Determinanty struktury kapitału polskich przedsiębiorstw przemysłowych
pdf (English)

Słowa kluczowe

struktura kapitału
teorie struktury kapitału
płynność
rentowność
firmy przemysłowe

Jak cytować

OciesaK. (2021). Determinanty struktury kapitału polskich przedsiębiorstw przemysłowych. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 50(2), 25-36. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.02.2536

Abstrakt

Tematyka artykułu obejmuje determinanty struktury kapitału. Celem niniejszego opracowania jest zbadanie zależności pomiędzy strukturą kapitału a płynnością, rentownością, wiekiem oraz rozmiarem polskich firm przemysłowych. Dokonany przegląd literatury pozwolił na postawienie hipotez wskazujących, że polskie przedsiębiorstwa kształtują strukturę kapitału zgodnie z teorią hierarchii źródeł finansowania. Zgodnie z tą hipotezą wyłoniono pięć hipotez szczegółowych. W celu ich weryfikacji zastosowano metody statystyczne takie jak podstawowe statystyki opisowe oraz współczynnik korelacji r Pearsona. Próbę stanowi 100 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Badania obejmują lata 2010–2019. Wyniki badań potwierdzają ujemny związek płynności z zadłużeniem. Firmy mające trudności z regulowaniem zobowiązań bieżących w większej mierze korzystają z finansowania kapitałem obcym. Zauważa się również ujemną korelację pomiędzy rentownością a zadłużeniem. Oznacza to, że przedsiębiorstwa korzystające w większym stopniu z kapitałów obcych są mniej zyskowne. Potwierdza się także hipoteza, że większe spółki mają większy poziom zadłużenia. Ponadto zauważa się, że starsze firmy chętniej korzystają z zadłużenia długoterminowego. Na podstawie uzyskanych wyników można wnioskować, że struktura kapitału polskich przedsiębiorstw przemysłowych jest zgodna z teorią hierarchii źródeł finansowania. Badanie stanowi uzupełnienie istniejących badań o problematyce kształtowania struktury kapitału. Dostarcza wyników na podstawie bieżących danych, przez co umożliwia ich wykorzystanie w praktyce. Otrzymane wyniki mogą ułatwić przedsiębiorstwom proces podejmowania decyzji w zakresie struktury kapitału.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.02.2536
pdf (English)

Bibliografia

Alipour, M., Mohammadi, M. F. S., Derakhshan, H. (2015). Determinants of capital structure: An empirical study of firms in Iran. International Journal of Law and Management, 57(1), 53–83. DOI: 10.1108/IJLMA-01-2013-0004.
Zobacz w Google Scholar

Bętkowska, S. (2016). Determinanty struktury kapitału w przedsiębiorstwie. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4(82), 385–396. DOI: 10.18276/frfu.2016.4.82/1-33.
Zobacz w Google Scholar

Çekrezi, A. (2013). Impact of firm specific factors on capital structure decision: An empirical study of Albanian firms. European Journal of Sustainable Development, 2(4), 135. DOI: 10.14207/ejsd.2013.v2n4p135.
Zobacz w Google Scholar

Connelly, B. L., Certo, S. T., Ireland, R. D., Reutzel, C. R. (2011). Signaling theory: A review and assessment. Journal of Management, 37(1), 39–67. DOI: 10.1177/0149206310388419.
Zobacz w Google Scholar

Duliniec, A. (2015). Wybór źródeł finansowania a optymalna struktura kapitału w przedsiębiorstwie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 74(2). Mierzenie i ocena wyników przedsiębiorstw, 73–82. DOI: 10.18276/frfu.2015.74/2-06.
Zobacz w Google Scholar

Gajdka, J. (2002). Teorie struktury kapitału i ich aplikacja w warunkach polskich. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 8371715803.
Zobacz w Google Scholar

Gawryś, I., Trippner, P. (2017). Analiza poziomu rentowności przedsiębiorstwa na przykładzie niepublicznej uczelni wyższej w roku akademickim 2015/2016. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H -Oeconomia, 51(5), 109–117. DOI: 10.17951/h.2017.51.5.109.
Zobacz w Google Scholar

Hajduk, A. (2018). Czynniki kształtujące strukturę kapitału w świetle dotychczasowych badań empirycznych na polskim rynku. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 533. Finanse przedsiębiorstw i gospodarstw rolnych, 100–109. DOI: 10.15611/pn.2018.533.10.
Zobacz w Google Scholar

Hamrol, M., Sieczko, J. (2006). Czynniki kształtujące strukturę kapitału polskich spółek giełdowych. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 1, 127–141.
Zobacz w Google Scholar

Jaworski, J., Czerwonka, L. (2018). Determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw notowanych na GPW w Warszawie. Sektor usług. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, sectio H – Oeconomia, 51(4), 133. DOI: 10.17951/h.2017.51.4.133.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska, M., Hajduk, M. (2015). Wpływ rentowności przedsiębiorstwa na strukturę kapitału na przykładzie spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2(938), 45–57. DOI: 10.15678/ZNUEK.2015.0938.0204.
Zobacz w Google Scholar

Kuciński, A. (2021). Utrzymanie płynności finansowej w przedsiębiorstwie jako warunek kontynuacji jego działalności na przykładzie Zakładów Mięsnych Henryk Kania S.A. Finanse i Prawo Finansowe, 1(29), 79–94. DOI: 10.18778/2391-6478.1.29.05.
Zobacz w Google Scholar

Masoud, N. (2014). The determinants of capital structure choice: Evidence from Libyan firms. Research Journal of Finance and Accounting, 5(1), 67–83.
Zobacz w Google Scholar

Mazur, K. (2007). The Determinants of capital structure choice: Evidence from Polish companies. International Advances in Economic Research, 13(4), 495–514. DOI: 10.1007/s11294-007-9114-y.
Zobacz w Google Scholar

Mądra-Sawicka, M., Kalisia, A. (2017). Mikroekonomiczne determinanty struktury kapitału przedsiębiorstw budowlanych na przykładzie spółek giełdowych – wyniki empiryczne na podstawie danych panelowych. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 5(89), 89–101. DOI: 10.18276/frfu.2017.89/1-07.
Zobacz w Google Scholar

Miller, M. H. (1977). Debt and taxes. The Journal of Finance, 32, 261–275. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1977.tb03267.x.
Zobacz w Google Scholar

Modigliani, F., Miller, M. H. (1958). The cost of capital, corporation finance and the theory of investment. The American Economic Review, 48(3), 261–297.
Zobacz w Google Scholar

Pinegar, J. M., Wilbricht, L. (1989). What managers think of capital structure theory: A survey. Financial Management, 18(4), 82–91.
Zobacz w Google Scholar

Sheikh, N. A., Wang, Z. (2011). Determinants of capital structure: An empirical study of firms in manufacturing industry of Pakistan. Managerial Finance, 37(2), 117–133. DOI: 10.1108/03074351111103668.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska, M., Jachna, T. (2009). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301149871.
Zobacz w Google Scholar

Uremadu, S., Efobi, U. (2012). The impact of capital structure and liquidity on corporate returns in Nigeria: Evidence from manufacturing firms. International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Science, 2(3), 1–16.
Zobacz w Google Scholar

Vătavu, S. (2015). The impact of capital structure on financial performance in Romanian listed companies. Procedia Economics and Finance, 32, 1314–1322. DOI: 10.1016/S2212-5671(15)01508-7.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne