Analiza związku wynagrodzenia z efektywnością prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstw – ujęcie sektorowe i sekcyjne
Okładka tom 44
PDF (English)

Słowa kluczowe

wynagrodzenia
wydajność pracy
rentowność

Jak cytować

Mazurkiewicz, K. (2019). Analiza związku wynagrodzenia z efektywnością prowadzonej działalności gospodarczej przedsiębiorstw – ujęcie sektorowe i sekcyjne. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 44(4), 121-130. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.121130

Abstrakt

W niniejszym artykule poruszono problematykę powiązania wynagrodzenia z efektywnością prowadzonej działalności gospodarczej. Celem badania było określenie siły i kierunku związku pomiędzy wynagrodzeniem a efektywnością prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem różnych jej miar oraz podziału sektorowego i sekcyjnego polskiej gospodarki. W tym celu wykorzystano dane z GUS za lata 2005–2017 dla wartości sklasyfikowanych, jako dane: ogółem, dla sektora prywatnego i publicznego oraz dla poszczególnych sekcji PKD. Do określania związku w badaniu wykorzystano współczynnik korelacji Pearsona, który został oszacowany dla relacji wynagrodzenia pomiędzy wydajnością pracy (bazującą na przychodach z ogółu działalności i wyniku finansowym netto) a rentownością (aktywów, kapitałów własnych, przychodów z ogółu działalności). Negatywnie zweryfikowano trzy z czterech postawionych hipotez. Po pierwsze, wynagrodzenie nie zawsze było powiązane z efektywnością prowadzonej działalności gospodarczej. Po drugie, wzrostowi efektywności prowadzonej działalności gospodarczej nie zawsze towarzyszył wzrost wynagrodzeń. Po trzecie, wynagrodzenie nie zawsze było najsilniej powiązane z wydajnością pracy. Jedyną pozytywnie zweryfikowaną hipotezą była hipoteza zakładająca sektorowe i sekcyjne zróżnicowanie związku pomiędzy wynagrodzeniem a poszczególnymi miarami efektywności prowadzonej działalności gospodarczej.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.121130
PDF (English)

Bibliografia

Adamczyk, P. (2007). Wydajność pracy a poziom wynagrodzeń osób zatrudnionych w przemyśle mięsnym. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 62, 55–65.

Armstrong, M. (2005). A handbook of employee reward management and practice. 2nd ed. Logan: Kogan Page Publishers. ISBN 074944343X.

Blanchflower, D. G. (1991). The economic effects of profit sharing in Great Britain. International Journal of Manpower, 12(1), 3–9. DOI 10.1108/01437729110135501.

Bun, M. J., Huberts, L. C. (2018). The impact of higher fixed pay and lower bonuses on productivity. Journal of Labour Research, 39, 1–21. DOI: 10.1007/s12122-017-9260-9.

Datta, D. K., Guthrie, J. P., Wright, P. M. (2005). Human resource management and labour productivity: Does industry matter? Academy of Management Journal, 48(1). DOI 10.5465/amj.2005.15993158.

Fibírová, J., Petera, P. (2013). Profit-sharing―A tool for improving productivity, profitability and competitiveness of firms? Journal of Competitiveness, 5(4), 3–25, DOI: 10.7441/joc.2013.04.01.

Folwarski, M. (2017). Dysproporcje w wynagradzaniu pracowników w bankach prowadzących działalność w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Ekonomia, 489, 105–114. DOI: 10.15611/pn.2017.489.09.

Gielen, A. (2007). Performance pay, training and labor mobility. IZA Discussion Paper, no. 2932. Bonn: Institute for the Study of Labor (IZA).

Gogtay, N. J., Thatte, U. M. (2017). Principles of correlation analysis. Journal of the Association of Physicians of India, 65(3), 78–81.

Golnau, W. (2012). The efficiency wage theory. Journal of Management and Finance, 10(2, part 1), 151–159.

Hamermesh, D. S. (2014). Do labour costs affect companies’ demand for labour? IZA World of Labor. DOI: 10.15185/izawol.3.

Katovich, E. S., Maia, A. G. (2018). The relation between labour productivity and wages in Brazil: A sectorial analysis. Nova Economia, 28(1), 7–38. DOI: 10.1590/0103-6351/3943.

Kawka, T. (2016). Analiza zarządzania wynagrodzeniami w organizacjach nowej gospodarki w Polsce. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 429, 77–90. DOI: 10.15611/pn.2016.429.08.

Kopycińska, D., Wiśniewski, R. (2016). Systemy motywacyjne członków zarządów spółek giełdowych w Polsce: studium przypadku. Studia i Prace WNEiZ US, 44(2), 167–190. DOI: 10.18276/sip.2016.44/2-13.

Kruk, S. (2017). Rentowność jako kryterium oceny efektywności gospodarowania przedsiębiorstwa. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 89(5), 217–225. DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-17.

Lazear, E. P. (2000). Performance pay and productivity. American Economic Review, 90(5), 1346–1361. DOI: 10.1257/aer.90.5.1346.

Madhani, P. M. (2011). Realigning fixed and variable pay: Compensation management. SCMS Journal of Indian Management, 8(1), 5–17.

Mukaka, M. M. (2012). A guide to appropriate use of correlation coefficient in medical research. Malawi Medical Journal, 24(3), 69–71.

Nyk, M. (2016). Płaca wydajnościowa w modelu Shapiro-Stiglitza – ujęcie regionalne. Studia i Prace WNEiZ US, 44(3), 175–188. DOI: 10.18276/sip.2016.44/3-14.

Oleksiak, P. (2013). Dysfunkcje systemu wynagradzania w organizacji. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 288, 131–141.

Pinto, E. P. (2011). The influence of wage on motivation and satisfaction. The International Business & Economics Research Journal, 10(9), 81–91.

Rynes, S. L., Gerhart, B., Minette, K. A. (2004). The importance of pay in employee motivation: Discrepancies between what people say and what they do. Human Resource Management, 43(4), 381–394. DOI: 10.1002/hrm.20031.

Samuel, M., Okey, L. E. (2015). The relevance and significance of correlation in social science research. International Journal of Sociology and Anthropology Research, 1(3), 22–28.

Statistical Yearbook of the Republic of Poland. (2006–2018). Warsaw: Statistic Poland.

Syverson, C. (2011). What determines productivity? Journal of Economic Literature, 49(2), 326–365. DOI: 10.1257/jel.49.2.326.

Velnampy, T. (2011). Value added, productivity and performance of few selected companies in Sri Lanka. Indian Journal of Commerce and Management Studies, 2(6), 49–55.

Watters, P. A., Boslaugh, S. (2008). Statistics in a nutshell. Navi Mumbai: Shroff Publishers. ISBN 9352134621.

Ważna, L. (2012). Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania wybranych instrumentów controllingu. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 251, 526–538.

Zabolotnyy, S. (2009). Sytuacja finansowa spółek giełdowych z wybranych branż produkcyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 76, 121–133.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.