Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa
Okładka tom 44
PDF (English)

Słowa kluczowe

system wynagrodzeń
płace
rozrachunki
ewidencja

Jak cytować

Mikos, A, & Zych, W. (2019). Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń w systemie rachunkowości przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 44(4), 143-162. https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.143162

Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie sposobu pomiaru i ewidencji rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń oraz prezentacja wyników badań empirycznych. Przyjęto tezę, zgodnie z którą skomplikowany i niezrozumiały dla pracowników system pomiaru, rozliczania i dokumentacji wynagrodzeń znacząco zmniejsza realizację motywacyjnej funkcji płac, co więcej – stanowi czynnik odznaczający się ujemną formą motywacji. Jako przedmiot badań przyjęto sposób organizacji pomiaru i ewidencji rozrachunków z pracownikami w ramach systemu rachunkowości, a zakres analizy ograniczono do podstawowych zasad naliczania wynagrodzeń. Wyniki analizy rozrachunku z pracownikami w badanym przedsiębiorstwie wykazały, że przyjęte zasady (zalecenia) skutecznego motywowania nie są odpowiednio respektowane w systemie i procesie rozrachunku z pracownikami z tytułu wynagrodzeń. W szczególności dotyczy to: zasady proporcjonalności ponoszonych nakładów i uzyskanych efektów, zasady zachowania progów bodźcowych, zasady internalizacji celów organizacyjnych, i innych zasad. W badaniach wykorzystano metodę analizy czynników wpływu, analizę przypadku i metodę ekspercką.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2019.04.143162
PDF (English)

Bibliografia

Bednarski, L., Borowiecki, R., Duraj, J., Kurtys, E., Waśniewski, T., Wersty, B. (1998). Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. ISBN 8370112242.

Caplice, C., Sheffi, J. (1994). A review and evaluation of logistics metrics. The International Journal of Logistics Management, 2(5), 11–28. https://doi.org/10.1108/09574099410805171.

Cieślak, M. (2019). Kadry od A do Z. Warszawa: Wydawnictwo HR Services. ISBN 9788362838912.

Copeland, T., Koller, T., Murrin, J. (1997). Wycena. Mierzenie i kształtowanie wartości firmy. Transl. by A. Kalinauskas and T. Wiazowski. Warszawa: WIG-Press. ISBN 8387014028.

Dobija, M. (1997). Rachunkowość zarządcza i controlling. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301150686.

Gableta, M. (ed.). (1998). Potencjał pracy w przedsiębiorstwie – kształtowanie i wykorzystanie. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. ISBN 8370112897.

Guza, Ł. (2019). Prostsza walka o nadgodziny [online, accessed: 2019-06-28]. Dziennik Gazeta Prawna, 103(5005). Retrieved from: https://www.zus.pl/firmy/rozliczenia-z-zus/dokumenty-rozliczeniowe.

Hubbard, D. W. (2013). Pomiar uniwersalny. Odkrywanie wartości niematerialnych. Transl. by U. Zinserling. Warszawa: MT Biznes. ISBN 9788377464670.

Jacewicz, A., Małkowska, D. (2017). Kadry i płace 2017. Obowiązki pracowników. Rozliczenie świadczeń pracowniczych. Dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS. Gdańsk: Wydawnictwo ODDK. ISBN 9788378043522.

Kozioł, L. (2002). Motywacja w pracy. Determinanty ekonomiczno-organizacyjne. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 830113786X.

Kozioł, L., Kozioł, M. (2018). Czas i praca. Kierunki badań i usprawnień. Tarnów: Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. ISBN 9788389879264.

Kozioł, L., Tyrańska, M. (2002). Motywowanie pracowników w teorii i praktyce. Warszawa: Biblioteczka Pracownicza, Poradnik 137. ISBN 8388616269.

Kucharska, A. (2010). Zasady ustalania wynagrodzenia za pracę [online, accessed: 2010-12-03]. Retrieved from: https://www.infor.pl/prawo/zarobki/zarobki-i-prawo/263641.Zasady-ustalania-wynagrodzenia-za-prace.htm.

Liskowski, M. (2016). Pojęcie wynagrodzenia za pracę w Kodeksie pracy. Pracownik i Pracodawca, 2(2), 32–42. http://dx.doi.org/10.12775/PiP.2016.012.

MF. (2019). Zerowy PIT dla młodych już od sierpnia 2019 r. [online, accessed: 2019-07-25]. Warszawa: Ministerstwo Finansów. Retrieved from: https://www.gov.pl/web/finanse/zerowy-pit-dla-mlodych-juz-od-sierpnia-2019-r.

Rymarz, M. (2019). Skutki podatkowe uczestnictwa w PPK [online, accessed: 2019-09-17]. Gazeta Podatkowa, 68(1630). Retrieved from: https://www.gofin.pl/podatki/17,2,61,191479,skutki-podatkowe-uczestnictwa-w-ppk.html.

Sierpińska, M., Kubalańca, L. (1999). System oceny centrów odpowiedzialności w Zakładzie Energetycznym. In: J. Duraj (ed.). Controlling w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Materiały z konferencji naukowej Łódź–Spała 24–25 listopad 1999 (pp. 103–118). Pabianice: Onega-Praksis. ISBN 8386370866.

Stolarska, J. (2017). Składka ZUS (e-składka) od 1 stycznia 2018 r. – zasady rozliczeń [online, accessed: 2017-12-01]. Retrieved from: https://kadry.infor.pl/zus/oplacanie-skladek/767946.Skladka-ZUS-eskladka-od-1-stycznia-2018-r-zasady-rozliczen.html.

Styczyński, R. (2018). Leksykon kadrowego. Warszawa: Difin. ISBN 9788380856073.

Szczypa, P. (ed.). (2019). Kalkulacja i rachunek kosztów. Od teorii do praktyki. Warszawa: CeDeWu. ISBN 9788381020312.

Szewczyk, P., Wajsman, R. (2018). Technologia przyśpieszy wzrost wydajności. Albo i nie. Dziennik Gazeta Prawna, 106(4756).

Wojas, M. (2011). Wynagrodzenia i inne świadczenia na rzecz pracowników – dokumentacja i ewidencja księgowa. Warszawa: SKwP – Zarząd Główny. ISBN 9788372282774.

Wynagrodzenie. (2011). Słownik [online, accessed: 2011-10-05]. Retrieved from: https://kadry.infor.pl/wynagrodzenie/slownik/79545.Wynagrodzenie.html.

The list of Polish legal acts (chronologically)

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Dz.U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Dz.U. z 2019 r., poz. 1387.

Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Dz.U. z 2019 r., poz. 300 z późn. zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dz.U. z 2019 r., poz. 1373 z późn. zm.

Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych. Dz.U. z 2018 r., poz. 1924.

Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Dz.U. z 2019 r., poz. 1835.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Dz.U. z 2017 r., poz. 1949.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków. Dz.U. z 2019 r. poz. 757.

© Copyright by Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie

 

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.