Tom 51 Nr 3 (2021): Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie

W zbiorze artykułów składających się na ten kwartalnik zawarto wiele interesujących poznawczo oraz aplikacyjnie informacji. Stanowią one rezultat badań podstawowych oraz wdrożeniowych prowadzonych w różnych ośrodkach akademickich takich przykładowo, jak: Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Zielonogórski, Akademia Zamojska, Akademia Leona Koźmińskiego  Warszawie oraz Małopolska Wyższ Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie.

Kwartalnik jest ukierunkowany na współczesną tematykę i wciąż pojawiające się nowe problemy, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:

  • wpływ pandemii koronawirusa na sytuację makroekonomiczną Polski, na kondycję finansową jednostek samorządu terytorialnego, czy na rentowność firm i stopę wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy;
  • na zagadnienie jakości i kosztów jakości w strategii przedsiębiorstwa, koszty jakości w systemie zarządzania przedsiębiorstwem w kontekście zróżnicowanego rozwoju, jak również na prezentację arkusza oceny zarządzania jakością w firmie, jako narzędzia koncepcyjnego badania jakości;
  • na wyeksponowanie specyfiki zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach rodzinnych i społecznych;
  • na skutki ekonomiczne i finansowe wprowadzenia nowych produktów na rynku finansowym, takich przykładowo jak kryptowaluty i inne.

Autorzy w swych dziełach nie udzielają rad i nie przekazują stanowczych opinii,  odpowiedzi, lecz prezentują własne rezultaty badań, spostrzeżenia, wyniki badań poprzedników oraz skromnie zadają fundamentalne pytania: Czym jest zarządzanie różnymi zasobami w nowych warunkach? Co stanowi jego treść? Jakie jest jego instrumentarium badawcze? Nie zawsze znajdujemy odpowiedzi na te pytania, za to pojawiają się inspiracje do głębszych rozważań na temat problemów zglobalizowanego świata i roli, jaką odgrywa w nim człowiek oraz jego praca.