Transport miejski w koncepcji logistyki miasta a zrównoważony rozwój
pdf

Słowa kluczowe

koncepcja logistyki miejskiej
zrównoważony rozwój
transport miejski
autobusy

Jak cytować

HukK., BajdaN., BednarekW., & GórakA. (2021). Transport miejski w koncepcji logistyki miasta a zrównoważony rozwój. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 51(3), 107-125. https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.107125

Abstrakt

Odpowiednie zrównoważenie wszystkich czynników w gospodarce jest kluczowe do dalszego rozwoju, a także przyszłości społeczeństwa i warunków życia. Stąd istotne wydaje się odpowiednie gospodarowanie czynnikami, a także eksploatacją środowiska. Jednym z rozwiązań jest odpowiedzialne podejmowanie działań w zakresie logistyki miejskiej. Tylko odpowiednie zarządzanie w myśl zrównoważonego rozwoju może dać społeczeństwu dobre warunki życia w aglomeracji, a także dalszy rozwój gospodarce poprzez napływających inwestorów. W artykule podjęto tematykę zrównoważonego rozwoju w logistyce miejskiej w ujęciu przemieszczania ludzi. Celem artykułu jest analiza wykorzystania w aglomeracjach autobusów i aut osobowych pod kątem środka napędu (ekologiczne i tradycyjne formy transportu). Analiza została przeprowadzona w rozbiciu na poszczególne powiaty. Ograniczono ją do Polski, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego. Artykuł został oparty na analizie literatury przedmiotu oraz o danych statystycznych.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2021.03.107125
pdf

Bibliografia

Bajdor, P., Pawełoszek, I., Fidlerova, H. (2021). Analysis and Assessment of Sustainable Entrepreneurship Practices in Polish Small and Medium Enterprises. Sustainability, 13(7), 3595. DOI: 10.3390/su13073595.
Zobacz w Google Scholar

BZ. (2021). Wyniki badań bieżących. [online, dostęp: 2021-04-28]. Baza Demografii w Polsce. Dostępny w Internecie: https://demografia.stat.gov.pl/BazaDemografia/Tables.aspx.
Zobacz w Google Scholar

Brent, A.C. (2021). Renewable Energy for Sustainable Development. Sustainability, 13(12). DOI: 10.3390/su13126920.
Zobacz w Google Scholar

Browne, E., Lindholm, M., Allen, J. (2015). Partnership among Stakeholders. W: E. Taniguchi, R.G. Thompson, City Logistics. Mapping The Future, Boca Raton: CRC Press.
Zobacz w Google Scholar

Brzustewicz, P. (2013). Zrównoważone rozwiązania w transporcie miejskim–kierunki rozwoju. Acta Universitatis Nicolai Copernici. Zarządzanie, 40, 85-96. DOI: 10.12775/AUNC_ZARZ.2013.007.
Zobacz w Google Scholar

de Luca, M. (2010). City Logistics. TeMA-Journal of Land Use, Mobility and Environment, 3(2), 5-6.
Zobacz w Google Scholar

Ehmke, J. F. (2012). Integration of Information and Optimization Models for Routing in City Logistics. New York: Springer. ISBN 9781461436270.
Zobacz w Google Scholar

Fidlerová, H., Mĺkva, M. (2018). Application Of Selected Methods Of Industrial Engineering In Enterprises In The Context Of Sustainable Production. Quality Production Improvement, 2 (9), 71-91. DOI: 10.30657/qpi.2018.09.04.
Zobacz w Google Scholar

Gore, A. (1992). Earth in the balance. New York: Chelsea Green.
Zobacz w Google Scholar

Gov.pl. (2021). Kolejny etap prac nad nowelizacją ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych [online, dostęp: 2021-05-21]. Dostępny w Internecie: https://www.gov.pl/web/klimat/kolejny-etap-prac-nad-nowelizacja-ustawy-o-zmianie-ustawy-o-elektromobilnosci-i-paliwach-alternatywnych.
Zobacz w Google Scholar

GUS. (2021). Bank Danych Lokalnych [online, dostęp: 2021-03-18]. Dostępny w Internecie: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica oraz https://spis.gov.pl.
Zobacz w Google Scholar

Huk, K. (2015). Logistyka miejska a społeczna odpowiedzialność biznesu – wspólne obszary zainteresowania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach „Studia Ekonomiczne”, 249, 155-163.
Zobacz w Google Scholar

Huk, K., Szudra, P. (2016). Aspekt środowiskowy w logistyce miejskiej w kontekście koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Przedsiębiorczość i Zarządzanie, 17(2) 147-156.
Zobacz w Google Scholar

Huk, K., Witkowski, K., Wasilewski, W. (2016). Social aspects of urban logistics in the context of CSR. Logistics and Transport, 3, 13-20.
Zobacz w Google Scholar

Japee, G. P., Oza, P. (2021). Redefining Sustainable Development. Psychology And Education, 58(2), 5620-5625. DOI: 10.17762/pae.v58i2.2981.
Zobacz w Google Scholar

Kelimeler, A. (2020). Constitution and Sustainable Development. İstanbul Hukuk Mecmuası, 78(4), 1921-1957. DOI: 10.26650/mecmua.2020.78.4.0007.
Zobacz w Google Scholar

Norouzi, N., Ataei, E. (2021). Globalization and sustainable development. International Journal of Innovative Research in the Humanities, 1(2), 66-74.
Zobacz w Google Scholar

Olajuyin, E. A, Areola, R. I. (2019). Energy and Sustainable development in developing countries. Journal of Electrical and Electronics Engineering (IOSR-JEEE), 14(4), 12-15. DOI: 10.9790/1676-1404011215.
Zobacz w Google Scholar

Polska w liczbach. (2021). Województwo lubuskie w liczbach [online, dostęp: 2021-04-28). Dostępny w Internecie: https://www.polskawliczbach.pl/lubuskie.
Zobacz w Google Scholar

Russo, F., Calabrò, T., Iiritano, G., Pellicanò, D. S., Petrungaro, G., Trecozzi, M. R. (2020). City Logistics Between International Vision and Local Knowledge to Sustainable Development: The Regional Role on Planning and on Public Engagement. Planning, 15(5), 619-629. DOI:10.18280/ijsdp.150504.
Zobacz w Google Scholar

Sakhapov, R. L., Nikolaeva, R. V. (2021). Smart Transport Systems as a Method to Improve the Sustainability of City Transportation Network. In: IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 666(3), p. 032004. IOP Publishing.
Zobacz w Google Scholar

Saniuk, S., Witkowski, K. (2011). Zadania infrastruktury transportu miejskiego w logistyce miejskiej. Logistyka, 2, 495-506.
Zobacz w Google Scholar

Sekuła, A. (2002). Rozwój zrównoważony w skali gminy. W: A. Bałabana (red.). Europa bez granic - Polska a Unia Europejska (327-34). Gorzów Wielkopolski: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa.
Zobacz w Google Scholar

Straka, M., Rosova, A., Malindzakova, M., Khouri, S., Culkova, K. (2018). Evaluating the Waste Incineration Process for Sustainable Development through Modelling, Logistics and Simulation. Polish Jurnal Environmental Studies, 27(6), 2739-2748. DOI: 10.15244/pjoes/81062.
Zobacz w Google Scholar

Surówka, M., Popławski, M., Fidlerová, H. (2021). Technical Infrastructure as an Element of Sustainable Development of Rural Regions in Małopolskie Voivodeship in Poland and Trnava Region in Slovakia. Agriculture, 11(141).
Zobacz w Google Scholar

Szymczak, M. (2008). Logistyka miejska. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. ISBN 9788374173452.
Zobacz w Google Scholar

Tadić, S., Zečević, S., Krstić, M. (2015). City Logistics-Status And Trends. International Journal for Traffic & Transport Engineering, 5(3), 319-343. DOI: 10.7708/ijtte.2015.5(3).09.
Zobacz w Google Scholar

Taniguchi, E. (2014). Concepts of city logistics for sustainable and liveable cities. Procedia-social and behavioral sciences, 151, 310-317. DOI: 10.1016/j.sbspro.2014.10.029.
Zobacz w Google Scholar

Witkowski, K., Stajniak, M., Chojnacka, M. (2016). Zarządzanie infrastrukturą transportu drogowego w aspekcie rozwoju lokalnego na przykładzie województwa lubuskiego. Przedsiębiorstwo i zarządzanie, 17(12), 445-458.
Zobacz w Google Scholar

Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych, Dz. U. 2018 poz. 317.
Zobacz w Google Scholar

WCED. (1987). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future [online, dostęp: 2021-07-15]. Oxford: World Commission on Environment and Development University. Dostępny w Internecie: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-common-future.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Zarządzenie Komisji (UE) nr 459/2012 z dnia 29 maja 2012 r. Rozporządzenie (WE) nr 715/2007 Parlamentu Europejskiego i rozporządzenia (WE) nr 692/2008 ma znaczenie dla konsumentów związanych z usługami konsumenckimi (Euro 6). Dz.U. L 142 z 1.6.2012, s. 1. 16–24.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne