Raportowanie wskaźników finansowych przez polskie spółdzielnie mieszkaniowe – stan obecny i propozycja własna
Okładka tom 44
PDF (English)

Słowa kluczowe

wskaźniki finansowe
raportowanie
spółdzielnie mieszkaniowe

Jak cytować

BrzeskaA., & JędrzejewskiS. (2019). Raportowanie wskaźników finansowych przez polskie spółdzielnie mieszkaniowe – stan obecny i propozycja własna. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 44(4), 13-24. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.1324

Abstrakt

Artykuł jest efektem autorskiego badania empirycznego obejmującego problematykę oceny efektywności działania i kondycji ekonomiczno-finansowej spółdzielni mieszkaniowych za pomocą wskaźnikowej analizy sprawozdań finansowych. Celem artykułu jest identyfikacja i porównanie zakresu dobrowolnych ujawnień wskaźników finansowych w sprawozdaniach zarządu z działalności spółdzielni mieszkaniowych. Przedstawiono w nim kluczowe różnice pomiędzy przedsiębiorstwem a spółdzielnią mieszkaniową w odniesieniu do zasad sporządzania sprawozdań finansowych i ich oceny oraz funkcjonowania obu podmiotów. Dokonano również oceny sprawozdań finansowych spółdzielni mieszkaniowych pod względem ich możliwości w analizie finansowej, wskazując ograniczenia wynikające z najczęściej spotykanych zasad ich sporządzania. Badanie polegało na analizie porównawczej zawartości sprowadzania działalności. Łącznie badaniem objęto sprawozdania 100 spółdzielni mieszkaniowych działających na obszarze województw zachodniopomorskiego i łódzkiego. Poza ograniczeniem związanym z obszarem działalności dobór próby był przypadkowy. Z badanej próby tylko 27 ocen prezentowało wyniki efektywności działania i kondycji ekonomiczno-finansowej z zastosowaniem wyliczonych wskaźników finansowych na podstawie danych pochodzących ze sprawozdań finansowych. W badaniach w pierwszej fazie wykorzystano metodę dedukcji, w sposób ogólny wyznaczając zakres ujawnień w sprawozdaniach sporządzanych i publikowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe na stronach internetowych. Zastosowana w końcowej fazie badań metoda indukcji pozwoliła sformułować ogólne wnioski. W przeprowadzonych badaniach w szczególności wykorzystano metody monografii, analizy treści, analizy opisowej, analizy porównawczej. W wyniku przeprowadzonych badań ustalono, że spółdzielnie mieszkaniowe dokonują często odmiennych wyborów odnośnie do rodzaju wskaźników, stosowanych formuł obliczeniowych czy ilości prezentowanych wskaźników. Wskaźniki płynności były najczęściej prezentowane. W wyniku przeprowadzonych badań dokonano obecnego stanu raportowania wskaźników finansowych przez spółdzielnie mieszkaniowe, odrzucono część wskaźników finansowych powszechnie stosowanych do oceny przedsiębiorstw i zaproponowano wskaźniki finansowe pozwalające ocenić kondycję i efektywność specyficznych jednostek, jakimi są spółdzielnie mieszkaniowe.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.1324
PDF (English)

Bibliografia

Andrzejewski, M., Maślanka, T., Mazur-Maślanka, I. (2016). International Financial Reporting Standards (IFRS) and an issue of comparability of assessments of financial standing of the companies listed on the Warsaw Stock Exchange made by the auditors in the reports on the audit of the financial statements. Proceedings of the 4th International Scientific Conference IFRS: Global Rules and Local Use, September 30, Prague.
Zobacz w Google Scholar

Dudycz, T., Wrzosek, S. (2000). Analiza finansowa, problemy metodyczne w ujęciu praktycznym. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego. ISBN 8370114253.
Zobacz w Google Scholar

Gabrusewicz, W. (2002). Podstawy analizy finansowej. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 8320813719.
Zobacz w Google Scholar

Grzenkowicz, N. (2007). Wskaźniki w ocenie działalności przedsiębiorstwa. In: N. Grzenkowicz, J. Kowalczyk, A. Kusak, Z. Podgórski. Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 9788389069405.
Zobacz w Google Scholar

Jędrzejewski, S. (2012). Firma w upadłości – rozwiązania prawne i sprawozdawcze. Warszawa: Infor Ekspert. Kowalak, R. (2008). Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa w badaniu zagrożenia upadłością. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr. ISBN 9788374265416.
Zobacz w Google Scholar

Krasodomska, J. (2013). Kluczowe wskaźniki efektywności w praktyce spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 73(129), 75–87.
Zobacz w Google Scholar

Maćkowiak, E. (2005). Ocena sytuacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstwa na podstawie bilansu. In: H. Buk (ed.). Sprawozdawczość i analiza finansowa przedsiębiorstwa (pp. 164–168). Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego. ISBN 8372463026.
Zobacz w Google Scholar

Masztalerz, M. (2019). Raportowanie wskaźników finansowych przez spółki publiczne. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 103(159), 99–118.
Zobacz w Google Scholar

Michalak, J. (2017). Wskaźniki finansowe i niefinansowe w raportach strategicznych spółek z Wielkiej Brytanii – analiza z perspektywy oceny spółek przez inwestorów odpowiedzialnych społecznie. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica, 1(327), 59–73.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska, M. (2004). Wskaźnikowa ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa. In: M. Sierpińska, T. Jachna. Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301142065.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska, M., Jachna, T. (2007). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301149871.
Zobacz w Google Scholar

Siudek, T. (2004). Analiza finansowa podmiotów gospodarczych. Warszawa: Wydawnictwo Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. ISBN 8372445273.
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas, W., Niemiec, A., Waśniewski, P. (2011). Problemy pomiaru i analizy wyników finansowych przedsiębiorstwa. Rachunkowość, 9, 2–9.
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas, W., Waśniewski, P. (2014). Wskaźniki finansowe w raporcie z badania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 69, 243–252.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze. Dz.U. z 2018 r., poz. 1285 with amendments.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki, D. (2009). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego. Vol. 1–2. Kraków: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788375266696 (vol. 1), 9788375266740 (vol. 2).
Zobacz w Google Scholar

Zaleska, M. (2005). Ocena ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa przez analityka bankowego. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza. ISBN 8373780041.
Zobacz w Google Scholar

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie. Artykuły są udostępniane na podstawie Creative Commons Attribution Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez utworów zależnych 4.0 Licencja Międzynarodowa

 

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne