Analiza skuteczności fuzji i przejęć w latach 2009–2019 w Polsce
pdf

Słowa kluczowe

fuzje
przejęcia
skuteczność
trwałość

Jak cytować

ŁojekP., & Toborek-MazurJ. (2022). Analiza skuteczności fuzji i przejęć w latach 2009–2019 w Polsce. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 53(1-2), 5975. https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.5975

Abstrakt

Podstawowym motywem funkcjonowania przedsiębiorstw jest maksymalizacja korzyści poprzez osiąganie dodatnich wyników finansowych przy możliwie minimalnym zaangażowaniu kapitału przedsiębiorstwa.
Każde dodatnie rezultaty, które przedsiębiorstwo jest w stanie osiągnąć z tytułu prowadzonej działalności, jest traktowane przez jego interesariuszy pozytywnie, bowiem przyczynia się do wzrostu jego potencjału ekonomicznego. Jednakże aby go osiągnąć, należy dokonać pewnych procesów, które wprost w swoim zamierzeniu dążą do wypracowania odpowiedniej wartości poprzez współdziałanie z innymi podmiotami na rynku. Wśród takich procesów wyróżnia się transakcje oparte o mechanizm fuzji i przejęcia. Należy podkreślić, że ogólnie są one postrzegane jako pozytywne, a niekiedy – z perspektywy ekonomicznej – nawet konieczne. Głównym celem artykułu jest dokonanie przeglądu największych wartościowo transakcji fuzji i przejęć wśród grup kapitałowych funkcjonujących w Polsce. Wartością dodaną artykułu jest możliwość rozwinięcia badań w kierunku korzyści fuzji i przejęć, jak również rozszerzenie obserwacji na inne sektory gospodarcze oraz geograficzne (w szczególności oceny skutków fuzji i przejęć w innych krajach świata). Wnioski płynące z artykułu mogą świadczyć o ustabilizowaniu sektora fuzji i przejęć w ostatnich latach, a także o pozytywnych korzyściach płynących z tych transakcji. Oczywiście nie każda fuzja czy przejęcie niesie ze sobą pomyślne skutki.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.5975
pdf

Bibliografia

Ambukita, E. (2014). Fuzje i przejęcia jako strategia rozwoju przedsiębiorstwa – aspekty teoretyczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 67, 715–723.
Zobacz w Google Scholar

Bauer, K., Toborek-Mazur, J. (2014). Informative role of consolidated financial statements awn up in accordance with IFRS: the case of companies at bankruptcy-restructuring proceedings in Poland, IFRS: Global Rules & Local Use, 2nd International Scientific Conference, School of Business Administration, Anglo-American University, Prague, ISBN 978-80-87658-12-3 (CD-ROM), ISBN 978-80-87658-11-6 (on-line). [online, dostęp: 2021-07-05]. Dostępny w Internecie: http://car.aauni.edu/wp-content/uploads/IRFS-Proceedings_2014-Published.pdf.
Zobacz w Google Scholar

Bolton, C. (2020). Developing a Robust, Sustainable Merger and Acquisition Process.[online, dostęp: 2021-07-05]. Dostępny w Internecie: https://www.intel.pl/content/www/pl/pl/it-management/intel-it-bestpractices/robust-merger-and-acquisition-process-brief.html.
Zobacz w Google Scholar

Burtym, K., Odlanicka-Poczobutt, M. (2002). Motywy sprzedawców i nabywców w transakcjach fuzji i przejęć. W: J. Pyka (red.). Nowoczesność przemysłu i usług. Katowice: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. ISBN 8385587101.
Zobacz w Google Scholar

Brzozowska, K. (2011). Due diligence jako źródło informacji w procesie podejmowania decyzji inwestycyjnych. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 91, 17–26.
Zobacz w Google Scholar

Cartwright, S., Cooper C., L. (1993). The Psychological Impact of Merger and Acquisition on the Individual: A Study of Building Society Managers. Sage Journals, 46(3), 327–347. DOI: 10.1177/001872679304600302.
Zobacz w Google Scholar

Ciećwierz, P., Zielińska-Barłożek, I. (red.). (2013). Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć. Warszawa:
Zobacz w Google Scholar

Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788378069690.
Zobacz w Google Scholar

Czekaj, J., Dresler, Z. (2005). Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa:
Zobacz w Google Scholar

Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301149925.
Zobacz w Google Scholar

Ćwikliński, P. (2001). Łączenie spółek handlowych – wybrane zagadnienia, MoP, 12.
Zobacz w Google Scholar

Fister Gale, S. (2003). Why Mergers Fail?. [online, dostęp: 2021-07-05]. Dostępny w Internecie: www.workforce. com.
Zobacz w Google Scholar

Frąckowiak, W. (1998). Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S.A. ISBN 8320811589.
Zobacz w Google Scholar

Freitas, A. R. R., Napimoga, M., Donalisio, M. R. (2020). Analise da gravidade da pandemia de Covid-19. Artigo de opiniao, Epidemiol Serv. Saude 29(2). DOI: 10.5123/S1679-49742020000200008.
Zobacz w Google Scholar

Gasparski W. (2008). Decyzje i etyka. Normy uczciwości. Decydent & Decision Maker, 74.
Zobacz w Google Scholar

Gulińska, A., Kordala, T. (2021). Kontrola koncentracji w Polsce w czasach pandemii koronawirusa i spowodowanego nią kryzysu gospodarczego – podsumowanie praktyki i postulaty de lege ferenda. Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny, 1(10). DOI: 10.7172/2299-5749.IKAR.1.10.1.
Zobacz w Google Scholar

Gumułka, J., Figurski, A. (2015). Fuzje i przejęcia jako czynniki stymulujące rozwój przedsiębiorstw na przykładzie spółki Cyfrowy Polsat S.A. Zeszyt Naukowy.pl / Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie, 35, 26–41.
Zobacz w Google Scholar

Głyżewski, S. (2021). Moda a kreacja wizerunku w kulturze i na ekranie. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.
Zobacz w Google Scholar

Hałub, K. (2021). Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID – 19 – rekomendacje KSR. Czasopismo Rachunkowość. Warszawa: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Zobacz w Google Scholar

Helin, A., Zorde, K., Bernaziuk, A., Kowalski, R. (2019). Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck. ISBN 9788381288842.
Zobacz w Google Scholar

Hołda, A. (2020). Oszustwa i manipulacje księgowe a rachunkowość kreatywna. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320824292.
Zobacz w Google Scholar

Homberg, F., Osterloh, M. (2010). Fusionenund und Übernahmen im Licht der Hybris – Überblicküber den Forschungsstand. Journal fürBetriebswirtschaft, 60(1), 269–294.
Zobacz w Google Scholar

Karpińska-Mizielińska, W., Smuga, T. (2002). Prywatyzacja przedsiębiorstw publicznych w latach 1998-2001. Gospodarka Narodowa, 3, 25–50.
Zobacz w Google Scholar

Kołodko, G., W. (2020). Pandemia: praktyczne reakcje i teoretyczne pytania. Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie, 2(55), 5–14.
Zobacz w Google Scholar

Koralewski, M. (2009). Krajowe i transgraniczne fuzje i przejęcia w prawie podatkowym i rachunkowości– regulacje ustawowe, prawo wspólnotowe, umowy międzynarodowe, MSR/MSSF. Warszawa: Wydawnictwo CeDeWu. ISBN 9788375560992.
Zobacz w Google Scholar

Kowalska, B. (2009). Skuteczność, fuzji i przejęć w procesie konsolidacji przedsiębiorstw. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, 2(13), 99–115. DOI: 10.25944/znmwse.2009.02.99115.
Zobacz w Google Scholar

Kidyba, A. (2020). Komentarz bieżący do art. 493 Kodeksu spółek handlowych, LEX.
Zobacz w Google Scholar

Kwit, J. (2009). Znaczenie sprawozdań finansowych dla wyceny rynkowej spółek w warunkach globalnego kryzysu finansowego. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 51(107).
Zobacz w Google Scholar

Łojek, P. (2021). Examples Of Accounting Manipulations Related To The Valuation Of Balance Sheet Components.
Zobacz w Google Scholar

ASEJ Scientific Journal, 25(4), 38–43. DOI: 10.19192/wsfip.sj4.2021.6.
Zobacz w Google Scholar

Łojek, P. (2020a). Analiza wysokości wynagrodzenia firm audytorskich badających sprawozdania finansowe spółek giełdowych z WIG30. W: K. Chłapek, S. Krajewska, P. Zieniuk. Wyzwania rewizji finansowej. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN, ISBN 9788380857605.
Zobacz w Google Scholar

Łojek, P. (2020b). The relationship between profitability and financial liquidity among the importers of best-selling brands of new cars in Poland. Central European Economic Journal, 7(54), 127-142. DOI: 10.2478/ceej-2020-0011.
Zobacz w Google Scholar

Łopacińska, K. (2014). Korzyści i zagrożenia dla przedsiębiorstw wynikające z fuzji i przejęć na rynku międzynarodowym. International Business and Global Economy, 33, 583–594. DOI: 10.4467/23539496IB.13.043.2428.
Zobacz w Google Scholar

M&A Index Polska. (2020). Raporty M&A Index Polska za lata 2009-2020. [online, dostęp: 2021-07-02]. Dostępny w Internecie: https://fordata.pl/category/blog/raporty-branzowe/.Navigator Capital Group. (2019). Rynek M&A w Polsce [online, dostęp: 2021-07-02]. Dostępny w Internecie:https://www.navigatorcapital.pl/rynek-ma-w-polsce-raport-ma-index-poland-4q2019/.
Zobacz w Google Scholar

Puzio E. (2018). Uwarunkowania fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 18, 77-87. DOI: 10.18276/wpe.2018.18-08.
Zobacz w Google Scholar

Phang, S. Y., Fargher, N. L. (2019). Auditors’ evaluation of subsequent events. The effects of prior commitment and type of accountability. A Journal of Practice & Theory, 38(3), 167-182. DOI: 10.2308/ajpt-52334.
Zobacz w Google Scholar

Philips, G. M., Zhdanov, A. (2013). R&D and the Incentives from Merger and Acquisition Activity. The Review of Financial Studies, 26(1), 34-78. DOI: 10.1093/rfs/hhs109.
Zobacz w Google Scholar

Rogowski, W. (2018). Rachunek efektywności inwestycji. Wyzwania teorii i potrzeby praktyki. Kraków: Wydawnictwo Nieoczywiste. ISBN 9788363391676.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska, M. (2007). Determinanty powodzenia fuzji i przejęć przedsiębiorstw. Współczesna Ekonomia, 1(1), 53–70.
Zobacz w Google Scholar

Świetla, K., Toborek-Mazur, J. (2020). Motywy przejęć odwrotnych i zasady ich rozliczania. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 108(164), 191–205. DOI: 10.5604/01.3001.0014.3602.
Zobacz w Google Scholar

Toborek-Mazur, J. (2015a). Kontrowersje wokół rozliczania fuzji w międzynarodowych standardach rachunkowości. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Rachunkowość – polityka makroekonomiczna – globalizacja, 390, 242–249. DOI: 10.15611/pn.2015.390.24.
Zobacz w Google Scholar

Toborek-Mazur, J. (2015b). Transakcje fuzji i przejęć jako przejaw globalizacji w praktyce. W: M. Makowiec (red.) Wybrane problemy w kształtowaniu zachowań organizacyjnych. Kraków: Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 171–178. ISBN 9788394158026.
Zobacz w Google Scholar

Toborek-Mazur, J. (2015c). Fuzja spółek w aspekcie prawnym i bilansowym. Studia i Materiały Wydziału Zarządzania i Administracji Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach, 3(19), 439–451.
Zobacz w Google Scholar

Toborek-Mazur, J. (2010). Holding jako podmiot rachunkowości. Warszawa: Wydawnictwo Wolters Kluwer. ISBN 9788375267143.
Zobacz w Google Scholar

Toborek-Mazur, J. (2005). Holding w aspekcie prawnym, bilansowym i podatkowym. Kraków: Oficyna Ekonomiczna. ISBN 8389355604.
Zobacz w Google Scholar

Walsh, J., P. (1989). Doing a deal: Merger and acquisition negotiations and their impact upon target company top management turnover. Strategic Management Journal, 10(4), 307–322.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik-Jurkiewicz, M. (2020). Raportowanie niefinansowe banków z perspektywy społecznej odpowiedzialności – przykłady z WIG-ESG. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 108(164), 207–228.
Zobacz w Google Scholar

Wróbel, P. (2002). Wyniki badań wpływu fuzji i przejęć na wartość dla akcjonariuszy. Przegląd Organizacji, 4(747), 23–27. DOI: 10.33141/po.2002.04.05.
Zobacz w Google Scholar

Zając, Cz. (2009). Przejęcia i fuzje jako procesy zmian w przedsiębiorstwie. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 52, 144–150.
Zobacz w Google Scholar

Zieniuk, P. (2020). Wpływ sytuacji epidemicznej związanej z COVID-19 na audyt zdarzeń po dacie bilansu i inne procedury badania sprawozdań finansowych. W: K. Chłapek, S. Krajewska P. Zieniuk. Wyzwania rewizji finansowej. Warszawa: Wydawnictwo DIFIN. ISBN 9788380857605.
Zobacz w Google Scholar

Żywczyk, A. (2006). Niby-fuzja i prywatyzacja. Gazeta Bankowa, 12, 29–30.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne