Wykorzystanie systemu rachunkowości w ocenie realizacji postulatu zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska przez polskie firmy giełdowe sektora energetycznego
pdf (English)

Słowa kluczowe

rozwój zrównoważony
ochrona środowiska
rachunkowość
sprawozdawczość finansowa

Jak cytować

LisekS., & SrokaW. (2022). Wykorzystanie systemu rachunkowości w ocenie realizacji postulatu zrównoważonego rozwoju w zakresie ochrony środowiska przez polskie firmy giełdowe sektora energetycznego. Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej W Tarnowie, 53(1-2), 2946. https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.2946

Abstrakt

Celem pracy jest weryfikacja, w jakim stopniu system rachunkowości umożliwia uzyskanie danych dotyczących ochrony środowiska, oraz ocena występowania związku pomiędzy realizacją postulatu ochrony środowiska a kondycją finansową. Hipoteza badawcza pracy zawarta jest w pytaniach: Czy system rachunkowości umożliwia uzyskanie danych dotyczących ochrony środowiska? Czy istnieje związek pomiędzy
ochroną środowiska a kondycją firmy? Dla osiągnięcia celu wykorzystano metody heurystyczne i metody
wskaźnikowe. Jednostki publikują coraz więcej informacji dotyczących ochrony środowiska. Wskazane byłoby
sformalizowanie i uporządkowanie sposobu prezentowania danych dotyczących ochrony środowiska w raportach spółek. Występuje brak związku między ochroną środowiska a kondycją firmy.

https://doi.org/10.25944/znmwse.2022.01-2.2946
pdf (English)

Bibliografia

Błażyńska, J. (2018). Inegrated reporting—changes in company reporting. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4(94), vol. 1, 91–98. DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-08.
Zobacz w Google Scholar

Cho, C. H., Bohr, K., Choi, T. J., Partridge, K., Shan, J. M., Swierszcz, A. (2020). Advancing sustainability reporting in Canada: 2019 Report on progress. Accounting Perspectives, 19(3), 143–270. DOI: 10.1111/1911-3838.12232.
Zobacz w Google Scholar

Fazlagić, J., Szczepankiewicz, E. I. (2020). The role of local governments in supporting creative industries: Conceptual model. Sustainability, 12(1), 438. DOI: 10.3390/su12010438.
Zobacz w Google Scholar

Ferens, A. (2017). Analiza procesów wytwarzania energii jako potencjalne źródło informacji środowiskowej (Analysis of energy production processes as the potential source of environmental information). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 94(150), 43–61. DOI: 10.5604/01.3001.0010.4994.
Zobacz w Google Scholar

Fijałkowska, J., Macuda, M. (2017). Value creation disclosure in CSR reports—evidence from Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 93(149), 61–78. DOI: 10.5604/01.3001.0010.3189.
Zobacz w Google Scholar

Gabrusewicz, W. (2019). Metody analizy finansowej przedsiębiorstwa (Methods of financial analysis of an enterprise). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320823561.
Zobacz w Google Scholar

Garcia-Fejioo, M., Eizaguirre, A., Rica-Aspiunza, A. (2020). Systematic review of sustainable-development-goal deployment in business schools. Sustainability, 12(1), 440. DOI: 10.3390/su12010440.
Zobacz w Google Scholar

Gokten, S., Gokten, P. O. (2017). Value creation reporting: Answering the Question “value to whom” according to the International Integrated Reporting Framework. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 91(147), 145–169. DOI: 10.5604/01.3001.0009.8028.
Zobacz w Google Scholar

Gokten, S., Ozerhan, V., Gokten, P. O. (2020). The historical development of sustainability reporting: A periodic approach. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 107(163), 99–117. DOI: 10.5604/01.3001.0014.2466.
Zobacz w Google Scholar

Gołębiowski, G., Grycuk, A., Tłaczała, A., Wiśniewski, P. (2020). Analiza finansowa przedsiębiorstwa (Financial analysis of an enterprise). Warszawa: Wydawnictwo Difin. ISBN 9788380850071.
Zobacz w Google Scholar

Herdan, A., Neri, L., Ruso, A. (2020). Sustainable business and financial performance: Evidence from the UK. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 109(165), 33–42. DOI: 10.5604/01.3001.0014.4340.
Zobacz w Google Scholar

Jędrych, E., Klimek, D., Rzepka, A. (2022). Social capital in energy enterprises: Poland’s case, Energies, 15(2), 546. DOI: 10.3390/en15020546.
Zobacz w Google Scholar

Jerzemowska, M. (ed.). (2018). Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie (Economic analysis in an enterprise). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320823080.
Zobacz w Google Scholar

Kaczmarek, J. (2019). The mechanism of creating value vs. financial security of going concern—sustainable management. Sustainability, 11, 2278. DOI: 10.3390/su11082278.
Zobacz w Google Scholar

Karwowski, M., Raulinajtys-Grzybek, M., Chróstny, T. (2020). Zastosowanie standardów GRI 2016 w polskich przedsiębiorstwach (Application of GRI 2016 standards in Polish enterprises). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 108(164), 61–87. DOI: 10.5604/01.3001.0014.3596.
Zobacz w Google Scholar

Kobiela-Pionnier, K. (2019). Definiowanie tworzenia wartości w raporcie zintegrowanym według założeń koncepcyjnych IIRC – analiza krytyczna (Defining the creation of value in the integrated report based on the IIRC conceptual assumptions—critical analysis). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 103(159), 81–98. DOI: 10.5604/01.3001.0013.3076.
Zobacz w Google Scholar

Kobiela-Pionnier, K. (2020). Obszar zmian założeń koncepcyjnych sprawozdawczości zintegrowanej w kontekście zasadniczych zmian w podejściu inwestorów do kwestii zrównoważonego rozwoju (Area of changes to conceptual assumptions of integrated reporting in context of essential changes in the approach of investors to sustainable development). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 108(164), 89–113. DOI: 10.5604/01.3001.0014.3597.
Zobacz w Google Scholar

Kotyla, C., Hyży, M., (2020). Carbon footprint in the annual statements of Polish mass passenger transportation carriers. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 109(165), 43–68. DOI: 10.5604/01.3001.0014.4341.
Zobacz w Google Scholar

Krasodomska, J., Zarzycka, E. (2020). Niefinansowe kluczowe wskaźniki efektywności: regulacje i wytyczne a praktyka przedsiębiorstw (Non-financial key performance indicators: Regulations and guidelines and practice of enterprises). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 108(164), 115–132. DOI: 10.5604/01.3001.0014.3598.
Zobacz w Google Scholar

Kukuła, K. (2000). Metoda unitaryzacji zerowanej (Zero unitarization method). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 83-01-13097-0.
Zobacz w Google Scholar

Łozowicka, A. (2020). Evaluation of the efficiency of sustainable development policy implementation in selected EU member states using DEA. The ecological dimension. Sustainability, 12(1), 435. DOI: 10.3390/su12010435.
Zobacz w Google Scholar

Majchrzak, I. (2018). Wykorzystanie instrumentów rachunkowości na potrzeby zarządzania kosztami ochrony środowiska (Use of accounting instruments in environmental protection cost management). Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 4(1), 231–241. DOI: 10.18276/frfu.2018.94/1-20.
Zobacz w Google Scholar

Majchrzak, I., Nadolna, B. (2020). Informacje środowiskowe w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wybranych spółek giełdowych branży energetycznej w Polsce – analiza porównawcza (Environmental information in consolidated financial statement of the selected listed companies from the power sector in Poland—comparative analysis). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 110(166), 77–103. DOI: 10.5604/01.3001.0014.5551.
Zobacz w Google Scholar

Mazurowska, M. (2020). Ujęcie w rachunkowości „kolorowych certyfikatów” i praw do emisji CO2 w świetle praktyki wybranych spółek energetycznych w Polsce. (Recognising of “colour certificates” and carbon dioxide emission allowances in accounting in context of practice of the selected energy companies in Poland). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 108(164), 133–150. DOI: 10.5604/01.3001.0014.3599.
Zobacz w Google Scholar

Nowak, E. (2017). Analiza sprawozdań finansowych (Analysis of financial statements). Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne. ISBN 9788320822564.
Zobacz w Google Scholar

Sierpińska, M., Jachna, T. (2022). Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych (Assessment of an enterprise according to global standards). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. ISBN 9788301149871.
Zobacz w Google Scholar

Silva, D., Cerqueira, A. (2021). Financial reporting quality and investors divergence of opinion. Accounting Perspectives, 20(1), 79–107. DOI: 10.1111/1911-3838.12250.
Zobacz w Google Scholar

Skoczylas, W. (2019). Społeczna odpowiedzialność biznesu w świetle analizy zawartości raportów niefinansowych spółek makrosektora produkcja przemysłowa i budowlano-montażowa (Corporate social responsibility in the light of analysis of content of non-financial reports of the companies from the industrial, construction and assembly production macro-sector). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 103(159), 169–182. DOI: 10.5604/01.3001.0013.3081.
Zobacz w Google Scholar

Szczepankiewicz, E. I., Loopesko, W. E., Ullah, F. (2022). A model of risk information disclosures in non-financial corporate reports of socially responsible energy companies in Poland. Energies 15, 2601. DOI: 10.3390/en15072601.
Zobacz w Google Scholar

Węgrzyńska, M., Lopez-Pereira, X., Veiga-Carballido, M. (2018). Zakres prezentacji informacji niefinansowych w rocznym sprawozdaniu gospodarstwa rolnego na przykładzie produkcji roślinnej (Scope of presentation of non-financial information in annual statement of an agricultural holding on the example of crop production). Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 100(156), 191–210. DOI: 10.5604/01.3001.0012.7318.
Zobacz w Google Scholar

Wójcik-Jurkiewicz, M. (2017). Role of CSR reporting. Evidence from Poland. Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 94(150), 173–188. DOI: 10.5604/01.3001.0010.5001.
Zobacz w Google Scholar

Creative Commons License

Utwór dostępny jest na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe.

Pobrania

Dane pobrania nie są jeszcze dostepne