Rodzaj i skala działalności a relacje produktywności ekonomicznej aktywów z poziomem kosztów operacyjnych przedsiębiorstw sektora spożywczego
pdf (English)

Słowa kluczowe

produktywność ekonomiczna
efektywność kosztowa
rentowność operacyjna aktywów
zasobów

Jak cytować

StolarskiR. R., & WasilewskiM. (2022). Rodzaj i skala działalności a relacje produktywności ekonomicznej aktywów z poziomem kosztów operacyjnych przedsiębiorstw sektora spożywczego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 53(1-2), 1528. https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.1528

Abstrakt

Celem opracowania jest określenie relacji kosztów operacyjnych do przychodów z działalności operacyjnej oraz produktywności ekonomicznej aktywów w zależności od rodzaju i skali działalności przedsiębiorstw sektora spożywczego. Badania przeprowadzono z wykorzystaniem wskaźnika relacji poziomu kosztów operacyjnych do przychodów z działalności operacyjnej oraz wskaźnika produktywności ekonomicznej zasobów, określonego relacją wyniku operacyjnego do średniorocznego stanu aktywów. Badaniami objęto 175 przedsiębiorstw polskiego sektora spożywczego o przychodach powyżej 5 milionów euro rocznie w latach 2009–2017. Stwierdzono, że na poziomie operacyjnym relacja kosztów do przychodów zależała od rodzaju działalności przedsiębiorstwa i zwiększała się wraz ze wzrostem jej skali. Zależność produktywności ekonomicznej aktywów od relacji kosztów operacyjnych do przychodów z działalności operacyjnej zmniejszała się wraz ze wzrostem skali funkcjonowania przedsiębiorstwa. Odnotowano także, że poziom kosztów operacyjnych nie wpływał samodzielnie na wielkość produktywności ekonomicznej aktywów przedsiębiorstw sektora spożywczego.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.1528
pdf (English)

Bibliografia

Adamczyk, P. (2008). The productivity of factors of production in food industry in Poland. Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Economics and Organization of Agri-Food Sector, 71, 95–106.
Zobacz w Google Scholar

Balicki, A. (2013). Statystyczna analiza wielowymiarowa i jej zastosowania społeczno-ekonomiczne. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. ISBN 9788373266544.
Zobacz w Google Scholar

Baltagi, B. H. (2013). Econometric analysis of panel data. Chichester, United Kingdom: John Wiley & Sons Ltd. ISBN 9781118699225, 9781118672327.
Zobacz w Google Scholar

Bragg, S. M. (2010). Cost reduction analysis: Tools and strategies. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN 9780470587263.
Zobacz w Google Scholar

Coelli, T., Rao, P. D. S., Battese, G. E. (1998). An introduction to efficiency and productivity analysis. Boston, Dordrecht and London: Kluwer Academic Publishers. ISBN 9780387258959.
Zobacz w Google Scholar

Dańska-Borsiak, B. (2011). Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788375255492.
Zobacz w Google Scholar

Drury, C. (1998). Rachunek kosztów. Wprowadzenie. Transl. by A. Jarugowa et al. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 8301117192.
Zobacz w Google Scholar

Dynowska, J. (2012). Metody racjonalizacji kosztów w ośrodkach odpowiedzialności w przedsiębiorstwach województwa warmińsko-mazurskiego. In: E. Nowak, M. Nieplowicz (eds.). Instrumenty zarządzania kosztami i dokonaniami. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 252 (pp. 104–114). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. ISBN 9788376952451.
Zobacz w Google Scholar

Farrell, M. J. (1957). The measurement of productive efficiency. Journal of the Royal Statistical Society, Series A (general), Vol. 120, Part III, 253–290. John Wiley & Sons, DOI: 10.2307/2343100.
Zobacz w Google Scholar

Gabrusewicz, W. (2014). Analiza finansowa w audycie sprawozdań finansowych. In: W. Gabrusewicz (ed.). Audyt sprawozdań finansowych. Teoria i praktyka (pp. 103–166). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320821611.
Zobacz w Google Scholar

Ganc, M., Wasilewski, M. (2018). Own fund versus financial efficiency in dairy cooperatives. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2(92), 57–69. DOI: 10.18276/frfu.2018.92-05.
Zobacz w Google Scholar

Gorzelany-Dziadkowiec, M. (2013). Wykorzystanie kluczowych czynników sukcesu w analizie strategicznej na przykładzie branży piekarniczo-cukierniczej. In: K. Firlej (ed.). Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce (pp. 26–43). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. ISBN 024/WE-KSZ/01/2013/S/3024.
Zobacz w Google Scholar

Górecki, B. R. (2010). Ekonometria podstawy teorii i praktyki. Warszawa: Wydawnictwo Key Text. ISBN 9788387251604.
Zobacz w Google Scholar

Hamulczuk, M., Stańko, S. (2013). Podstawy modelowania i prognozowania ilościowego. In: S. Stańko (ed.) Prognozowanie w agrobiznesie. Teoria i przykłady zastosowania (pp. 45–76). Warsaw: Warsaw University of Life Science Press. ISBN 9788375833911.
Zobacz w Google Scholar

Kalinowska, K. (2012). Lean Accounting – szansa rozwoju metod rachunkowości zarządczej w teorii i praktyce. In: I. Sobańska, P. Kabalski (eds.). Współczesne nurty badawcze w rachunkowości (pp. 199–220). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788375257656.
Zobacz w Google Scholar

Koopmans, T. C. (1951). Analysis of production as an efficient combination of activities. In: T. C. Koopmans (ed.). Activity analysis of production, and allocation. Proceedings of a Conference Cowles Commission for Research in Economics (pp. 33–97). Monograph 13, University of Chicago. New York: John Willey & Sons. DOI: 10.2307/2226909.
Zobacz w Google Scholar

Kosiń, P. (2011). Strategia przywództwa kosztowego a kształtowanie wartości kapitału przedsiębiorstwa. In: M. Jabłoński (ed.). Zarządzanie wartością przedsiębiorstw. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu (pp. 121–146). Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej. ISBN 9788362897056.
Zobacz w Google Scholar

Łada, M. (2014). Nowe trendy w rachunku kosztów. In: J. Chluska, J. Rubik (eds.). Zarządzanie kosztami przedsiębiorstwa w warunkach ryzyka (pp. 40–48). Częstochowa: Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej. ISBN 788363500733.
Zobacz w Google Scholar

Misiołek, K. (2013). Analiza konkurencyjności w sektorze mięsnym. In: K. Firlej (ed.). Analiza strategiczna wybranych branż przemysłu rolno-spożywczego w Polsce (pp. 65–84). Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych. ISBN 024/WE-KSZ/01/2013/S/3024.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, E. (2006). Określenie długookresowych prawidłowości w kształtowaniu się kosztów. In: E. Nowak (ed.). Strategiczne zarządzanie kosztami (pp. 229–312). Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8374840013.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, E. (2015). Rachunek kosztów a zarządzanie kosztami. Rozważania o relacjach. Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 245, 162–172. ISSN 20838611.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, E. (2016). Rachunkowość. Kurs podstawowy. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320822304.
Zobacz w Google Scholar

Runowski, H. (2008). Poziom i struktura przychodów, kosztów i wyników finansowych w przedsiębiorstwach hodowlanych w latach 1997–2007. In: Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G – Ekonomia, 3/4, 47– 59. Polska Akademia Nauk. Wydział Nauk Rolniczych, Leśnych i Weterynaryjnych. Warszawa: Komitet Ekonomiki Rolnictwa. ISSN 00803715.
Zobacz w Google Scholar

Rutkowska, A. (2013). Teoretyczne aspekty efektywności – pojęcie i metody pomiaru. Zarządzanie i Finanse, 11(1), cz. 4, 439–453. ISSN 20845189.
Zobacz w Google Scholar

Sobańska, I. (2009). Podstawy rachunku kosztów i wyników. In: I. Sobańska (ed.). Rachunek kosztów. Podejście operacyjne i strategiczne (pp. 97–132). Warszawa: Wydawnictwo C. H. Beck. ISBN 9788325501143.
Zobacz w Google Scholar

Szudy, M. (2014). Efektywność ekonomiczna w ujęciu dynamicznym a sprawność systemu gospodarczego. Studia Ekonomiczne. Kategorie i teorie ekonomiczne oraz polityka gospodarcza, 176, 22–29.
Zobacz w Google Scholar

Szychta, A. (2012). Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. In: I. Sobańska, P. Kabalski (ed.). Współczesne nurty badawcze w rachunkowości (pp. 111–150). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. ISBN 9788375257656.
Zobacz w Google Scholar

Tangen, S. (2005). Demystifying productivity and performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 54(1), 34–46. DOI: 10.1108/17410400510571437.
Zobacz w Google Scholar

Thomas, Ch. R., Shughard II, W. F. (2013). Managerial economics. New York, USA: Oxford University Press. ISBN 9780199782956.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewska, A., Wasilewski, M. (2016). Stan, kierunki i efektywność innowacji w przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego. Warszawa: Wydawnictwo SGGW. ISBN 9788375836714.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski, M., Dworniak, J. (2007). Fundusz udziałowy a sytuacja finansowa spółdzielni mleczarskich. Rocznik Nauk Rolniczych, Seria G, 93(2), 118–128. Warszawa: Wydział Nauk Ekonomicznych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. ISSN 23534362.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski, M., Gałecka, A. (2010). Return on equity in relation to current financial liquidity of agriculture farms. Scientific Journal of Warsaw University of Life Sciences-SGGW. Economics and Organization of Agri-Food Sector, 81, 231–240. Warsaw: University of Life Science Press. ISSN 20816979.
Zobacz w Google Scholar

Wasilewski, M., Stolarski, R. R. (2018). Formation of selected cost indicators in enterprises of the food sector. Research Reviews of Częstochowa University of Technology—Management, 30, 290–307. Częstochowa. DOI: 10.17512/znpcz.2018.2.25.
Zobacz w Google Scholar

Wędzki, D. (2015). Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego według polskiego prawa bilansowego. Warszawa: Oficyna a Wolters Kluwer business. ISBN 9788363391751.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne