Czy członkostwo w Unii Europejskiej jest wystarczającym czynnikiem dla poprawy poziomu rozwoju regionalnego? Przypadek Albanii i województw w Polsce
PDF (English)

Słowa kluczowe

Albania
Polska
rozwój regionalny
metoda TOPSIS

Jak cytować

Kozak, S, & Muça, E. (2020). Czy członkostwo w Unii Europejskiej jest wystarczającym czynnikiem dla poprawy poziomu rozwoju regionalnego? Przypadek Albanii i województw w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 46(2), 13-27. https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.1327

Abstrakt

Artykuł prezentuje wyniki badania zmian, jakie zaszły w poziomie rozwoju regionalnego w Albanii i we wszystkich województwach w Polsce w latach 2010–2017. Zastosowane dane roczne pochodzą z krajowych urzędów statystycznych i obejmują dwa kryteria socjalne i sześć kryteriów gospodarczych. W badaniu wykorzystano jedną z metod wielokryterialnej analizy decyzyjnej – TOPSIS z wektorową i liniową normalizacją parametrów. Uzyskane wyniki (dla obu metod normalizacji parametrów) wskazują, że w latach 2010–2017 Albania zrobiła największy postęp w rozwoju regionalnym, podnosząc go z najniższego poziomu w 2010 roku do porównywalnego z kilkoma polskimi województwami w 2017 roku. W przeciwieństwie do niektórych polskich województw Albania znacznie poprawiła sytuację demograficzną, warunki na rynku pracy i ograniczyła zatrudnienie w rolnictwie. Grupa polskich województw, które osiągnęły największy postęp w rozwoju regionalnym, utrzymała pozytywne perspektywy demograficzne, podniosła dynamikę PKB, poprawiła warunki na rynku pracy i zwiększyła aktywność gospodarczą swoich mieszkańców. Wyniki badania wskazują, że członkostwo w UE jest sprzyjającą, ale w niektórych przypadkach niewystarczającą okolicznością dla podniesienia ogólnych standardów życiowych gospodarstw domowych i wyników przedsiębiorstw działających w danym regionie.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2020.02.1327
PDF (English)

Bibliografia

Adamowicz, M. (2011). Wsparcie rozwoju regionalnego w warunkach uczestnictwa Polski w Unii Europejskiej. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G, 98(1), 60–74.

Aivazian, S., Afanasiev, M., Kudrov, A. (2018). Indicators of regional development using differentiation characteristics. Montenegrin Journal of Economics, 14(3), 7–22.

Brol, R. (1998). Zarządzanie rozwojem lokalnym – studium przypadków. Wrocław: Akademia Ekonomiczna. ISBN 8370113222.

Brunazzo, M. (2016). The history and evolution of cohesion policy. In: S. Piattoni, L. Polverari (eds.). Handbook on cohesion policy in the EU. Northampton, MA: Edward Elgar. ISBN 9781784715663.

Charles, G. (1994). Regions in question: Space, development theory and regional policy. New York, NY: Taylor & Francis Group. ISBN 9781315823409.

Chojnicki, Z., Czyż, T. (2000). Nowa organizacja terytorialna Polski i układ regionalny. Czasopismo Geograficzne, 71(3–4), 261–277.

Council of Ministers [Romania]. (2010). Vendim nr. 1037, datë 15.12.2010. Për zbatimin e nomenklaturës “Shqipëria në 3 (tri) rajone NUTS II”, sipas nomenklaturës së njësive territoriale për statistikat (NUTS),

të Bashkimit Europian [online, accessed: 2020-05-03]. Official Gazette, 183. Retrieved from: https://qbz.gov.al/eli/vendim/2010/12/15/1037/ea94b788-8718-469a-b413-51fbe5723c2e;q=VKM%20183,%20viti%202010%20NUTS.

Dedania, H., Shah, V., Sanghvi, R. (2015). Portfolio management: Stock ranking by multiple attribute decision making methods. Technology and Investment, 6, 141–150, DOI: 10.4236/ti.2015.64016.

EU. (2013). Cohesion Policy 2014–2020 [online, accessed: 2020-01-30]. Brussels: European Comission. Retrieved from: https://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/community_en.pdf.

EU. (2018). Budżet UE na 2019 r.: wzrost gospodarczy, solidarność i bezpieczeństwo w Europie i na świecie – osiągnięto tymczasowe porozumienie [online, accessed: 2020-01-31]. Bruksela: Komisja Europejska. Retrieved from: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/pl/IP_18_6381.

Feldman, M. P., Francis, J., Bercovitz, J. (2005). Creating a cluster while building a firm: Entrepreneurs and the formation of industrial clusters. Regional Studies, 39, 129–141. DOI: 10.1080/0034340052000320888.

Gorzelak, G. (2009). Fakty i mity rozwoju regionalnego. Studia Regionalne i Lokalne, 2(36), 5–27.

GUS. (2019). Działalność badawcza i rozwojowa w Polsce w 2018 r. [online, accessed: 2020-05-04]. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny. Retrieved from: https://stat.gov.pl/download/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5496/8/8/1/dzialalnosc_badawcza_i_rozwojowa_w_polsce_w_2018.pdf.

Hwang, C., Yoon, K. (1981). Multiple attribute decision making: Methods and applications. New York, NY: Springer-Verlag. DOI: 10.1007/978-3-642-48318-9.

Imami, F., Bejko, A., Shutina, D. (2018). Challenges of regional development in Albania. Annual Review of Territorial Governance in Albania, 1, 8–23. DOI: 10.32034/CP-TGAR-I01-01.

INSTAT. (2019). Albania in figures [online, accessed: 2020-01-28]. Retrieved from: www.instat.gov.al.

Jacobs, M. (1999). Sustainable development as a contested concept. In: A. Dobson (ed.). Fairness and futurity: Essays on environmental sustainability and social justice. Oxford: Oxford University Press. ISBN 9780198294887.

Jasiński, A., Wiatrak, A. (2010). Region jako podmiot ekonomiczny a regionalny system innowacji. In: A. Jasiński (ed.). Innowacyjność polskiej gospodarki w okresie transformacji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. ISBN 9788363962432.

Kudłacz, T. (1999). Programowanie rozwoju regionalnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301128003.

Lai, Y., Liu, T., Hwang, C. (1994). TOPSIS for MODM. European Journal of Operational Research, 76(3), 486–500. DOI: 10.1016/0377-2217(94)90282-8.

Łaźniewska, E., Gorynia, M. (eds.). (2012). Konkurencyjność regionalna. Koncepcje – strategie – przykłady. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301169510.

Manxhari, M. (2015). Local governance and regional development in Albania. In: T. Margo, V. Bojicic-Dzelilovic (eds.). Public policy making in the Western Balkans: Case studies of selected economic and social policy reforms (pp. 199–219). Cham: Springer. ISBN: 9789401779463.

Merkaj, E., Lucchetti, R., Fiorillo, F. (2017). Winning competitive grants for regional development in Albania: The role of local leaders [online, accessed: 2020-02-20]. Università Politecnica delle Marche. Quaderni di Ricerca, 422. Retrieved from: http://docs.dises.univpm.it/web/quaderni/pdf/422.pdf.

MFiPR. (2020). Portal Funduszy Europejskich [online, accessed: 2020-02-23]. Warszawa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Retrieved from: http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Ministry of Innovation and Public Administration. Republic of Albania. (2014). Cross-cutting Strategy “Digital Agenda of Albania 2015–2020” [online, accessed: 2020-02-20]. Retrieved from: https://akshi.gov.al/wp-content/uploads/2018/03/Digital_Agenda_Strategy_2015_-_2020.pdf.

Opricovic, S. (1998). Multicriteria optimization of civil engineering systems. PhD Thesis. Belgrad: Faculty of Civil Engineering.

Opricovic, S., Tzeng, G.-H. (2004). Compromise solution by MCDM methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS. European Journal of Operational Research, 156(2), 445–455. DOI: 10.1016/S0377-2217(03)00020-1.

Poledníková, E. (2014). Multicriteria analysis of regional disparities in the context of the EU cohesion [online, accessed: 2020-05-03]. XVII Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách, 18–20.06.2014, Hustopeče, Albania. Retrieved from: https://www.econ.muni.cz/do/econ/soubory/katedry/kres/4884317/49720892/Polednikova.pdf.

Roszkowska, E., Brzostowski, J. (2014). Wybrane własności i odmiany procedury SAW w kontekście wspomagania negocjacji. Studia Ekonomiczne, 178, 107–126.

Scott, A. J. (1988). Flexible production organization and regional development; the rise of new industrial spaces in North America and Western Europe. International Journal of Urban and Regional Research, 12(2), 171–186. DOI: 10.1111/j.1468-2427.1988.tb00448.x.

Stanners, D., Bosch, P., Dom, A., Gabrielsen, P., Gee, D., Martin, J., Rickard, L., Weber, J. (2007). Frameworks for environmental assessment and indicators at the EEA. In: T. Hak, B. Moldan, A. Dahl (eds.). Sustainability indicators: A scientific assessment. Washington DC: Island Press. ISBN 9781597261319.

Statistics Poland. (2020). Poland macroeconomic indicators [online, accessed: 2020-02-15]. Warsaw: Statistics Poland. Retrieved from: https://stat.gov.pl/en/poland-macroeconomic-indicators/.

Szlachta, J. (1996). Regionalny wymiar konkurencyjności gospodarki. Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 58(3), 87–99.

Välimäki, J. (2002). Sustainable development reporting: Aggregated indicators. Background paper for discussion at EEA SoE Expert Group Workshop, December 16–17, Helsinki, Finland.

Widuto, A. (2016). Beyond GDP: Global and regional development indicators. European Parliamentary Research Service. PE 589.811.

World Bank. (2019). Albania overview [online: 2020-01-27]. Retrieved from: https://www.worldbank.org/en/country/albania/overview.

Wysocki, F. (2010). Metody taksonomiczne w rozpoznawaniu typów ekonomicznych rolnictwa i obszarów wiejskich. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego. ISBN 9788371605833.

Yoon, K. (1987). A reconciliation among discrete compromise situations. Journal of Operational Research Society, 38, 277–286. DOI: 10.1057/jors.1987.44.

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania artykułu

Brak informacji o pobraniach.