits of hiring creative employees [online, accessed: 2019-12-20]. Work It Daily. Retrieved from: https://www.workitdaily.com/benefits-of-hiring-creative-employees.

Walker, A., Batey, M. (2014). Taking a multilevel approach to creativity and innovation [online, accessed: 2019-12-20]. In: F. K. Reisman (ed.). Creativity in Business (pp. 112–127). London: KIE. ISBN 9781859242964. Retrieved from: http://www.kiecon.org/Creativity%20in%20Business%202014.pdf.

Wigert, B., Robison, J. (2018) Fostering creativity at work: Do your managers push or crush innovation? [online, accessed: 2019-12-20]. Gallup: Workplace. Retrieved from: https://www.gallup.com/workplace/245498/fostering-creativity-work-managers-push-crush-innovation.aspx.

Wiszniakowa-Zelinsky, N. (2014). Diagnoza psychologiczna „Kreatywny potencjał”: psychologiczne metody diagnozowania i prognozowania kreatywności. Kraków: Oficyna Wydawnicza AFM. ISBN 9788379720095.

Wojtczuk-Turek, A. (2012) Zachowania innowacyjne w pracy. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne. Warszawa: Difin. ISBN 9788376416892.

Yoshida, D., Sendjaya, S., Hirst, G., Cooper, B. (2013). Does servant leadership foster creativity and innovation? A multi-level mediation study of identification and prototypicality. Journal of Business Research, 67(7), 1395–1404. DOI: 10.1016/j.jbusres.2013.08.013.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.